❞ كتاب Pocket Atlas of Oral Diseases ❝

❞ كتاب Pocket Atlas of Oral Diseases ❝

Pocket Atlas of Oral Diseases
George Laskaris, M.D., D.D.S., Ph.D.
Associate Professor of Oral Medicine
Medical School, University of Athens
Athens, Greece
Head of Oral Medicine
Department of Dermatology “A. Sygros” Hospital
Athens, Greece
Visiting Professor, University of London, London, UK
2nd revised and enlarged edition
355 illustrations

Contents
1 White Lesions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Leukoplakia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Hairy Leukoplakia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Lichen Planus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Lichenoid Reactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Linea Alba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Nicotinic Stomatitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Uremic Stomatitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Cinnamon Contact Stomatitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Chemical Burn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Candidiasis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Chronic Biting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Geographic Tongue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Hairy Tongue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Furred Tongue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Materia Alba of the Gingiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Fordyce’s Granules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Leukoedema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
White Sponge Nevus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Dyskeratosis Congenita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Pachyonychia Congenita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Focal Palmoplantar and Oral Mucosa Hyperkeratosis
Syndrome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Papilloma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Verrucous Carcinoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Squamous-Cell Carcinoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Skin and Mucosal Grafts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Epithelial Peeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
2 Red Lesions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Traumatic Erythema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Thermal Burn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Radiation Mucositis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Lesions Secondary to Fellatio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Geographic Tongue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Median Rhomboid Glossitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Denture Stomatitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
VII
Laskaris, Pocket Atlas of Oral Diseases © 2006 Thieme
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license
Erythematous Candidiasis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Squamous-Cell Carcinoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Erythroplakia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Plasma-Cell Gingivitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Granulomatous Gingivitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Desquamative Gingivitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Linear Gingival Erythema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Contact Allergic Stomatitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Gonococcal Stomatitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Hemangioma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Lupus Erythematosus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
CREST Syndrome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Anemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Thrombocytopenic Purpura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Infectious Mononucleosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Reiter Disease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Peripheral Ameloblastoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Sturge–Weber Angiomatosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
3 Black and Brown Lesions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Normal Pigmentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Amalgam Tattoo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Heavy-Metal Deposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Drug-Induced Pigmentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Smoker’s Melanosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Black Hairy Tongue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Ephelis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Lentigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Lentigo Maligna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Pigmented Nevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Nevus of Ota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Melanoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Addison Disease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Peutz–Jeghers Syndrome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
4 Vesiculobullous Lesions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Primary Herpetic Gingivostomatitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Secondary Herpetic Stomatitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Herpes Zoster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
VIII Contents
Laskaris, Pocket Atlas of Oral Diseases © 2006 Thieme
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license
Herpangina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Hand-Foot-and-Mouth Disease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Erythema Multiforme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Stevens–Johnson Syndrome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Toxic Epidermal Necrolysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Pemphigus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Cicatricial Pemphigoid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Bullous Pemphigoid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Pemphigoid Gestationis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Linear IgA Disease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Dermatitis Herpetiformis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Bullous Lichen Planus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Epidermolysis Bullosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Epidermolysis Bullosa Acquisita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Angina Bullosa Hemorrhagica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
5 Ulcerative Lesions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Traumatic Ulcer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Eosinophilic Ulcer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Necrotizing Sialadenometaplasia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Necrotizing Ulcerative Gingivitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Chronic Ulcerative Stomatitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Noma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Syphilis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Tuberculosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Systemic Mycoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Recurrent Aphthous Ulcers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Behçet Disease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Graft-Versus-Host Disease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Wegener Granulomatosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Malignant Granuloma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Non-Hodgkin Lymphoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Squamous-Cell Carcinoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Cyclic Neutropenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Agranulocytosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Myelic Aplasia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Myelodysplastic Syndrome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Leukemias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Langerhans Cell Histiocytosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Glycogen Storage Disease, Type Ib . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Contents
-
من كتب طب الأسنان - مكتبة كتب الطب.

نُبذة عن الكتاب:
Pocket Atlas of Oral Diseases

Pocket Atlas of Oral Diseases
George Laskaris, M.D., D.D.S., Ph.D.
Associate Professor of Oral Medicine
Medical School, University of Athens
Athens, Greece
Head of Oral Medicine
Department of Dermatology “A. Sygros” Hospital
Athens, Greece
Visiting Professor, University of London, London, UK
2nd revised and enlarged edition
355 illustrations

Contents
1 White Lesions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Leukoplakia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Hairy Leukoplakia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Lichen Planus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Lichenoid Reactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Linea Alba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Nicotinic Stomatitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Uremic Stomatitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Cinnamon Contact Stomatitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Chemical Burn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Candidiasis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Chronic Biting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Geographic Tongue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Hairy Tongue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Furred Tongue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Materia Alba of the Gingiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Fordyce’s Granules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Leukoedema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
White Sponge Nevus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Dyskeratosis Congenita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Pachyonychia Congenita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Focal Palmoplantar and Oral Mucosa Hyperkeratosis
Syndrome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Papilloma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Verrucous Carcinoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Squamous-Cell Carcinoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Skin and Mucosal Grafts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Epithelial Peeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
2 Red Lesions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Traumatic Erythema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Thermal Burn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Radiation Mucositis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Lesions Secondary to Fellatio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Geographic Tongue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Median Rhomboid Glossitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Denture Stomatitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
VII
Laskaris, Pocket Atlas of Oral Diseases © 2006 Thieme
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license
Erythematous Candidiasis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Squamous-Cell Carcinoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Erythroplakia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Plasma-Cell Gingivitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Granulomatous Gingivitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Desquamative Gingivitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Linear Gingival Erythema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Contact Allergic Stomatitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Gonococcal Stomatitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Hemangioma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Lupus Erythematosus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
CREST Syndrome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Anemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Thrombocytopenic Purpura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Infectious Mononucleosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Reiter Disease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Peripheral Ameloblastoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Sturge–Weber Angiomatosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
3 Black and Brown Lesions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Normal Pigmentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Amalgam Tattoo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Heavy-Metal Deposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Drug-Induced Pigmentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Smoker’s Melanosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Black Hairy Tongue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Ephelis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Lentigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Lentigo Maligna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Pigmented Nevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Nevus of Ota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Melanoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Addison Disease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Peutz–Jeghers Syndrome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
4 Vesiculobullous Lesions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Primary Herpetic Gingivostomatitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Secondary Herpetic Stomatitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Herpes Zoster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
VIII Contents
Laskaris, Pocket Atlas of Oral Diseases © 2006 Thieme
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license
Herpangina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Hand-Foot-and-Mouth Disease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Erythema Multiforme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Stevens–Johnson Syndrome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Toxic Epidermal Necrolysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Pemphigus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Cicatricial Pemphigoid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Bullous Pemphigoid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Pemphigoid Gestationis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Linear IgA Disease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Dermatitis Herpetiformis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Bullous Lichen Planus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Epidermolysis Bullosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Epidermolysis Bullosa Acquisita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Angina Bullosa Hemorrhagica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
5 Ulcerative Lesions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Traumatic Ulcer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Eosinophilic Ulcer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Necrotizing Sialadenometaplasia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Necrotizing Ulcerative Gingivitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Chronic Ulcerative Stomatitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Noma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Syphilis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Tuberculosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Systemic Mycoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Recurrent Aphthous Ulcers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Behçet Disease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Graft-Versus-Host Disease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Wegener Granulomatosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Malignant Granuloma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Non-Hodgkin Lymphoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Squamous-Cell Carcinoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Cyclic Neutropenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Agranulocytosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Myelic Aplasia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Myelodysplastic Syndrome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Leukemias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Langerhans Cell Histiocytosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Glycogen Storage Disease, Type Ib . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Contents .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

التعويضات السنية Prosthodontics وتشمل
الجسور الثابتة Fixed bridges والزرعات Implants
الطقوم الكاملة المتحركة removable complete denture
الطقوم الجزئية المتحركة removable partial denture
معالجة و إصلاح الأسنان Operative Dentistry وتشمل:
تشخيص تسوس الأسنان caries diagnosis
الوقايه والحد من انتشار تسوس الاسنان management of dental caries
تبييض الأسنان Dentalbleaching
تجميل الأسنان cosmetic dentistry
حشوات الأسنان Dental Fillings
معالجة لب الأسنان Endodontics
معالجة الأسنان المجهرية microscopic endodontics
طب الأسنان الوقائي Preventive Dentistry
تقويم الأسنان Orthodontics
جراحة الفم والوجه والفكين Oral and Maxillofacial Surgery
طب أسنان الأطفال Pedodontics
أمراض اللثة
أمراض الأنسجة المحيطة بالأسنان Periodontics
زراعة الأسنان Dental Implantology
أشعة الأسنان Dental Radiology
طب الأسنان الشرعي Forensic Dentistry
طب الفم Oral Medicine
أمراض الفم Oral Pathology
أنسجة الفم والأسنان Oral Histology
المادة السنية Dental material
تشريح الأسنانDental anatomy
مواضيع متعلقة بطب الأسنان
طب الأسنان للرضع
جراحة الأسنان
أسنان
طقم أسنان
طب الاسنان في الاردن
طب الأسنان في جميع أنحاء العالم

Pocket Atlas of Oral Diseases
George Laskaris, M.D., D.D.S., Ph.D.
Associate Professor of Oral Medicine
Medical School, University of Athens
Athens, Greece
Head of Oral Medicine
Department of Dermatology “A. Sygros” Hospital
Athens, Greece
Visiting Professor, University of London, London, UK
2nd revised and enlarged edition
355 illustrations

Contents
1 White Lesions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Leukoplakia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Hairy Leukoplakia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Lichen Planus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Lichenoid Reactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Linea Alba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Nicotinic Stomatitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Uremic Stomatitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Cinnamon Contact Stomatitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Chemical Burn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Candidiasis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Chronic Biting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Geographic Tongue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Hairy Tongue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Furred Tongue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Materia Alba of the Gingiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Fordyce’s Granules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Leukoedema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
White Sponge Nevus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Dyskeratosis Congenita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Pachyonychia Congenita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Focal Palmoplantar and Oral Mucosa Hyperkeratosis
Syndrome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Papilloma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Verrucous Carcinoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Squamous-Cell Carcinoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Skin and Mucosal Grafts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Epithelial Peeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
2 Red Lesions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Traumatic Erythema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Thermal Burn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Radiation Mucositis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Lesions Secondary to Fellatio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Geographic Tongue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Median Rhomboid Glossitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Denture Stomatitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
VII
Laskaris, Pocket Atlas of Oral Diseases © 2006 Thieme
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license
Erythematous Candidiasis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Squamous-Cell Carcinoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Erythroplakia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Plasma-Cell Gingivitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Granulomatous Gingivitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Desquamative Gingivitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Linear Gingival Erythema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Contact Allergic Stomatitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Gonococcal Stomatitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Hemangioma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Lupus Erythematosus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
CREST Syndrome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Anemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Thrombocytopenic Purpura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Infectious Mononucleosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Reiter Disease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Peripheral Ameloblastoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Sturge–Weber Angiomatosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
3 Black and Brown Lesions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Normal Pigmentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Amalgam Tattoo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Heavy-Metal Deposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Drug-Induced Pigmentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Smoker’s Melanosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Black Hairy Tongue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Ephelis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Lentigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Lentigo Maligna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Pigmented Nevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Nevus of Ota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Melanoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Addison Disease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Peutz–Jeghers Syndrome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
4 Vesiculobullous Lesions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Primary Herpetic Gingivostomatitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Secondary Herpetic Stomatitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Herpes Zoster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
VIII Contents
Laskaris, Pocket Atlas of Oral Diseases © 2006 Thieme
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license
Herpangina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Hand-Foot-and-Mouth Disease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Erythema Multiforme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Stevens–Johnson Syndrome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Toxic Epidermal Necrolysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Pemphigus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Cicatricial Pemphigoid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Bullous Pemphigoid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Pemphigoid Gestationis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Linear IgA Disease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Dermatitis Herpetiformis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Bullous Lichen Planus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Epidermolysis Bullosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Epidermolysis Bullosa Acquisita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Angina Bullosa Hemorrhagica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
5 Ulcerative Lesions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Traumatic Ulcer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Eosinophilic Ulcer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Necrotizing Sialadenometaplasia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Necrotizing Ulcerative Gingivitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Chronic Ulcerative Stomatitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Noma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Syphilis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Tuberculosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Systemic Mycoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Recurrent Aphthous Ulcers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Behçet Disease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Graft-Versus-Host Disease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Wegener Granulomatosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Malignant Granuloma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Non-Hodgkin Lymphoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Squamous-Cell Carcinoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Cyclic Neutropenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Agranulocytosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Myelic Aplasia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Myelodysplastic Syndrome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Leukemias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Langerhans Cell Histiocytosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Glycogen Storage Disease, Type Ib . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Contents

 كتب طب اسنان
كتب طبية باللغة العربية pdf
كتب طب اسنان مترجمة
كتب تقويم اسنان بالعربي
كتب طب الاسنان في مصر
كتب طب اسنان بالعربي pdf
البسيط في تقويم الأسنان pdf
كتب طب اسنان سنة اولى
تحميل كتب في تقويم الاسنانحجم الكتاب عند التحميل : 8.6 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة Pocket Atlas of Oral Diseases

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل Pocket Atlas of Oral Diseases
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

كتب تعلم اللغاتكتب قصص و رواياتكتابة على تورتة الخطوبةFacebook Text Artكتب القانون والعلوم السياسيةحكم قصيرةشخصيات هامة مشهورةبرمجة المواقعالكتابة عالصورالقرآن الكريمالمساعدة بالعربيكتب السياسة والقانونكتابة على تورتة الزفافمعاني الأسماءحروف توبيكات مزخرفة بالعربيكتب الروايات والقصصالطب النبويتورتة عيد الميلادخدماتSwitzerland United Kingdom United States of Americaكتب الأدبOnline يوتيوبالكتب العامةكتب التاريخأسمك عالتورتهكتابة على تورتة مناسبات وأعيادمعاني الأسماءحكمةكتب اسلامية زخرفة أسامي و أسماء و حروف..زخرفة توبيكاتمعنى اسمكورسات اونلاينكتب الطبخ و المطبخ و الديكورزخرفة الأسماءكورسات مجانيةقراءة و تحميل الكتبكتب للأطفال مكتبة الطفلاصنع بنفسكالتنمية البشرية