❞ كتاب اخلاق اسلامی و آداب اجتماعی ❝

❞ كتاب اخلاق اسلامی و آداب اجتماعی ❝
درسنامه‌ای بسیار مفصل و مبسوط است در بیان اخلاق ، موازین و آداب اسلامی در جامعه. نویسنده با احاطه به آیات هدایتگرِ قرآن کریم و روایات حکیمانه پیامبر گرانقدر اسلام، مجموعه درس‌های کاملی را در باره جنبه‌های گوناگون اخلاق اسلامی تهیه و آنها را مزّین به سیره نبوی نموده است. وی کتاب را به دو بخش تقسیم کرده است که بخش نخست، در اخلاق اسلامی است و مُشتمل بر سه فصل است: مقدمات اخلاق، لوازم و ضروریات اخلاق و منافیات اخلاق. او در فصل اول، مفاهیم کلی اخلاق اسلامی را نام می‌برد و آنها را شرح می‌دهد؛ از جمله: تعریف و تقسیم اخلاق، ضرورت اخلاق وجدان اخلاقی، قوه‌های فطری انسان و دلایل ضعف اخلاق. فصل دوم به اهمیت و نقش ویژگی‌های خاصی از روحیات و رفتار انسان اشاره می‌کند که برای پیاده‌ سازی اخلاق اسلامی در جامعه ضروری است؛ برخی از آنها عبارت‌اند از: صداقت، امانت، دیانت، شجاعت، عفو و گذشت، اطاعت و نظم. در فصل سوم، مفاسد اخلاقی‌ای معرفی و تشریح می‌شوند که نقش تخریبی شدیدی در جامعه داشته و آن را از مسیر شرع و اخلاق اسلامی منحرف می‌سازن چرایی و چگونگیِ فتنه‌انگیزیِ این مفاسد، در این فصل به بحث گذاشته می‌شون برخی از این مفاسد به شرح زیر می‌باشد: خیانت، دزدی، رشوه، مواد مخدر، قمار، خُلف وعده و فحشاء. بخش دوم کتاب، آداب اجتماعیِ توصیه شده در اسلام و بیان شیوه زندگانی فردی و اجتماعیِ رسول اکرم است. برخی از مطالب این بخش بدین شرح است: اقسام آداب، ضرورتِ مراعات آداب، مناسبات اجتماعی در سورة حُجرات، آداب بیداری و خواب، آداب خوردن و نوشیدن، آداب خمیازه و عطسه، آداب عیادت مریض و آداب سفر.
نعمت الله وثیق - ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ اخلاق اسلامی و آداب اجتماعی ❝ ❞ عقیدۀ مسلمان در پرتو قرآن ❝ ❞ نقش دین درجامعه ❝ ❱
من كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نُبذة عن الكتاب:
اخلاق اسلامی و آداب اجتماعی

1965م - 1441هـدرسنامه‌ای بسیار مفصل و مبسوط است در بیان اخلاق ، موازین و آداب اسلامی در جامعه. نویسنده با احاطه به آیات هدایتگرِ قرآن کریم و روایات حکیمانه پیامبر گرانقدر اسلام، مجموعه درس‌های کاملی را در باره جنبه‌های گوناگون اخلاق اسلامی تهیه و آنها را مزّین به سیره نبوی نموده است. وی کتاب را به دو بخش تقسیم کرده است که بخش نخست، در اخلاق اسلامی است و مُشتمل بر سه فصل است: مقدمات اخلاق، لوازم و ضروریات اخلاق و منافیات اخلاق. او در فصل اول، مفاهیم کلی اخلاق اسلامی را نام می‌برد و آنها را شرح می‌دهد؛ از جمله: تعریف و تقسیم اخلاق، ضرورت اخلاق وجدان اخلاقی، قوه‌های فطری انسان و دلایل ضعف اخلاق. فصل دوم به اهمیت و نقش ویژگی‌های خاصی از روحیات و رفتار انسان اشاره می‌کند که برای پیاده‌ سازی اخلاق اسلامی در جامعه ضروری است؛ برخی از آنها عبارت‌اند از: صداقت، امانت، دیانت، شجاعت، عفو و گذشت، اطاعت و نظم. در فصل سوم، مفاسد اخلاقی‌ای معرفی و تشریح می‌شوند که نقش تخریبی شدیدی در جامعه داشته و آن را از مسیر شرع و اخلاق اسلامی منحرف می‌سازن چرایی و چگونگیِ فتنه‌انگیزیِ این مفاسد، در این فصل به بحث گذاشته می‌شون برخی از این مفاسد به شرح زیر می‌باشد: خیانت، دزدی، رشوه، مواد مخدر، قمار، خُلف وعده و فحشاء. بخش دوم کتاب، آداب اجتماعیِ توصیه شده در اسلام و بیان شیوه زندگانی فردی و اجتماعیِ رسول اکرم است. برخی از مطالب این بخش بدین شرح است: اقسام آداب، ضرورتِ مراعات آداب، مناسبات اجتماعی در سورة حُجرات، آداب بیداری و خواب، آداب خوردن و نوشیدن، آداب خمیازه و عطسه، آداب عیادت مریض و آداب سفر. .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

مقدمه ................................ ................................ ................................ ........................13
بخش اول: آداب اسلامي.................................................................................. 17
فصل اول: مقدمات اخلاق................................ ................................ ........................19
اـ حقيقت اخ�ق.........................................................................................................19
تعريف علم اخ�ق:................................ ................................ ................................ ....... 19
تعريف اخ�ق لغتاً واصط�حاً: ................................ ................................ ...................... 20
اخ�ق درلغت: ................................ ................................ ................................ .............. 20
اخ�ق در اصط�ح:................................ ................................ ................................ ....... 21
2ـ تقسيم اخ�ق .........................................................................................................21
1 -اخ�ق طبيعي: ................................ ................................ ................................ ......... 21
2 -اخ�ق عادي: ................................ ................................ ................................ .......... 22
دليل هردو قسم:................................ ................................ ................................ ............ 22
والً- دليل اخ�ق طبيعي (خلقي):................................ ................................ ................. 22
ثانياً- دليل اخ�ق عادي (كسبي):................................ ................................ .................. 23
اقسام اخ�ق طبيعي:....................................................................................................25
فرق دربين فعل طبيعي واخ�قي: ................................ ................................ .................. 25
3 -نمونۀ از اخ�ق پيامبرصلى الله عليه وسلم................................................................................25
4 -قوۀ مجريه براي اخ�ق .........................................................................................28
5 -ضرورت به اخ�ق ................................................................................................33

4 اخلإق اسلإمي و آداب اجتماعي
6 -غرض از فلسفۀ اخ�ق..........................................................................................34
7 -وجدان اخ�قي......................................................................................................36
وجدان اخ�قي ................................ ................................ ................................ ............. 36
فرق در بين وجدان و عقل:................................ ................................ ........................... 37
8 -اصول اخ�ق.........................................................................................................38
ا- اخ�ق فاضله................................ ................................ ................................ ............ 38
2 -اخ�ق سافله................................ ................................ ................................ ........... 39
9 -قوتهاي فطري انسان...........................................................................................40
1 -قوۀ غضبي:................................ ................................ ................................ .............. 40
2 -قوۀ عقلي: ................................ ................................ ................................ ............... 41
3 -قوۀ شهواني: ................................ ................................ ................................ ............ 41
ع�ج شهوت ................................ ................................ ................................ ................ 42
شهوت دو جنبه دارد:................................ ................................ ................................ ....43
10 -ضعف اخ�ق دال بر ضعف ايمان ......................................................................44
فصل دوم: لوازمات اخلاق ................................ ................................ .....................47
تمهيد:..........................................................................................................................47
1 -صداقت و راستي...................................................................................................49
موارد صداقت و راستي................................ ................................ ................................ .52
ثمرات و نتائج صداقت و راستي................................ ................................ ................... 53
2ـ امانت و امانتداري در اس�م...................................................................................54
3 -ديانت و دينداري از نگاه اس�م.............................................................................57
اصول فدا كاري: ................................ ................................ ................................ ........... 57
58................................................................................................................ شجاعت- 4
اقسام شجاعت................................ ................................ ................................ .............. 59

فهرست مطالب 5
60...................................................................................................................عدالت- 5
1 -معني عدل: ................................ ................................ ................................ .............. 60
2 -نقش دين راجع به عدالت: ................................ ................................ ...................... 60
3 -مثال عدالت در اس�م: ................................ ................................ ............................. 64
4 -از جملۀ اهداف عدالت اس�مي................................ ................................ ............... 65
رفع تبعيض و ايجاد اخوت:................................ ................................ .......................... 65
67...................................................................................................................اطاعت- 6
اُولُي المر چه كسانياند؟............................................................................................69
جايگاه اجماع: ................................ ................................ ................................ .............. 70
جايگاه قياس بر نظاير: ................................ ................................ ................................ ..70
شروط آمريت و مأموريت:................................ ................................ ............................ 71
7 -نظم و دسپلين .......................................................................................................72
8 -شرط مديريت صحيح ...........................................................................................75
9 -عفو و گذشت .......................................................................................................79
10 -اخ�ق اجتماعي پيامبراس�مصلى الله عليه وسلم......................................................................82
فصل سوم: منافيات اخلاق ................................ ................................ ....................87
87...................................................................................................................خيانت- 1
اقسام خيانت:................................ ................................ ................................ ................ 87
1 -خيانت در فعل: ................................ ................................ ................................ ....... 88
2 -خيانت در اسرار وسخن: ................................ ................................ ......................... 88
3 -خيانت راعي بر رعيت (آمر برما دون):................................ ................................ ....88
4 -خيانت در خريد و فروش و...:................................ ................................ ................ 89
اسباب و عوامل خيانت: ................................ ................................ ................................ 92
جزاي خيانت: ................................ ................................ ................................ ............... 93

6 اخلإق اسلإمي و آداب اجتماعي
موانع خيانت: ................................ ................................ ................................ ................ 94
فرمان عمر فاروق (رضي االله عنه)................................ ................................ ................. 95
درس از موضوع فوق ................................ ................................ ................................ ...97
2 -سرقت (دزدي)......................................................................................................97
100.................................................................................................................رشوت- 3
معناي رِشوت: ................................ ................................ ................................ ............100
بخاطر فيصلۀ قاضي حرام را ح�ل نميگردد: ................................ ............................. 103
105..................................................................................................................شراب- 4
شراب و قمار:................................ ................................ ................................ .............106
معني شراب: ................................ ................................ ................................ ...............106
1 -اضرار فردي: ................................ ................................ ................................ .........107
2 -اضرار اجتماعي: ................................ ................................ ................................ ....108
3 -اضرار ديني: ................................ ................................ ................................ ..........109
4 -اضرار صحي شراب: ................................ ................................ ............................. 114
5 -اضرار اخ�ق شراب (الكُل): ................................ ................................ ................. 115
6 -اضرار اقتصادي شراب (الكُلي):................................ ................................ .............115
5 -مخدرات: (مواد نشه آور)....................................................................................116
معني مخدر:................................ ................................ ................................ ................116
هدف از مخدرات: ................................ ................................ ................................ ......117
118..................................................................................................................ترياك- 6
1 -تعريف ترياك: ................................ ................................ ................................ ......119
2 -خواص درماني:................................ ................................ ................................ .....119
120.............. ................................ ................................ ................................ :تاريخچه- 3
4 -منبع شبه افيونيها: ................................ ................................ ................................ 120
5 -شكل ظاهري: ................................ ................................ ................................ .......121

فهرست مطالب 7
121.............. ................................ ................................ ................................:استفادهها- 6
7 -احساسهاي پديدآمده:................................ ................................ .......................... 122
123................ ................................ ................................ ................................:خطرات- 9
ميزان شيوع ايدز: ................................ ................................ ................................ ........124
124 .................... ................................ ................................ ................................:اعتياد- 9
ع�ئم ترك:................................ ................................ ................................ ................. 125
10 -تاريخ هيروئين................................ ................................ ................................ ....126
11 -ترويج هيروئين ................................ ................................ ................................ ...126
12 -اساس نشه: ................................ ................................ ................................ .........127
13 -سوال: هيروئين چه است؟................................ ................................ ................... 127
چرس................................ ................................ ................................ ......................... 128
حشيش (چرس): ................................ ................................ ................................ ........129
تاريخ پيدايش حشيش (چرس)................................ ................................ ................... 130
راجع به گسترش حشيش: ................................ ................................ .......................... 130
نامهاي ديگر: ................................ ................................ ................................ ..............131
روش مصرف:................................ ................................ ................................ .............131
اثرات مصرف (اضرار)................................ ................................ ................................ 131
فرق در بين عادت و نشه: ................................ ................................ ........................... 133
اسباب وعوامل اعتياد (نشه): ................................ ................................ ....................... 133
حكم استعمال مواد نشه آور ازنگاه شرع؟................................ ................................ ...135
سيگار و نسوار................................ ................................ ................................ ............137
1 -تنباكو: يعني چه؟................................ ................................ ................................ ...138
2 -نشأت اصلي:................................ ................................ ................................ .........138
3 -مرويجين تنباكو:................................ ................................ ................................ ....138
4 -در آسيا چه وقت وارد گرديده؟ ................................ ................................ ............139

8 اخلإق اسلإمي و آداب اجتماعي
5 -اضرار (تنباكو):................................ ................................ ................................ ......139
6 -حكم استعمال تنباكو از ديدگاه شرع؟ ................................ ................................ ...140
7 -اضرار دخانيات (تنباكو): ................................ ................................ ....................... 143
143.....................................................................................................................قمار- 7
1 -معني قمار(ميسر): ................................ ................................ ................................ .144
2 -حكم قمار: ................................ ................................ ................................ ............145
3 -اضرار قمار: ................................ ................................ ................................ ...........145
اضراراجمالي قمار:................................ ................................ ................................ ......148
8 -دروغگويي و وعدهخ�في...................................................................................149
وعده خ�في................................ ................................ ................................ ...............150
9 -فحشاء و رذائل: زنا و لواط.................................................................................151
لواطت.......................................................................................................................154
155.................................................................................................. همجنسگرايي- 10
فلسفۀ تحريم همجنس گرائي:................................ ................................ ..................... 155
بخش دوم: آداب اجتماعي............................................................................. 159
تمهيد................................ ................................ ................................ ...................... 161
فصل اول: مقد مات آداب ................................ ................................ ..................... 165
1 -تعريف آداب: ......................................................................................................165
2 -اقسام ادب: ..........................................................................................................165
اول- ادب با خدا ................................ ................................ ................................ ........165
دوم- ادب با پيامبرصلى الله عليه وسلم: ................................ ................................ ......................... 166
سوم- ادب با خلق خداجل جلاله: ................................ ................................ ........................ 166
3 -ضرورت به آداب: ...............................................................................................166

فهرست مطالب 9
فصل دوم: آداب اجتماعي................................ ................................ .................... 169
1 -آداب س�م: .........................................................................................................169
2 -حكم س�م در اس�م: ..........................................................................................170
االتي كه س�م (دادن) مكروه است:................................ ................................ ..........170
3 -درس از آداب س�م: ...........................................................................................171
4 -آداب هفت گانۀ سورۀ حجرات: .........................................................................172
آداب اول: عظمت امر خدا و پيامبر: ................................ ................................ ............172
آداب دوم- توقير پيامبرصلى الله عليه وسلم: ................................ ................................ .................. 173
آداب سوم- تحقيق در امور:................................ ................................ ........................ 173
آداب چهارم- اص�ح در بين مردم:................................ ................................ .............174
آداب پنجم- احترام و محبت، اجتناب از اهانت:................................ ......................... 174
1 -نهي از مسخره و اهانت:................................ ................................ ........................ 174
2 -نهي از عيبجويي:................................ ................................ ................................ ...175
3 -نهي ازالقاب زشت: ................................ ................................ ............................... 175
آداب ششم- اجتناب از اساباب عداوت و دشمني: ................................ ..................... 175
1 -نهي از بدگماني:................................ ................................ ................................ ....176
2 -نهي از جستجوي عيب ديگران: ................................ ................................ ............176
3 -نهي از نمامي (سخن چيني)................................ ................................ .................. 177
4 -نهي از غيبت: ................................ ................................ ................................ ........177
االتي كه غيبت جواز دارد: ................................ ................................ ....................... 178
كفارۀ غيبت:................................ ................................ ................................ ................179
آداب هفتم- معيار برتري ايمان و تقوي است: ................................ ............................ 180
فصل سوم: آداب فردي................................ ................................ ........................ 181
1 -آداب حضر:.........................................................................................................181

10 اخلإق اسلإمي و آداب اجتماعي
آداب مجلس................................ ................................ ................................ ...............182
دعاي مجلس و كفّارۀ آن................................ ................................ ............................. 183
آداب خوردن: ................................ ................................ ................................ .............183
آداب قبل از طعام................................ ................................ ................................ .......183
آداب بعد از خوردن................................ ................................ ................................ ....185
دعا براي صاحب خانه بعد از طعام: ................................ ................................ ............185
آداب نوشيدن:................................ ................................ ................................ .............185
آداب مهمان نوازي................................ ................................ ................................ ......187
مدت مهمان نوازي:................................ ................................ ................................ .....188
اجابت دعوت واجب است: ................................ ................................ ........................ 188
آداب عطسه................................ ................................ ................................ ................189
آداب خميازه................................ ................................ ................................ ...............189
آداب بيت الخ�ء................................ ................................ ................................ ........189
آداب قبل از خ�ء: ................................ ................................ ................................ ......189
آداب بعد از خ�ء................................ ................................ ................................ .......190
آداب طهارت: ................................ ................................ ................................ .............190
آداب خواب ................................ ................................ ................................ ...............190
آداب (دعاي) خواب:................................ ................................ ................................ ..191
آداب رؤيا (خواب ديدن) ................................ ................................ ........................... 192
2 -آداب سفر............................................................................................................192
آداب و دعاي سواري: ................................ ................................ ................................ 192
دعاي مسافر براي مقيم ................................ ................................ ............................... 193
دعاي مقيم براي مسافر ................................ ................................ ............................... 193
آداب عيادت مريض................................ ................................ ................................ ....193
دعاء براي مريض:................................ ................................ ................................ .......194

فهرست مطالب 11
پايان بحث و نتيجهگيري:................................ ................................ ................... 197
فهرست مصادر ومراجع................................ ................................ ...................... 199
أ- قرآن كريم:............................................................................................................199
ب- مصادر تفسير: ....................................................................................................199
ج- مصادر سنت: ......................................................................................................199
د- مصادر فقه:...........................................................................................................200
هـ- مصادر تاريخ: .....................................................................................................200
و- مصادر لغت: ........................................................................................................200
ز- مصادر مختلفه:.....................................................................................................200
از جملة آثار نويسنده:................................ ................................ ........................ 203
تقريظ دوكتور عبد الباري (حميدي)................................ ................................ .205
تقريظ دوكتور محمد اياز (نيازي)................................ ................................ ..... 207

 

 

 

 

 درسنامه‌ای بسیار مفصل و مبسوط است در بیان اخلاق ، موازین و آداب اسلامی در جامعه. نویسنده با احاطه به آیات هدایتگرِ قرآن کریم و روایات حکیمانه پیامبر گرانقدر اسلام، مجموعه درس‌های کاملی را در باره جنبه‌های گوناگون اخلاق اسلامی تهیه و آنها را مزّین به سیره نبوی نموده است. وی کتاب را به دو بخش تقسیم کرده است که بخش نخست، در اخلاق اسلامی است و مُشتمل بر سه فصل است: مقدمات اخلاق، لوازم و ضروریات اخلاق و منافیات اخلاق. او در فصل اول، مفاهیم کلی اخلاق اسلامی را نام می‌برد و آنها را شرح می‌دهد؛ از جمله: تعریف و تقسیم اخلاق، ضرورت اخلاق وجدان اخلاقی، قوه‌های فطری انسان و دلایل ضعف اخلاق. فصل دوم به اهمیت و نقش ویژگی‌های خاصی از روحیات و رفتار انسان اشاره می‌کند که برای پیاده‌ سازی اخلاق اسلامی در جامعه ضروری است؛ برخی از آنها عبارت‌اند از: صداقت، امانت، دیانت، شجاعت، عفو و گذشت، اطاعت و نظم. در فصل سوم، مفاسد اخلاقی‌ای معرفی و تشریح می‌شوند که نقش تخریبی شدیدی در جامعه داشته و آن را از مسیر شرع و اخلاق اسلامی منحرف می‌سازن چرایی و چگونگیِ فتنه‌انگیزیِ این مفاسد، در این فصل به بحث گذاشته می‌شون برخی از این مفاسد به شرح زیر می‌باشد: خیانت، دزدی، رشوه، مواد مخدر، قمار، خُلف وعده و فحشاء. بخش دوم کتاب، آداب اجتماعیِ توصیه شده در اسلام و بیان شیوه زندگانی فردی و اجتماعیِ رسول اکرم است. برخی از مطالب این بخش بدین شرح است: اقسام آداب، ضرورتِ مراعات آداب، مناسبات اجتماعی در سورة حُجرات، آداب بیداری و خواب، آداب خوردن و نوشیدن، آداب خمیازه و عطسه، آداب عیادت مریض و آداب سفر.سنة النشر : 1965م / 1385هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 1.4 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل اخلاق اسلامی و آداب اجتماعی
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
نعمت الله وثیق - nemat allah wasek

كتب نعمت الله وثیق ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ اخلاق اسلامی و آداب اجتماعی ❝ ❞ عقیدۀ مسلمان در پرتو قرآن ❝ ❞ نقش دین درجامعه ❝ ❱. المزيد..

كتب نعمت الله وثیق
الكتب العامةOnline يوتيوبحكمةكورسات مجانيةالمساعدة بالعربيكتب الأدبحروف توبيكات مزخرفة بالعربيالطب النبوي زخرفة أسامي و أسماء و حروف..شخصيات هامة مشهورةمعاني الأسماءالقرآن الكريمكتب اسلاميةكتب السياسة والقانونكتب القانون والعلوم السياسيةكتب قصص و رواياتكتب الطبخ و المطبخ و الديكوركورسات اونلاينمعاني الأسماءكتابة على تورتة الزفافالكتابة عالصوربرمجة المواقعمعنى اسمالتنمية البشريةكتب التاريختورتة عيد الميلادحكم قصيرةكتب الروايات والقصصقراءة و تحميل الكتبخدماتزخرفة الأسماءSwitzerland United Kingdom United States of AmericaFacebook Text Artاصنع بنفسككتابة على تورتة الخطوبةكتب تعلم اللغاتأسمك عالتورتهكتب للأطفال مكتبة الطفلكتابة على تورتة مناسبات وأعيادزخرفة توبيكات