❞ كتاب اخلاق اسلامی و آداب اجتماعی ❝  ⏤ نعمت الله وثیق

❞ كتاب اخلاق اسلامی و آداب اجتماعی ❝ ⏤ نعمت الله وثیق
درسنامه‌ای بسیار مفصل و مبسوط است در بیان اخلاق ، موازین و آداب اسلامی در جامعه. نویسنده با احاطه به آیات هدایتگرِ قرآن کریم و روایات حکیمانه پیامبر گرانقدر اسلام، مجموعه درس‌های کاملی را در باره جنبه‌های گوناگون اخلاق اسلامی تهیه و آنها را مزّین به سیره نبوی نموده است. وی کتاب را به دو بخش تقسیم کرده است که بخش نخست، در اخلاق اسلامی است و مُشتمل بر سه فصل است: مقدمات اخلاق، لوازم و ضروریات اخلاق و منافیات اخلاق. او در فصل اول، مفاهیم کلی اخلاق اسلامی را نام می‌برد و آنها را شرح می‌دهد؛ از جمله: تعریف و تقسیم اخلاق، ضرورت اخلاق وجدان اخلاقی، قوه‌های فطری انسان و دلایل ضعف اخلاق. فصل دوم به اهمیت و نقش ویژگی‌های خاصی از روحیات و رفتار انسان اشاره می‌کند که برای پیاده‌ سازی اخلاق اسلامی در جامعه ضروری است؛ برخی از آنها عبارت‌اند از: صداقت، امانت، دیانت، شجاعت، عفو و گذشت، اطاعت و نظم. در فصل سوم، مفاسد اخلاقی‌ای معرفی و تشریح می‌شوند که نقش تخریبی شدیدی در جامعه داشته و آن را از مسیر شرع و اخلاق اسلامی منحرف می‌سازن چرایی و چگونگیِ فتنه‌انگیزیِ این مفاسد، در این فصل به بحث گذاشته می‌شون برخی از این مفاسد به شرح زیر می‌باشد: خیانت، دزدی، رشوه، مواد مخدر، قمار، خُلف وعده و فحشاء. بخش دوم کتاب، آداب اجتماعیِ توصیه شده در اسلام و بیان شیوه زندگانی فردی و اجتماعیِ رسول اکرم است. برخی از مطالب این بخش بدین شرح است: اقسام آداب، ضرورتِ مراعات آداب، مناسبات اجتماعی در سورة حُجرات، آداب بیداری و خواب، آداب خوردن و نوشیدن، آداب خمیازه و عطسه، آداب عیادت مریض و آداب سفر.
نعمت الله وثیق - ❰ لها مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ اخلاق اسلامی و آداب اجتماعی ❝ ❞ عقیدۀ مسلمان در پرتو قرآن ❝ ❞ نقش دین درجامعه ❝ ❱
من كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نُبذة عن الكتاب:
اخلاق اسلامی و آداب اجتماعی

1965م - 1442هـدرسنامه‌ای بسیار مفصل و مبسوط است در بیان اخلاق ، موازین و آداب اسلامی در جامعه. نویسنده با احاطه به آیات هدایتگرِ قرآن کریم و روایات حکیمانه پیامبر گرانقدر اسلام، مجموعه درس‌های کاملی را در باره جنبه‌های گوناگون اخلاق اسلامی تهیه و آنها را مزّین به سیره نبوی نموده است. وی کتاب را به دو بخش تقسیم کرده است که بخش نخست، در اخلاق اسلامی است و مُشتمل بر سه فصل است: مقدمات اخلاق، لوازم و ضروریات اخلاق و منافیات اخلاق. او در فصل اول، مفاهیم کلی اخلاق اسلامی را نام می‌برد و آنها را شرح می‌دهد؛ از جمله: تعریف و تقسیم اخلاق، ضرورت اخلاق وجدان اخلاقی، قوه‌های فطری انسان و دلایل ضعف اخلاق. فصل دوم به اهمیت و نقش ویژگی‌های خاصی از روحیات و رفتار انسان اشاره می‌کند که برای پیاده‌ سازی اخلاق اسلامی در جامعه ضروری است؛ برخی از آنها عبارت‌اند از: صداقت، امانت، دیانت، شجاعت، عفو و گذشت، اطاعت و نظم. در فصل سوم، مفاسد اخلاقی‌ای معرفی و تشریح می‌شوند که نقش تخریبی شدیدی در جامعه داشته و آن را از مسیر شرع و اخلاق اسلامی منحرف می‌سازن چرایی و چگونگیِ فتنه‌انگیزیِ این مفاسد، در این فصل به بحث گذاشته می‌شون برخی از این مفاسد به شرح زیر می‌باشد: خیانت، دزدی، رشوه، مواد مخدر، قمار، خُلف وعده و فحشاء. بخش دوم کتاب، آداب اجتماعیِ توصیه شده در اسلام و بیان شیوه زندگانی فردی و اجتماعیِ رسول اکرم است. برخی از مطالب این بخش بدین شرح است: اقسام آداب، ضرورتِ مراعات آداب، مناسبات اجتماعی در سورة حُجرات، آداب بیداری و خواب، آداب خوردن و نوشیدن، آداب خمیازه و عطسه، آداب عیادت مریض و آداب سفر. .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

مقدمه ................................ ................................ ................................ ........................13
بخش اول: آداب اسلامي.................................................................................. 17
فصل اول: مقدمات اخلاق................................ ................................ ........................19
اـ حقيقت اخ�ق.........................................................................................................19
تعريف علم اخ�ق:................................ ................................ ................................ ....... 19
تعريف اخ�ق لغتاً واصط�حاً: ................................ ................................ ...................... 20
اخ�ق درلغت: ................................ ................................ ................................ .............. 20
اخ�ق در اصط�ح:................................ ................................ ................................ ....... 21
2ـ تقسيم اخ�ق .........................................................................................................21
1 -اخ�ق طبيعي: ................................ ................................ ................................ ......... 21
2 -اخ�ق عادي: ................................ ................................ ................................ .......... 22
دليل هردو قسم:................................ ................................ ................................ ............ 22
والً- دليل اخ�ق طبيعي (خلقي):................................ ................................ ................. 22
ثانياً- دليل اخ�ق عادي (كسبي):................................ ................................ .................. 23
اقسام اخ�ق طبيعي:....................................................................................................25
فرق دربين فعل طبيعي واخ�قي: ................................ ................................ .................. 25
3 -نمونۀ از اخ�ق پيامبرصلى الله عليه وسلم................................................................................25
4 -قوۀ مجريه براي اخ�ق .........................................................................................28
5 -ضرورت به اخ�ق ................................................................................................33

4 اخلإق اسلإمي و آداب اجتماعي
6 -غرض از فلسفۀ اخ�ق..........................................................................................34
7 -وجدان اخ�قي......................................................................................................36
وجدان اخ�قي ................................ ................................ ................................ ............. 36
فرق در بين وجدان و عقل:................................ ................................ ........................... 37
8 -اصول اخ�ق.........................................................................................................38
ا- اخ�ق فاضله................................ ................................ ................................ ............ 38
2 -اخ�ق سافله................................ ................................ ................................ ........... 39
9 -قوتهاي فطري انسان...........................................................................................40
1 -قوۀ غضبي:................................ ................................ ................................ .............. 40
2 -قوۀ عقلي: ................................ ................................ ................................ ............... 41
3 -قوۀ شهواني: ................................ ................................ ................................ ............ 41
ع�ج شهوت ................................ ................................ ................................ ................ 42
شهوت دو جنبه دارد:................................ ................................ ................................ ....43
10 -ضعف اخ�ق دال بر ضعف ايمان ......................................................................44
فصل دوم: لوازمات اخلاق ................................ ................................ .....................47
تمهيد:..........................................................................................................................47
1 -صداقت و راستي...................................................................................................49
موارد صداقت و راستي................................ ................................ ................................ .52
ثمرات و نتائج صداقت و راستي................................ ................................ ................... 53
2ـ امانت و امانتداري در اس�م...................................................................................54
3 -ديانت و دينداري از نگاه اس�م.............................................................................57
اصول فدا كاري: ................................ ................................ ................................ ........... 57
58................................................................................................................ شجاعت- 4
اقسام شجاعت................................ ................................ ................................ .............. 59

فهرست مطالب 5
60...................................................................................................................عدالت- 5
1 -معني عدل: ................................ ................................ ................................ .............. 60
2 -نقش دين راجع به عدالت: ................................ ................................ ...................... 60
3 -مثال عدالت در اس�م: ................................ ................................ ............................. 64
4 -از جملۀ اهداف عدالت اس�مي................................ ................................ ............... 65
رفع تبعيض و ايجاد اخوت:................................ ................................ .......................... 65
67...................................................................................................................اطاعت- 6
اُولُي المر چه كسانياند؟............................................................................................69
جايگاه اجماع: ................................ ................................ ................................ .............. 70
جايگاه قياس بر نظاير: ................................ ................................ ................................ ..70
شروط آمريت و مأموريت:................................ ................................ ............................ 71
7 -نظم و دسپلين .......................................................................................................72
8 -شرط مديريت صحيح ...........................................................................................75
9 -عفو و گذشت .......................................................................................................79
10 -اخ�ق اجتماعي پيامبراس�مصلى الله عليه وسلم......................................................................82
فصل سوم: منافيات اخلاق ................................ ................................ ....................87
87...................................................................................................................خيانت- 1
اقسام خيانت:................................ ................................ ................................ ................ 87
1 -خيانت در فعل: ................................ ................................ ................................ ....... 88
2 -خيانت در اسرار وسخن: ................................ ................................ ......................... 88
3 -خيانت راعي بر رعيت (آمر برما دون):................................ ................................ ....88
4 -خيانت در خريد و فروش و...:................................ ................................ ................ 89
اسباب و عوامل خيانت: ................................ ................................ ................................ 92
جزاي خيانت: ................................ ................................ ................................ ............... 93

6 اخلإق اسلإمي و آداب اجتماعي
موانع خيانت: ................................ ................................ ................................ ................ 94
فرمان عمر فاروق (رضي االله عنه)................................ ................................ ................. 95
درس از موضوع فوق ................................ ................................ ................................ ...97
2 -سرقت (دزدي)......................................................................................................97
100.................................................................................................................رشوت- 3
معناي رِشوت: ................................ ................................ ................................ ............100
بخاطر فيصلۀ قاضي حرام را ح�ل نميگردد: ................................ ............................. 103
105..................................................................................................................شراب- 4
شراب و قمار:................................ ................................ ................................ .............106
معني شراب: ................................ ................................ ................................ ...............106
1 -اضرار فردي: ................................ ................................ ................................ .........107
2 -اضرار اجتماعي: ................................ ................................ ................................ ....108
3 -اضرار ديني: ................................ ................................ ................................ ..........109
4 -اضرار صحي شراب: ................................ ................................ ............................. 114
5 -اضرار اخ�ق شراب (الكُل): ................................ ................................ ................. 115
6 -اضرار اقتصادي شراب (الكُلي):................................ ................................ .............115
5 -مخدرات: (مواد نشه آور)....................................................................................116
معني مخدر:................................ ................................ ................................ ................116
هدف از مخدرات: ................................ ................................ ................................ ......117
118..................................................................................................................ترياك- 6
1 -تعريف ترياك: ................................ ................................ ................................ ......119
2 -خواص درماني:................................ ................................ ................................ .....119
120.............. ................................ ................................ ................................ :تاريخچه- 3
4 -منبع شبه افيونيها: ................................ ................................ ................................ 120
5 -شكل ظاهري: ................................ ................................ ................................ .......121

فهرست مطالب 7
121.............. ................................ ................................ ................................:استفادهها- 6
7 -احساسهاي پديدآمده:................................ ................................ .......................... 122
123................ ................................ ................................ ................................:خطرات- 9
ميزان شيوع ايدز: ................................ ................................ ................................ ........124
124 .................... ................................ ................................ ................................:اعتياد- 9
ع�ئم ترك:................................ ................................ ................................ ................. 125
10 -تاريخ هيروئين................................ ................................ ................................ ....126
11 -ترويج هيروئين ................................ ................................ ................................ ...126
12 -اساس نشه: ................................ ................................ ................................ .........127
13 -سوال: هيروئين چه است؟................................ ................................ ................... 127
چرس................................ ................................ ................................ ......................... 128
حشيش (چرس): ................................ ................................ ................................ ........129
تاريخ پيدايش حشيش (چرس)................................ ................................ ................... 130
راجع به گسترش حشيش: ................................ ................................ .......................... 130
نامهاي ديگر: ................................ ................................ ................................ ..............131
روش مصرف:................................ ................................ ................................ .............131
اثرات مصرف (اضرار)................................ ................................ ................................ 131
فرق در بين عادت و نشه: ................................ ................................ ........................... 133
اسباب وعوامل اعتياد (نشه): ................................ ................................ ....................... 133
حكم استعمال مواد نشه آور ازنگاه شرع؟................................ ................................ ...135
سيگار و نسوار................................ ................................ ................................ ............137
1 -تنباكو: يعني چه؟................................ ................................ ................................ ...138
2 -نشأت اصلي:................................ ................................ ................................ .........138
3 -مرويجين تنباكو:................................ ................................ ................................ ....138
4 -در آسيا چه وقت وارد گرديده؟ ................................ ................................ ............139

8 اخلإق اسلإمي و آداب اجتماعي
5 -اضرار (تنباكو):................................ ................................ ................................ ......139
6 -حكم استعمال تنباكو از ديدگاه شرع؟ ................................ ................................ ...140
7 -اضرار دخانيات (تنباكو): ................................ ................................ ....................... 143
143.....................................................................................................................قمار- 7
1 -معني قمار(ميسر): ................................ ................................ ................................ .144
2 -حكم قمار: ................................ ................................ ................................ ............145
3 -اضرار قمار: ................................ ................................ ................................ ...........145
اضراراجمالي قمار:................................ ................................ ................................ ......148
8 -دروغگويي و وعدهخ�في...................................................................................149
وعده خ�في................................ ................................ ................................ ...............150
9 -فحشاء و رذائل: زنا و لواط.................................................................................151
لواطت.......................................................................................................................154
155.................................................................................................. همجنسگرايي- 10
فلسفۀ تحريم همجنس گرائي:................................ ................................ ..................... 155
بخش دوم: آداب اجتماعي............................................................................. 159
تمهيد................................ ................................ ................................ ...................... 161
فصل اول: مقد مات آداب ................................ ................................ ..................... 165
1 -تعريف آداب: ......................................................................................................165
2 -اقسام ادب: ..........................................................................................................165
اول- ادب با خدا ................................ ................................ ................................ ........165
دوم- ادب با پيامبرصلى الله عليه وسلم: ................................ ................................ ......................... 166
سوم- ادب با خلق خداجل جلاله: ................................ ................................ ........................ 166
3 -ضرورت به آداب: ...............................................................................................166

فهرست مطالب 9
فصل دوم: آداب اجتماعي................................ ................................ .................... 169
1 -آداب س�م: .........................................................................................................169
2 -حكم س�م در اس�م: ..........................................................................................170
االتي كه س�م (دادن) مكروه است:................................ ................................ ..........170
3 -درس از آداب س�م: ...........................................................................................171
4 -آداب هفت گانۀ سورۀ حجرات: .........................................................................172
آداب اول: عظمت امر خدا و پيامبر: ................................ ................................ ............172
آداب دوم- توقير پيامبرصلى الله عليه وسلم: ................................ ................................ .................. 173
آداب سوم- تحقيق در امور:................................ ................................ ........................ 173
آداب چهارم- اص�ح در بين مردم:................................ ................................ .............174
آداب پنجم- احترام و محبت، اجتناب از اهانت:................................ ......................... 174
1 -نهي از مسخره و اهانت:................................ ................................ ........................ 174
2 -نهي از عيبجويي:................................ ................................ ................................ ...175
3 -نهي ازالقاب زشت: ................................ ................................ ............................... 175
آداب ششم- اجتناب از اساباب عداوت و دشمني: ................................ ..................... 175
1 -نهي از بدگماني:................................ ................................ ................................ ....176
2 -نهي از جستجوي عيب ديگران: ................................ ................................ ............176
3 -نهي از نمامي (سخن چيني)................................ ................................ .................. 177
4 -نهي از غيبت: ................................ ................................ ................................ ........177
االتي كه غيبت جواز دارد: ................................ ................................ ....................... 178
كفارۀ غيبت:................................ ................................ ................................ ................179
آداب هفتم- معيار برتري ايمان و تقوي است: ................................ ............................ 180
فصل سوم: آداب فردي................................ ................................ ........................ 181
1 -آداب حضر:.........................................................................................................181

10 اخلإق اسلإمي و آداب اجتماعي
آداب مجلس................................ ................................ ................................ ...............182
دعاي مجلس و كفّارۀ آن................................ ................................ ............................. 183
آداب خوردن: ................................ ................................ ................................ .............183
آداب قبل از طعام................................ ................................ ................................ .......183
آداب بعد از خوردن................................ ................................ ................................ ....185
دعا براي صاحب خانه بعد از طعام: ................................ ................................ ............185
آداب نوشيدن:................................ ................................ ................................ .............185
آداب مهمان نوازي................................ ................................ ................................ ......187
مدت مهمان نوازي:................................ ................................ ................................ .....188
اجابت دعوت واجب است: ................................ ................................ ........................ 188
آداب عطسه................................ ................................ ................................ ................189
آداب خميازه................................ ................................ ................................ ...............189
آداب بيت الخ�ء................................ ................................ ................................ ........189
آداب قبل از خ�ء: ................................ ................................ ................................ ......189
آداب بعد از خ�ء................................ ................................ ................................ .......190
آداب طهارت: ................................ ................................ ................................ .............190
آداب خواب ................................ ................................ ................................ ...............190
آداب (دعاي) خواب:................................ ................................ ................................ ..191
آداب رؤيا (خواب ديدن) ................................ ................................ ........................... 192
2 -آداب سفر............................................................................................................192
آداب و دعاي سواري: ................................ ................................ ................................ 192
دعاي مسافر براي مقيم ................................ ................................ ............................... 193
دعاي مقيم براي مسافر ................................ ................................ ............................... 193
آداب عيادت مريض................................ ................................ ................................ ....193
دعاء براي مريض:................................ ................................ ................................ .......194

فهرست مطالب 11
پايان بحث و نتيجهگيري:................................ ................................ ................... 197
فهرست مصادر ومراجع................................ ................................ ...................... 199
أ- قرآن كريم:............................................................................................................199
ب- مصادر تفسير: ....................................................................................................199
ج- مصادر سنت: ......................................................................................................199
د- مصادر فقه:...........................................................................................................200
هـ- مصادر تاريخ: .....................................................................................................200
و- مصادر لغت: ........................................................................................................200
ز- مصادر مختلفه:.....................................................................................................200
از جملة آثار نويسنده:................................ ................................ ........................ 203
تقريظ دوكتور عبد الباري (حميدي)................................ ................................ .205
تقريظ دوكتور محمد اياز (نيازي)................................ ................................ ..... 207

 

 

 

 

 درسنامه‌ای بسیار مفصل و مبسوط است در بیان اخلاق ، موازین و آداب اسلامی در جامعه. نویسنده با احاطه به آیات هدایتگرِ قرآن کریم و روایات حکیمانه پیامبر گرانقدر اسلام، مجموعه درس‌های کاملی را در باره جنبه‌های گوناگون اخلاق اسلامی تهیه و آنها را مزّین به سیره نبوی نموده است. وی کتاب را به دو بخش تقسیم کرده است که بخش نخست، در اخلاق اسلامی است و مُشتمل بر سه فصل است: مقدمات اخلاق، لوازم و ضروریات اخلاق و منافیات اخلاق. او در فصل اول، مفاهیم کلی اخلاق اسلامی را نام می‌برد و آنها را شرح می‌دهد؛ از جمله: تعریف و تقسیم اخلاق، ضرورت اخلاق وجدان اخلاقی، قوه‌های فطری انسان و دلایل ضعف اخلاق. فصل دوم به اهمیت و نقش ویژگی‌های خاصی از روحیات و رفتار انسان اشاره می‌کند که برای پیاده‌ سازی اخلاق اسلامی در جامعه ضروری است؛ برخی از آنها عبارت‌اند از: صداقت، امانت، دیانت، شجاعت، عفو و گذشت، اطاعت و نظم. در فصل سوم، مفاسد اخلاقی‌ای معرفی و تشریح می‌شوند که نقش تخریبی شدیدی در جامعه داشته و آن را از مسیر شرع و اخلاق اسلامی منحرف می‌سازن چرایی و چگونگیِ فتنه‌انگیزیِ این مفاسد، در این فصل به بحث گذاشته می‌شون برخی از این مفاسد به شرح زیر می‌باشد: خیانت، دزدی، رشوه، مواد مخدر، قمار، خُلف وعده و فحشاء. بخش دوم کتاب، آداب اجتماعیِ توصیه شده در اسلام و بیان شیوه زندگانی فردی و اجتماعیِ رسول اکرم است. برخی از مطالب این بخش بدین شرح است: اقسام آداب، ضرورتِ مراعات آداب، مناسبات اجتماعی در سورة حُجرات، آداب بیداری و خواب، آداب خوردن و نوشیدن، آداب خمیازه و عطسه، آداب عیادت مریض و آداب سفر.سنة النشر : 1965م / 1385هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 1.4 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة اخلاق اسلامی و آداب اجتماعی

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل اخلاق اسلامی و آداب اجتماعی
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
نعمت الله وثیق - nemat allah wasek

كتب نعمت الله وثیق ❰ لها مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ اخلاق اسلامی و آداب اجتماعی ❝ ❞ عقیدۀ مسلمان در پرتو قرآن ❝ ❞ نقش دین درجامعه ❝ ❱. المزيد..

كتب نعمت الله وثیق
كتب الطبخ و المطبخ و الديكورقراءة و تحميل الكتبحروف توبيكات مزخرفة بالعربيحكم قصيرةOnline يوتيوبمعاني الأسماءكتب قصص و رواياتكتب السياسة والقانونكتب تعلم اللغاتشخصيات هامة مشهورةتورتة عيد الميلادالتنمية البشرية زخرفة أسامي و أسماء و حروف..المساعدة بالعربيمعاني الأسماءكتابة على تورتة الخطوبةكورسات اونلاينكتب القانون والعلوم السياسيةالقرآن الكريمكتب الروايات والقصصزخرفة الأسماءالكتابة عالصورخدماتبرمجة المواقعكتابة على تورتة الزفافكورسات مجانيةSwitzerland United Kingdom United States of Americaحكمةكتب التاريخأسمك عالتورتهكتب الأدبزخرفة توبيكاتFacebook Text Artكتابة على تورتة مناسبات وأعياداصنع بنفسككتب للأطفال مكتبة الطفلكتب اسلاميةالكتب العامةمعنى اسمالطب النبويكتابة أسماء عالصور