❞ كتاب شرح آسان عقیده طحاویه ❝  ⏤ محمد بن عبدالرحمن الخمیس

❞ كتاب شرح آسان عقیده طحاویه ❝ ⏤ محمد بن عبدالرحمن الخمیس

حقا كه حمد وثنا فقط لايق خداي متعال است . او را مي ستاييم ، واز اوياري مي جوييم ، واز
بديهاي نفس واعمال نادرست به او پناه مي بريم .هر كس را خدا هدايت فرمايد ، هيچكس
نمي تواند اورا گمراه سازد، و هر كس در وادي ضلالت افتد ، هادي وراهنماي براي او نيست .
گواهي ميدهم : اينكه هيچ معبودي جز خدا وجود ندارد، او يگانه است ، وشريك ندارد.
$pκ
š
وگواهي ميدهم كه حضرت محمد صلي االله عليه وسلم بنده و فرستاده خدا است .شما را از يك انسان بيافريد وهمسرش را از نوع او آفريد ، واز آن دو مردان وزنان فراواني
منتشر ساخت ، واز خدائي بترسيد كه همديگر را بدو سوگند مي دهيد ، وبترسيد ازاينكه پيوند
خويشاوندي را گسيخته داريد ، زيرا كه بيگمان خداوند مراقب شما است .
ـ اي مؤمنان ازخدا بترسيد ، وسخن حق وراست بگوئيد . درنتيجه خداوند اعمالتـان را اصـلاح
ميكند ، وگناهان شما را ميبخشايد ، هركـه از خـدا وپيغمبـرش فرمـانبرداري كنـد ، قطعـاً بـه
پيروزي وكاميابي بزرگي دست مي يابد .
امابعد : حقا كه صحيح ترين سخن كتاب خدا است ، وبهترين راه ، روش حضرت محمد صـلي
االله عليه وسلم است ، بدترين امور نو آوري در دين است ، وهر نو آوري در دين بدعت است ،
وهر بد عت منتهي به گمراهي است ، وهر گمراهي پايانش دوزخ است .پس ازين جملات كوتاه مي گويم : ايـن كتـاب شـرح مـوجز وخلاصـه اي از بيـان اعتقـاد و
باورهاي اهل سنت وجماعت است ، كه مبتني برمذهب فقهاء امت ، امام ابوحنيفه نعمـان بـن
ثابت كوفي ، و ( شاگردانش ) امام ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم انصاري ، وابو عبـداالله محمـد
بن حسن شيباني است ،كه امام ابو جعفرطحاوي آنرا به نگارش در آورده اسـت ، خداونـد او را
رحمت كند ، كه چه خوب از عهدهء اين كار بر آمده است ، چرا چنين نباشـد ، در حاليكـه او از
پايدار ترين و قوي ترين كساني است ، كه باور هاي اعتقادي ائمه مذكور را نقل كرده اسـت .
زيرا امام طحاوي داراي دانشي راسخ واستوار بوده ، ودر مذهب حنفـي جايگـاه خاصـي داشـته
است . پس او بزرگترين كسي است كه باورهاي اعتقادي اين گـروه ازامامـان را بيـان نمـوده
است ، چرا كه او در نزد فقها ومحدثين موثق و مورد اعتماد است . اكثريت امت اسلامي متني
را كه طحاوي آورده مقبول تلقي كرده اند ، وبنابراين شروح وتعليقات بسياري برآن نوشته انـد
، كه بعضي موافق سنت است ، وبرخي راه وروش متكليمن ( اهل كلام ) را درپيش گرفته اند.
از بزرگترين شروح براين متن كه فوايد بسياري به ارمغان آورده ، شرحي ا ست كه امـام ابـن
ابي العز اذرعي حنفي‐ رحمه االله تعالي‐ نوشـته اسـت. او درايـن شـرح درسـه مسـأله برامـام
طحاوي خرده گرفته است :
١ ــ قول طحاوي كه گفته است : ( قديم بلا ابتداء ) خداوند قديم است وآغـازي نـدارد. ايـن
نوع سخن گفتن ازنوآوريهاي اهل كلام است ، ونبايد خداوند جزبه آنچه او خودرا ناميده
وياپيـــامبرش صـــلي االله عليـــه وســـلم او را بـــه آن ناميـــده ، نـــام بـــرده شـــود .
٢ــ اينكه گفته است : ( تعالي عن الحـدود و الغايـات و الاركـان و الاعضـاء و الادوات ) ـــ
خداوند برتر ازحدود و غايات و اركان واعضاء وابزارآلات است ــ درشرع اينگونه الفاظ در نفي
واثبات واردنشده ، بلكه اين نيز از شيوه اهل كلام است ، وبهتراست كه در اين بـاره بـه الفـاظ
وعبارات شرعي مقيد باشيم .
٣ ــ اينكه گفته است : ( ان الايمان اقرار باللسان وتصديق بالجنان ) ـــ ايمـان عبارتسـت از
اقرار به زبان وتصديق به دل ــ بدينسان او اسم ايمان را براعمـال صـالحه اطـلاق نميكنـد ،
واين نظريه برخلاف اكثريت سلف از مذاهب مختلف اسلامي است . خداوند هردوامام را ( امام
طحاوي وامام ابن ابي العز ) وساير ائمه ديني را رحمت كند ، كه آنان در خدمت سنت وعقيـده
اهل سنت وجماعت بوده اند . من دوست دارم كه اين متن اعتقادي را بطورخلاصه شرح دهـم
تااينكه مناسب حال مبتديان از طالبان علم باشد ، عموم مردم نيزاز آن بهره مند شونداين كتاب شرح موجز وخلاصه اي از بيان اعتقاد و باورهاي اهل سنت وجماعت است ، كه مبتني برمذهب فقهاء امت ، امام ابوحنيفه نعمان بن ثابت كوفي ، و شاگردانش امام ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم انصاري ، وابو عبدالله محمد بن حسن شيباني است ،كه امام ابو جعفرطحاوي آنرا به نگارش در آورده است
محمد بن عبدالرحمن الخمیس - محمد بن عبد الرحمن الخميس الأستاذ المشارك في قسم العقيدة والمذاهب - كلية أصول الدين -جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بالرياض

من مؤلفاته
1 - عقائد الأئمة الأربعة في التوحيد
2- أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة
3 - اعتقاد السلف ، شرح أصحاب الحديث
4- تحقيق كتاب الاعتقاد لابن أبي يعلى❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ عقیده ائمه چهارگانه اهل سنت ❝ ❞ شرح آسان عقیده طحاویه ❝ ❞ عقیده امام ابوحنیفه رحمه الله ❝ ❱
من كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نُبذة عن الكتاب:
شرح آسان عقیده طحاویه

حقا كه حمد وثنا فقط لايق خداي متعال است . او را مي ستاييم ، واز اوياري مي جوييم ، واز
بديهاي نفس واعمال نادرست به او پناه مي بريم .هر كس را خدا هدايت فرمايد ، هيچكس
نمي تواند اورا گمراه سازد، و هر كس در وادي ضلالت افتد ، هادي وراهنماي براي او نيست .
گواهي ميدهم : اينكه هيچ معبودي جز خدا وجود ندارد، او يگانه است ، وشريك ندارد.
$pκ
š
وگواهي ميدهم كه حضرت محمد صلي االله عليه وسلم بنده و فرستاده خدا است .شما را از يك انسان بيافريد وهمسرش را از نوع او آفريد ، واز آن دو مردان وزنان فراواني
منتشر ساخت ، واز خدائي بترسيد كه همديگر را بدو سوگند مي دهيد ، وبترسيد ازاينكه پيوند
خويشاوندي را گسيخته داريد ، زيرا كه بيگمان خداوند مراقب شما است .
ـ اي مؤمنان ازخدا بترسيد ، وسخن حق وراست بگوئيد . درنتيجه خداوند اعمالتـان را اصـلاح
ميكند ، وگناهان شما را ميبخشايد ، هركـه از خـدا وپيغمبـرش فرمـانبرداري كنـد ، قطعـاً بـه
پيروزي وكاميابي بزرگي دست مي يابد .
امابعد : حقا كه صحيح ترين سخن كتاب خدا است ، وبهترين راه ، روش حضرت محمد صـلي
االله عليه وسلم است ، بدترين امور نو آوري در دين است ، وهر نو آوري در دين بدعت است ،
وهر بد عت منتهي به گمراهي است ، وهر گمراهي پايانش دوزخ است .پس ازين جملات كوتاه مي گويم : ايـن كتـاب شـرح مـوجز وخلاصـه اي از بيـان اعتقـاد و
باورهاي اهل سنت وجماعت است ، كه مبتني برمذهب فقهاء امت ، امام ابوحنيفه نعمـان بـن
ثابت كوفي ، و ( شاگردانش ) امام ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم انصاري ، وابو عبـداالله محمـد
بن حسن شيباني است ،كه امام ابو جعفرطحاوي آنرا به نگارش در آورده اسـت ، خداونـد او را
رحمت كند ، كه چه خوب از عهدهء اين كار بر آمده است ، چرا چنين نباشـد ، در حاليكـه او از
پايدار ترين و قوي ترين كساني است ، كه باور هاي اعتقادي ائمه مذكور را نقل كرده اسـت .
زيرا امام طحاوي داراي دانشي راسخ واستوار بوده ، ودر مذهب حنفـي جايگـاه خاصـي داشـته
است . پس او بزرگترين كسي است كه باورهاي اعتقادي اين گـروه ازامامـان را بيـان نمـوده
است ، چرا كه او در نزد فقها ومحدثين موثق و مورد اعتماد است . اكثريت امت اسلامي متني
را كه طحاوي آورده مقبول تلقي كرده اند ، وبنابراين شروح وتعليقات بسياري برآن نوشته انـد
، كه بعضي موافق سنت است ، وبرخي راه وروش متكليمن ( اهل كلام ) را درپيش گرفته اند.
از بزرگترين شروح براين متن كه فوايد بسياري به ارمغان آورده ، شرحي ا ست كه امـام ابـن
ابي العز اذرعي حنفي‐ رحمه االله تعالي‐ نوشـته اسـت. او درايـن شـرح درسـه مسـأله برامـام
طحاوي خرده گرفته است :
١ ــ قول طحاوي كه گفته است : ( قديم بلا ابتداء ) خداوند قديم است وآغـازي نـدارد. ايـن
نوع سخن گفتن ازنوآوريهاي اهل كلام است ، ونبايد خداوند جزبه آنچه او خودرا ناميده
وياپيـــامبرش صـــلي االله عليـــه وســـلم او را بـــه آن ناميـــده ، نـــام بـــرده شـــود .
٢ــ اينكه گفته است : ( تعالي عن الحـدود و الغايـات و الاركـان و الاعضـاء و الادوات ) ـــ
خداوند برتر ازحدود و غايات و اركان واعضاء وابزارآلات است ــ درشرع اينگونه الفاظ در نفي
واثبات واردنشده ، بلكه اين نيز از شيوه اهل كلام است ، وبهتراست كه در اين بـاره بـه الفـاظ
وعبارات شرعي مقيد باشيم .
٣ ــ اينكه گفته است : ( ان الايمان اقرار باللسان وتصديق بالجنان ) ـــ ايمـان عبارتسـت از
اقرار به زبان وتصديق به دل ــ بدينسان او اسم ايمان را براعمـال صـالحه اطـلاق نميكنـد ،
واين نظريه برخلاف اكثريت سلف از مذاهب مختلف اسلامي است . خداوند هردوامام را ( امام
طحاوي وامام ابن ابي العز ) وساير ائمه ديني را رحمت كند ، كه آنان در خدمت سنت وعقيـده
اهل سنت وجماعت بوده اند . من دوست دارم كه اين متن اعتقادي را بطورخلاصه شرح دهـم
تااينكه مناسب حال مبتديان از طالبان علم باشد ، عموم مردم نيزاز آن بهره مند شونداين كتاب شرح موجز وخلاصه اي از بيان اعتقاد و باورهاي اهل سنت وجماعت است ، كه مبتني برمذهب فقهاء امت ، امام ابوحنيفه نعمان بن ثابت كوفي ، و شاگردانش امام ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم انصاري ، وابو عبدالله محمد بن حسن شيباني است ،كه امام ابو جعفرطحاوي آنرا به نگارش در آورده است .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

حقا كه حمد وثنا فقط لايق خداي متعال است . او را مي ستاييم ، واز اوياري مي جوييم ، واز
بديهاي نفس واعمال نادرست به او پناه مي بريم .هر كس را خدا هدايت فرمايد ، هيچكس
نمي تواند اورا گمراه سازد، و هر كس در وادي ضلالت افتد ، هادي وراهنماي براي او نيست .
گواهي ميدهم : اينكه هيچ معبودي جز خدا وجود ندارد، او يگانه است ، وشريك ندارد.
$pκ
š
وگواهي ميدهم كه حضرت محمد صلي االله عليه وسلم بنده و فرستاده خدا است .

 

شما را از يك انسان بيافريد وهمسرش را از نوع او آفريد ، واز آن دو مردان وزنان فراواني
منتشر ساخت ، واز خدائي بترسيد كه همديگر را بدو سوگند مي دهيد ، وبترسيد ازاينكه پيوند
خويشاوندي را گسيخته داريد ، زيرا كه بيگمان خداوند مراقب شما است .
ـ اي مؤمنان ازخدا بترسيد ، وسخن حق وراست بگوئيد . درنتيجه خداوند اعمالتـان را اصـلاح
ميكند ، وگناهان شما را ميبخشايد ، هركـه از خـدا وپيغمبـرش فرمـانبرداري كنـد ، قطعـاً بـه
پيروزي وكاميابي بزرگي دست مي يابد .
امابعد : حقا كه صحيح ترين سخن كتاب خدا است ، وبهترين راه ، روش حضرت محمد صـلي
االله عليه وسلم است ، بدترين امور نو آوري در دين است ، وهر نو آوري در دين بدعت است ،
وهر بد عت منتهي به گمراهي است ، وهر گمراهي پايانش دوزخ است .

٣

پس ازين جملات كوتاه مي گويم : ايـن كتـاب شـرح مـوجز وخلاصـه اي از بيـان اعتقـاد و
باورهاي اهل سنت وجماعت است ، كه مبتني برمذهب فقهاء امت ، امام ابوحنيفه نعمـان بـن
ثابت كوفي ، و ( شاگردانش ) امام ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم انصاري ، وابو عبـداالله محمـد
بن حسن شيباني است ،كه امام ابو جعفرطحاوي آنرا به نگارش در آورده اسـت ، خداونـد او را
رحمت كند ، كه چه خوب از عهدهء اين كار بر آمده است ، چرا چنين نباشـد ، در حاليكـه او از
پايدار ترين و قوي ترين كساني است ، كه باور هاي اعتقادي ائمه مذكور را نقل كرده اسـت .
زيرا امام طحاوي داراي دانشي راسخ واستوار بوده ، ودر مذهب حنفـي جايگـاه خاصـي داشـته
است . پس او بزرگترين كسي است كه باورهاي اعتقادي اين گـروه ازامامـان را بيـان نمـوده
است ، چرا كه او در نزد فقها ومحدثين موثق و مورد اعتماد است . اكثريت امت اسلامي متني
را كه طحاوي آورده مقبول تلقي كرده اند ، وبنابراين شروح وتعليقات بسياري برآن نوشته انـد
، كه بعضي موافق سنت است ، وبرخي راه وروش متكليمن ( اهل كلام ) را درپيش گرفته اند.
از بزرگترين شروح براين متن كه فوايد بسياري به ارمغان آورده ، شرحي ا ست كه امـام ابـن
ابي العز اذرعي حنفي‐ رحمه االله تعالي‐ نوشـته اسـت. او درايـن شـرح درسـه مسـأله برامـام
طحاوي خرده گرفته است :
١ ــ قول طحاوي كه گفته است : ( قديم بلا ابتداء ) خداوند قديم است وآغـازي نـدارد. ايـن
نوع سخن گفتن ازنوآوريهاي اهل كلام است ، ونبايد خداوند جزبه آنچه او خودرا ناميده
وياپيـــامبرش صـــلي االله عليـــه وســـلم او را بـــه آن ناميـــده ، نـــام بـــرده شـــود .
٢ــ اينكه گفته است : ( تعالي عن الحـدود و الغايـات و الاركـان و الاعضـاء و الادوات ) ـــ
خداوند برتر ازحدود و غايات و اركان واعضاء وابزارآلات است ــ درشرع اينگونه الفاظ در نفي
واثبات واردنشده ، بلكه اين نيز از شيوه اهل كلام است ، وبهتراست كه در اين بـاره بـه الفـاظ
وعبارات شرعي مقيد باشيم .
٣ ــ اينكه گفته است : ( ان الايمان اقرار باللسان وتصديق بالجنان ) ـــ ايمـان عبارتسـت از
اقرار به زبان وتصديق به دل ــ بدينسان او اسم ايمان را براعمـال صـالحه اطـلاق نميكنـد ،
واين نظريه برخلاف اكثريت سلف از مذاهب مختلف اسلامي است . خداوند هردوامام را ( امام
طحاوي وامام ابن ابي العز ) وساير ائمه ديني را رحمت كند ، كه آنان در خدمت سنت وعقيـده
اهل سنت وجماعت بوده اند . من دوست دارم كه اين متن اعتقادي را بطورخلاصه شرح دهـم
تااينكه مناسب حال مبتديان از طالبان علم باشد ، عموم مردم نيزاز آن بهره مند شوند

 


امام حجت ، ابو جعفر وراق طحاوي مصري رحمه االله تعـالي فرمـوده اسـت : ايـن ذكـر بيـان
عقيده اهل سنت وجماعت برمذهب فقهای امّت : ابي حنيفه نعمـان بـن ثابـت كـوفي ، وابـي
يوسف يعقوب بن ابراهيم انصاري ، وابو عبداالله محمد بن حسن شيباني { رضـوان االله علـيهم
اجمعين } است ، باور هايي كه آنان درباره اصول دين دانسته اند ، وبر اساس آن در پيشـگاه
پروردگارجهانيان تسليم ومنقاد بوده اند.
١ــ د رباره توحيد خداوند ، درحاليكه معتـقد به توفيق الهي هستيم مـي گـوئيم : خـدا يگانـه
است وشريك ندارد .
لغت شناسـي :
{شريك } كسي است كه درچيزي سهيم باشد .
شرح :
١ــ خداونـد درهرچيـزي يگانـه اسـت ، او در ذات ، و در افعـال ، و در اسـماء وصـفات ، و در
استحقاق عبوديت يگانه است . در هيچ چيزي از اين امورداراي شريك نيسـت . پـس خداونـد
درخلق وامرش شريك ندارد : ﴿﴿ ‐ميدهـد فرمـان او وتنهـا آفريند مي او تنها
uρ{$#F‘ÇÚö ﴾سوره فاطر آيه ٣ ــ آيا جزاالله آفريننده اي وجود دارد ،كه شما را ازآسمان وزمـين
روزي برساند خداوند در نفع وضـرر، ومـرگ وزنـدگي وسـايرامور از اشـكال مختلـف تصـرف
وتدبردر نظام عالم هستي شريك ندارد .
همچنين در اسماء وصفات شريك ندارد ، وفقط اوست كه سزاوار بندگي اسـت ، توحيـد بنـده
كامل نميشود ، مگر آنكه خود را ازانواع مختلف شرك خلاص كند ، ومتقابلاً انـواع توحيـد را
كه بر او واجب است بانجام برساند . پس بنده ميبايد خدا را در اسـماء وصـفات يگانـه بدانـد ،
وهيچ مخلوقي را با صفات خالق توصيف نكند ، خدا را در عبادت يگانه بداند ، وهيچ عبادتي

 

 

 


 اين كتاب شرح موجز وخلاصه اي از بيان اعتقاد و باورهاي اهل سنت وجماعت است ، كه مبتني برمذهب فقهاء امت ، امام ابوحنيفه نعمان بن ثابت كوفي ، و شاگردانش امام ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم انصاري ، وابو عبدالله محمد بن حسن شيباني است ،كه امام ابو جعفرطحاوي آنرا به نگارش در آورده استحجم الكتاب عند التحميل : 554.2 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة شرح آسان عقیده طحاویه

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل شرح آسان عقیده طحاویه
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
محمد بن عبدالرحمن الخمیس - Mohammed bin Abdul Rahman Al Khamis

كتب محمد بن عبدالرحمن الخمیس محمد بن عبد الرحمن الخميس الأستاذ المشارك في قسم العقيدة والمذاهب - كلية أصول الدين -جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بالرياض من مؤلفاته 1 - عقائد الأئمة الأربعة في التوحيد 2- أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة 3 - اعتقاد السلف ، شرح أصحاب الحديث 4- تحقيق كتاب الاعتقاد لابن أبي يعلى ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ عقیده ائمه چهارگانه اهل سنت ❝ ❞ شرح آسان عقیده طحاویه ❝ ❞ عقیده امام ابوحنیفه رحمه الله ❝ ❱. المزيد..

كتب محمد بن عبدالرحمن الخمیس
حكم قصيرةزخرفة توبيكاتFacebook Text Artقراءة و تحميل الكتبكتابة على تورتة مناسبات وأعيادكتب الأدبالتنمية البشريةكورسات مجانيةSwitzerland United Kingdom United States of Americaكتب القانون والعلوم السياسيةحكمةكتابة على تورتة الخطوبةكورسات اونلاينزخرفة الأسماءكتب للأطفال مكتبة الطفلالطب النبويOnline يوتيوبالكتب العامةحروف توبيكات مزخرفة بالعربيشخصيات هامة مشهورةخدماتمعاني الأسماءكتب التاريخالكتابة عالصوركتب السياسة والقانونكتب قصص و رواياتكتب الطبخ و المطبخ و الديكوركتب تعلم اللغات زخرفة أسامي و أسماء و حروف..المساعدة بالعربياصنع بنفسككتب اسلاميةمعاني الأسماءكتب الروايات والقصصالقرآن الكريمتورتة عيد الميلادبرمجة المواقعمعنى اسمأسمك عالتورتهكتابة على تورتة الزفاف