❞ كتاب دنیای سحر و شعبده بازی ❝

❞ كتاب دنیای سحر و شعبده بازی ❝


دنیای سحر و جادو، دنیایی است که ظاهر آن زیبا و فریبنده است که انسان‏های ساده‏ لوح را فریب می‏دهد، ولی باطن آن زشت و پَلشت است که خردمندان و انسان‏های دارای فطرت سلیم و دل‏های الكتبانی از آن دور می‏شون
عمر بن سليمان الأشقر - ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ مختارات من سير أعلام النبلاء وتاريخ الإسلام للذهبي ❝ ❞ عجائب خلق الله ❝ ❞ التقوى تعريفها وفضلها ومحذوراتها وقصص من أحوالها ❝ ❞ الله يحدث عباده عن نفسه ❝ ❞ أحكام الزواج في ضوء ال والسنة ❝ ❞ سلسلة العقيدة في ضوء ال والسنة : عالم السحر والشعوذة ❝ ❞ سلسلة العقيدة في ضوء ال والسنة : الجنة والنار ❝ ❞ سلسلة العقيدة في ضوء ال والسنة : عالم الجن والشياطين ❝ ❞ الوضع في الحديث النبوي ❝ ❱
من إسلامية متنوعة إسلامية متنوعة - مكتبة كتب إسلامية.

نُبذة عن الكتاب:
دنیای سحر و شعبده بازی


دنیای سحر و جادو، دنیایی است که ظاهر آن زیبا و فریبنده است که انسان‏های ساده‏ لوح را فریب می‏دهد، ولی باطن آن زشت و پَلشت است که خردمندان و انسان‏های دارای فطرت سلیم و دل‏های الكتبانی از آن دور می‏شون .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

مقدمه .............................................................................................................3
فصل اول: تاريخچهي سحر.............................................................................7
مقدمه................................................................................................................7
مبحث اول: سحر نزد اهل بابل........................................................................9
مبحث دوم: سحر نزد ايرانيان..........................................................................16
مبحث سوم: سحر نزد مصريان .......................................................................18
رويارويي بين موسي و ساحران................................................................21
مبحث چهارم: سحر نزد هنديان......................................................................27
مبحث پنجم: سحر در سرزمين يونان .............................................................29
مبحث ششم: سحر نزد يهوديان و مسيحيان ...................................................32
مبحث هفتم: سحر در اروپا.............................................................................39
مبحث هشتم: سحر نزد عربهاي قبل از اسلام .............................................41
داستان «اصحاب اخدود»...........................................................................41
داستان صاحب «حضر» .............................................................................44
داستان عبداالله بن جدعان ..........................................................................45
مبحث نهم: سحر نزد مسلمانان.......................................................................46
مبحث دهم: سحر در آمريكا و دنياي جديد...................................................51
مبحث يازدهم: سحر در دوران معاصر ...........................................................52
فصل دوم: تعريف سحر................................................................................65
مبحث اول: تعريف سحر در لغت..................................................................65
مبحث دوم: تعريف سحر در اصطلاح علما ...................................................67
مبحث سوم: تفاوت سحر با معجزه و كرامت ................................................70
مبحث چهارم: تفاوت بين سحر و حسد ........................................................76
فصل سوم: دلايل و انگيزههاي سحر .............................................................81

فصل چهارم: سحر بين حقيقت و توهم.........................................................87
فصل پنجم: راههاي سحر و انواع آن.............................................................99
مبحث اول: سحر حقيقي و انواع آن...............................................................99
مطلب اول: سحري كه با همت ساحر تاثير ميگذارد............................ 100
مطلب دوم: سحر طلسمها...................................................................... 103
مبحث دوم: سحر تخييل (جادوي ناشي از خيال)....................................... 120
مبحث سوم: سحر مجازي........................................................................... 128
مطلب اول: تفاوت اين نوع با سحر تخييل ............................................ 128
مطلب دوم: نمونههايي از سحر مجازي ................................................. 130
فصل ششم: ميزان اثرگذاري سحرِ جادوگر................................................. 147
فصل هفتم: انسان چگونه ساحر ميشود؟................................................... 163
فصل هشتم: جادو شدن پيامبرص............................................................. 175
مبحث اول: حديث روايت شده در اين خصوص....................................... 175
مبحث دوم: دليل كساني كه اين حديث را رد نمودهاند .............................. 177
مبحث سوم: در رد كساني كه اين حديث را رد ميكنند. ............................ 180
فصل نهم: معالجه سحر و پرهيز از آن........................................................ 187
مبحث اول: شيوه امتهاي مختلف در پرهيز از سحر و نجات يافتن از آن 187
مبحث دوم: نظر اسلام درباره علاج جادو و پيشگيري از آن ...................... 194
مطلب اول: حكم اسلام در پناه بردن به ساحر جهت گشودن و از بين بردن
سحر....................................................................................................... 194
مطلب دوم: راههاي مشروع پرهيز از سحر و ساحران........................... 197
مطلب سوم: راههاي مشروع از بين بردن سحر پس از وقوع ................. 200
مطلب چهارم: آيات و دعاهايي كه از سحر پيشگيري كرده و آن را پس از
ابتلا از ميان ميبرد.................................................................................. 207
فصل دهم: حكم ساحر و ساحران.............................................................. 215
مبحث اول: حكم ياد دادن و ياد گرفتن سحر ............................................. 215
مبحث دوم: كيفر ساحر ............................................................................... 228

مطلب اول: كيفر ساحر در ميان غيرمسلمانان......................................... 228
مطلب دوم: مجازات ساحر در اسلام..................................................... 231
فصل يازدهم: توبهي ساحر........................................................................ 245
فصل دوازدهم: تفسير آيات سحر از سورهي بقره....................................... 247
نخست: شأن نزول ................................................................................. 248
دوم: تفسير و تبيين................................................................................. 249
فصل سيزدهم: مدعيان غيب....................................................................... 265
مبحث اول: تعريف غيب و بيان راز حرص مردم به شناخت آن ................ 265
مطلب اول: تعريف غيب........................................................................ 265
مطلب دوم: حرص انسان به شناخت امور غيبي.................................... 266
مطلب سوم: فرستادگان الهي در رسالتهايشان اين خواهش دروني بشر را
پاسخ دادهاند........................................................................................... 266
مطلب چهارم: ميزان توانايي انسان در شناخت غيب ............................. 269
مبحث دوم: كهانت و پيشگويي................................................................... 272
مطلب اول: لقبها و عنوانهايي كه به مدعيان غيب دادهاند....................... 272
مطلب دوم: شيوههاي كاهنان در شناخت غيب...................................... 273
مطلب سوم: رابطهي كُهان با شيطان و شيوهي القاي شيطان به آنها....... 274
مطلب چهارم: نمونههايي از پيشگويي و غيبگويي................................. 275
مطلب پنجم: منابع غيبهايي كه شياطين وحي ميكنند............................ 284
مطلب ششم: انتشار طالعبيني و كهانت در اين عصر ............................. 289
مطلب هفتم: راز راستگويي كاهنان در بعضي موارد .............................. 295
مبحث سوم: فال بد و بدبيني....................................................................... 300
مطلب نخست: تعريف فال بد و بدبيني................................................. 300
مطلب دوم: اهميت فال بد ..................................................................... 302
مطلب سوم: فال بد پايههاي درستي ندارد............................................. 304
مطلب چهارم: چارهي فال بد................................................................. 306
مطلب پنجم: بديمني در سه چيز است .................................................. 307

 

 


 دنیای سحر و جادو، دنیایی است که ظاهر آن زیبا و فریبنده است که انسان‏های ساده‏ لوح را فریب می‏دهد، ولی باطن آن زشت و پَلشت است که خردمندان و انسان‏های دارای فطرت سلیم و دل‏های الكتبانی از آن دور می‏شونحجم الكتاب عند التحميل : 3.2 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل دنیای سحر و شعبده بازی
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
عمر بن سليمان الأشقر - AMR BN SLIMAN ALASHQR

كتب عمر بن سليمان الأشقر ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ مختارات من سير أعلام النبلاء وتاريخ الإسلام للذهبي ❝ ❞ عجائب خلق الله ❝ ❞ التقوى تعريفها وفضلها ومحذوراتها وقصص من أحوالها ❝ ❞ الله يحدث عباده عن نفسه ❝ ❞ أحكام الزواج في ضوء ال والسنة ❝ ❞ سلسلة العقيدة في ضوء ال والسنة : عالم السحر والشعوذة ❝ ❞ سلسلة العقيدة في ضوء ال والسنة : الجنة والنار ❝ ❞ سلسلة العقيدة في ضوء ال والسنة : عالم الجن والشياطين ❝ ❞ الوضع في الحديث النبوي ❝ ❱. المزيد..

كتب عمر بن سليمان الأشقر
الكتابة عالصوركتب القانون والعلوم السياسيةكتب التاريخاصنع بنفسك زخرفة أسامي و أسماء و حروف..تورتة عيد الميلادأسمك عالتورتهالقرآن الكريمكتب السياسة والقانونحكم قصيرةكتابة على تورتة الخطوبةزخرفة توبيكاتOnline يوتيوبكتب تعلم اللغاتمعنى اسمكورسات مجانيةكتب الأدبالكتب العامةالمساعدة بالعربيقراءة و تحميل الكتبزخرفة الأسماءالطب النبويكتب للأطفال مكتبة الطفلمعاني الأسماءشخصيات هامة مشهورةكتب الروايات والقصصكتابة على تورتة الزفافحكمةخدماتمعاني الأسماءSwitzerland United Kingdom United States of Americaكتب الطبخ و المطبخ و الديكوركتب قصص و رواياتكورسات اونلاينكتب اسلاميةFacebook Text Artحروف توبيكات مزخرفة بالعربيكتابة على تورتة مناسبات وأعيادالتنمية البشريةبرمجة المواقع