❞ كتاب چرا مسلمانان شکست می خورند ❝

❞ كتاب چرا مسلمانان شکست می خورند ❝


قرن‌ 21 را مي‌توان‌ براي‌ مسلمانان‌ دنيا قرن‌ الحُزن‌ نامي چرا كه‌ از هر سو و در هر گوشه‌اي‌ از كره خاكي‌ ظلم‌ و ستم‌ كفار و مشركين‌ بر مسلمانان‌ افزوده‌ شده‌ است‌ و در هر جبهه‌ايي‌ به‌ موفقيت‌هايي‌ دست‌ يافته‌اند و با اين‌ شكل‌ مسلمانان‌ را زير چكمه‌هاي‌ خويش‌ له‌ مي‌كنند
ایوب گنجی - ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ همگام zwnj با نبی zwnj ّ رحمت zwnj در سه zwnj سفر سرنوشت zwnj ساز ❝ ❞ چرا مسلمانان شکست می خورند ❝ ❞ حقایقی از جنگ جمل و صفین ❝ ❞ سعد و سعید یاوران zwnj راستین zwnj پیامبر ❝ ❞ معاویه را بهتر بشناسیم ❝ ❞ فاطمه زهرا از خود دفاع می کند ❝ ❞ بگذارید از مادرم zwnj عایشه صدّیقه zwnj رضی zwnj الله عنها بگویم ❝ ❱
من إسلامية متنوعة إسلامية متنوعة - مكتبة كتب إسلامية.

نُبذة عن الكتاب:
چرا مسلمانان شکست می خورند

1962م - 1441هـ

قرن‌ 21 را مي‌توان‌ براي‌ مسلمانان‌ دنيا قرن‌ الحُزن‌ نامي چرا كه‌ از هر سو و در هر گوشه‌اي‌ از كره خاكي‌ ظلم‌ و ستم‌ كفار و مشركين‌ بر مسلمانان‌ افزوده‌ شده‌ است‌ و در هر جبهه‌ايي‌ به‌ موفقيت‌هايي‌ دست‌ يافته‌اند و با اين‌ شكل‌ مسلمانان‌ را زير چكمه‌هاي‌ خويش‌ له‌ مي‌كنند .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

فهرست مطالب.................................................................................................................. 1
پيش سخن......................................................................................................................... 3
نگاهي گذرا به صدر اسلام................................................................................................ 4
چرا خداوند با مسلمانان اينگونه رفتار ميكند؟ ................................................................ 6 .
وعده هاي خداوند در مورد پيروزي بر اسلام كفر ............................................................. 9
ـ1 ابتلا و آزمايش ......................................................................................................10
ـ2 جنگ بين و كفر اسلام..........................................................................................10
ـ3 خداوند مؤمنان در را واقعي مي يابد......................................................................10
مؤمن واقعي چه كسي ؟ است ..........................................................................................11
دلايل شكست ام مسلمانان در روزي جبهه هاي مختلف ..................................................14
ـ1 عدم وجود ايمان و كامل به قوي خداوند سبحان.................................................14
ـ2 عدم به عشق رسول ـ االله صلي االله عليه وسلم ـ ..................................................14
ـ3 از دوري سنت هاي رسول ـ االله صلي االله عليه وسلم ـ .........................................15
ـ4 و اهميت عظمت در دنيا دل مسلمانان................................................................ 16 ..
ـ 5 ترك به امر و معروف از نهي منكر ......................................................................17
ـ6 و پيروي از اتباع شيطان ........................................................................................17
جنگ و انسان بزرگ ترين دشمن بشريت
()
19.........................................................
جنگ جهاني....................................................................................................................19
دامهاي شيطان..................................................................................................................25
دام ؛ اول و كفر شرك................................................................................................ 28 ..
دام ؛ دوم بدعت...........................................................................................................29
دام ؛ سوم گناه كبيره ................................................................................................ 30 ....

﴿2 ﴾چرا مسلمانان شكست ميخورند؟
دام ؛ چهارم گناهان صغيره ..........................................................................................30
دام ؛ پنجم مشغول به كردن مباحات ...........................................................................31
دام ؛ ششم به دعوت انجام مفضول.............................................................................32
ضد و حمله راه پيروزي ................................................................................................ 33 ..
پيروزي نصيب آناني كه است استقامت ميكنند ..............................................................35
شكست در مسلمانان سرزمين ، عراق از يكي نشانه هاي قيامت.......................................36
، تفرقه بزرگ ترين بر ضربه پيكره جامعه اسلامي.............................................................36

اگر ما چند صفحه قبل تاريخ اسلام را ورق بزنيم، مشاهده مي كنـيم كـه از همـان لحظـه
ظهور اسلام به ، افرادي مبارزه عليه اسلام برخاسته اند و مرتب پيـامبر ـ صـلي و االله عليـه
سلم ـ و يارانش را زير فشار و شكنجه قرار ميدادند. از شكنجه هاي بلال حبشـي گرفتـه
تا شهادت مظلومانه حضرت حمزه سيد الشهداء ـ رضـي االله عـنهم ـ. از اخـراج پيـامبر ـ
صلي االله عليه و سلم ـ از مكه و طائف گرفته تا ترك ديار و زادگاهش به و هجرت مدينه
منوره، از قطعه قطعه كردن حافظان قرآن در ب ئر معونـه گرفتـه و تـا سـوزاندن در روغـن
ااند ختن داعيان و مبلغان . اسلام
آري ! همه اينها را در چند صفحه قبل مي تـوان مشـاهده نمـود. وقتـي تـاريخ را ورق
مي زدم به ، چشمم واقعه اي افتاد كه تنم را به لرزه درآورد. همان فاجعه « » بئر معونه ، همان
واقع ه كه اي 70 تن از حافظان و قاريان قـرآن و از نويسـندگان و اهـل علـم اصـحاب را
مظلومانه پرپر كردند. با دقت بيشتري واقعه ؛ را خواندم
» بعد از جنگ اُحد كه» كفار و مشركان فقط و از نظر نظامي ظاهري پيروز شده بودند،
اما از نظر سياسي خود را شكست خورده مي ديدند، تصميم گرفتند به و هر شـكل شـيوه
ممكن اسلام را از بيخ و بن بركنند و خود را از شرّ آن خلاص كنند. برنامـه هـاي زيـادي
طراحي نمودند كه نهايت آن منجر به جنگ » بزرگ «يا » متفقين » احزاب در گرديد كـه آن
جنگ تمام قبايل يهود و مشركا ن بر و كفار و منافقان ضد اسلام صف آرايـي كردنـد. امـا
قبل از شكل و گيري برپايي جنگ احزاب، دسيسه هاي زيادي را بر ضد به مسلمانان خرج
دادند. از جمله آنها فاجعه « » بئر معونه ميباشد؛
« ابوبراء، عامر بن » مالك يكي » از سران بني عامر» همراه به هيأتي حضور رسـول االله ـ
صلي االله عليه و سلم ـ آمدند. پيامبر آنان را به اسلام دعوت داد. به طـور كامـل را اسـلام
نپذيرفته بودند، اما درخواست كردند تا تعدادي از ياران پيامبر بـراي ارشـاد و راهنمـايي
مردم و دعوت به آنان دين به اسلام سرزمين آنان » يعني نجـد » بياينـد. پيـامبر ـ صـلي االله
عليه و سلم ـ از اين نظر كه دعوت به اسلام ديار ديگر نيز برسد، خوشـحال بـود، امـا از

چرا مسلمانان شكست ميخورند؟ ﴿5 ﴾
اين كه جهت و شايد دسيسه خيانتي در كار باشد، مي ترسيد و به طور كامل راضي نبـود،
اما بالاخره رضايت ايشان را به خاطر عهد و پيمان مردانه اي » كـه عـامر » بـا رسـول االله ـ
صلي االله عليه ـ و سلم مبني بر محافظت از يارانش بسته بود، جلب نمودند و بدين شكل
70 تن از بهترين ياران پيامبر، يعني و حافظان قاريان قـرآن ، افـراد اهـل علـم و و دانـش
مبارزان غيور و مجاهدان ب جان ركف براي اين مأموريـت مرمـوز انتخـاب شـدند. در آن
زمان تعداد مسلمانان بسيار اندك بود، مخصوصاً افراد باسواد و اهل علمشان بسيار ناچيز
بود.
اين به گروه » فرماندهي منذر بن عمرو» و در كنار «عامر و» افرادش بـه » سـوي نجـد »
حركت كردند. به دليل اينكه سفر آنها، سفر تبليغي بود، بـراي جنـگ كـردن و مقابلـه بـا
دشمن از هيچ نظر آمادگي نداشتند. و با اطيمنان از عهد «عامر» كه با رسول االله ـ صلي االله
عليه و سلم ـ در مورد تأمين جان يارانش بسته بود، بدون ترس به و دلهره راهشان ادامـه
ميدادند.
اين گروه به وقتي » محل » بئر معونه رسيدند. توقف نمودند و يكي به از افرادشان نـام
« حرام بن » مالك را با نامه رسول االله ـ صـلي االله عليـه و سـلم ـ نـزد « عـامر بـن »طفيـل
حكمران كه منطقه برادزاده «ابوبراء» بود فرستادند و بقيه افراد مشغول استراحت شدند.
« عامر بن » طفيل پست فطرت بر خلاف تمامي قوانين جامعه بشريت ، فرسـتاده رسـول
االله ـ صلي االله عليه ـ و سلم را بدون هيچ به معطلي قتل رساند و براي كشـتن بقيـه افـراد
گروه ، سپاهي 1000 نفري را جمع آوري كرد و به سوي محل استراحت آنان حملهور شد.
كه در حالي فرستادگان رسول االله ـ صلي االله عليه ـ و سلم مشغول استراحت و منتظـر
برگشتن سفيرشان بودند، ناگهان مشاهده كردند كه لشكري بزرگ آنها را محاصـره كـرده
است . دشمنان بدون هـيچ رحـم و شـفقتي آن تمـامي عزيـزان را مظلومانـه بـه شـهادت
رساندند و نگذاشتند حتي يك نفر از آنان بگريزد.

 


 قرن‌ 21 را مي‌توان‌ براي‌ مسلمانان‌ دنيا قرن‌ الحُزن‌ نامي چرا كه‌ از هر سو و در هر گوشه‌اي‌ از كره خاكي‌ ظلم‌ و ستم‌ كفار و مشركين‌ بر مسلمانان‌ افزوده‌ شده‌ است‌ و در هر جبهه‌ايي‌ به‌ موفقيت‌هايي‌ دست‌ يافته‌اند و با اين‌ شكل‌ مسلمانان‌ را زير چكمه‌هاي‌ خويش‌ له‌ مي‌كنندسنة النشر : 1962م / 1382هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 424.7 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل چرا مسلمانان شکست می خورند
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
ایوب گنجی - AیOB گNGی

كتب ایوب گنجی ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ همگام zwnj با نبی zwnj ّ رحمت zwnj در سه zwnj سفر سرنوشت zwnj ساز ❝ ❞ چرا مسلمانان شکست می خورند ❝ ❞ حقایقی از جنگ جمل و صفین ❝ ❞ سعد و سعید یاوران zwnj راستین zwnj پیامبر ❝ ❞ معاویه را بهتر بشناسیم ❝ ❞ فاطمه زهرا از خود دفاع می کند ❝ ❞ بگذارید از مادرم zwnj عایشه صدّیقه zwnj رضی zwnj الله عنها بگویم ❝ ❱. المزيد..

كتب ایوب گنجی
Switzerland United Kingdom United States of Americaالكتب العامةزخرفة الأسماءكورسات مجانيةكتب للأطفال مكتبة الطفلزخرفة توبيكاتالطب النبويكتب تعلم اللغاتكتب السياسة والقانونكتب الروايات والقصصمعنى اسمكتب اسلاميةكتب القانون والعلوم السياسيةبرمجة المواقعكورسات اونلاين زخرفة أسامي و أسماء و حروف..كتب التاريخخدماتتورتة عيد الميلادحكمةكتب الطبخ و المطبخ و الديكوركتب الأدبكتب قصص و رواياتالكتابة عالصورمعاني الأسماءقراءة و تحميل الكتبالتنمية البشريةأسمك عالتورتهحكم قصيرةشخصيات هامة مشهورةكتابة على تورتة مناسبات وأعياداصنع بنفسكالمساعدة بالعربيمعاني الأسماءOnline يوتيوبالقرآن الكريمحروف توبيكات مزخرفة بالعربيكتابة على تورتة الزفافFacebook Text Artكتابة على تورتة الخطوبة