❞ كتاب Vrijednost i položaj Poslanikove porodice kod sljedbenika ehli sunnetskog učenja ❝

❞ كتاب Vrijednost i položaj Poslanikove porodice kod sljedbenika ehli sunnetskog učenja ❝

Zahvala pripada Allahu, od Njega pomoć i oprost molimo, Njemu se od
zla nas samih i naših loših djela utječemo.
Koga Allah uputi, niko ga na krivi put ne može odvesti, a koga On u
zabludi ostavi, niko ga na Pravi put ne može izvesti.
Očitujem da je samo Allah istinski Bog Koji jedini zaslužuje da bude
obožavan i da On sudruga nema i očitujem da je Muhammed Njegov rob i
poslanik.
Neka su na njega Allahovi selami i blagoslovi, kao i na njegovu porodicu,
ashabe, te sve one koji ga slijede na putu istine do Sudnjega dana, a zatim:
Imajući u vidu položaj kojeg uživa časna Poslanikova, sallallahu alejhi
ve sellem, porodica kod ashaba, i onih koji ih slijede, održao sam predavanje
u amfiteatru Islamksog univerziteta u Medini, prije šesnaest godina. Zbog
opće koristi odlučio sam napisati na ovu temu rad u skraćenom obliku. Taj
rad naslovio sam ovako:
Vrijednost ehli bejta - Poslanikove porodice i njen veliki položaj

kod sljedbenika ehli sunnetskog učenja
Ovaj rad obuhvatiće govor o deset poglavlja:
Prvo: Ko se smatra porodicom Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem (ehli
bejt)?
Drugo: Stav ehli sunneta po pitanju ehli bejta.
Treće: Vrijednost ehli bejta u svjetlu Kur'ana.
Četvrto: Vrijednost ehli bejta u svjetlu Poslanikovih, sallallahu alejhi ve
sellem, hadisa.
Peto: Poseban položaj ehli bejta kod ashaba Poslanika, sallalahu alejhi
ve sellem, i onih koji ih slijede.
Šesto: Pohvale učenjaka na račun ashaba koji su pripadali ehli bejtu
Sedmo: Pohvale učenjaka na račun sahabijki koje su pripadale ehli bejtu.
Osmo: Pohvale učenjaka na račun tabi'ina i drugih koji su pripadali ehli
bejtu.
Deveto: Komparacija stavova ehli sunneta i stavova drugih, prema ehli
bejtu.
Deseto: Zabrana bespravnog pripisivanja ehli bejtu.

Vrijednost i položaj Poslanikove porodice

Prvo poglavlje

Ko se smatra porodicom Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem

(ehli bejt)?

Kratka poslanica o akidi ehli sunneta po pitanju fadileta ehli bejta i njihovom položaju kroz
kur’anske ajete i poslaničke hadise, kao i govore učenjaka.
عبدالمحسن بن حمد العباد البدر -
عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن العباد البدر.
وُلد في الزلفي عام 1353هـ.
تلقى الدراسة الابتدائية في الزلفي، ثم درس في معهد الرياض العلمي وكلية الشريعة بالرياض.
درَّس في عام 1379هـ في معهد بريدة العلمي، وفي عام 1380هـ في معهد الرياض العلمي.
بدأ التدريس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة منذ تأسيسها عام 1381هـ.
عمل نائباً لرئيس الجامعة مدة ست سنوات ابتداء من 1393هـ.
درَّس في المسجد النبوي من أول عام 1406هـ ولا يزال.
وتفصيل ذلك في أول المجلد الأول من مجموع كتبه ورسائله.❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ Der Glaube der Ahl us Sunnah ual Jama rsquo ah bez uuml glich der Sahaba ❝ ❞ Gente de la Sunnah sean bondadosos entre ustedes ❝ ❞ Efectos de la adoraci oacute n en la vida del musulm aacute n ❝ ❞ Incitaci oacute n al seguimiento de la Sunnah prevenci oacute n de la innovaci oacute n y el esclarecimiento de su peligrosidad ❝ ❞ Leute der Sunnah seid g uuml tig zu einander ❝ ❞ The Creed of Ahl us Sunnah wal Jama rsquo ah concerning the Sahabah ❝ ❞ Vrijednost i položaj Poslanikove porodice kod sljedbenika ehli sunnetskog učenja ❝ ❞ Ehl i Beytin Faz icirc leti ve Y uuml ce Makamı ❝ الناشرين : ❞ دار الإسلام ❝ ❞ مكتبة الغرباء ❝ ❞ دارالإسلام ❝ ❱
من كتب إسلامية باللغة البوسنية كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نُبذة عن الكتاب:
Vrijednost i položaj Poslanikove porodice kod sljedbenika ehli sunnetskog učenja

2016م - 1441هـ
Zahvala pripada Allahu, od Njega pomoć i oprost molimo, Njemu se od
zla nas samih i naših loših djela utječemo.
Koga Allah uputi, niko ga na krivi put ne može odvesti, a koga On u
zabludi ostavi, niko ga na Pravi put ne može izvesti.
Očitujem da je samo Allah istinski Bog Koji jedini zaslužuje da bude
obožavan i da On sudruga nema i očitujem da je Muhammed Njegov rob i
poslanik.
Neka su na njega Allahovi selami i blagoslovi, kao i na njegovu porodicu,
ashabe, te sve one koji ga slijede na putu istine do Sudnjega dana, a zatim:
Imajući u vidu položaj kojeg uživa časna Poslanikova, sallallahu alejhi
ve sellem, porodica kod ashaba, i onih koji ih slijede, održao sam predavanje
u amfiteatru Islamksog univerziteta u Medini, prije šesnaest godina. Zbog
opće koristi odlučio sam napisati na ovu temu rad u skraćenom obliku. Taj
rad naslovio sam ovako:
Vrijednost ehli bejta - Poslanikove porodice i njen veliki položaj

kod sljedbenika ehli sunnetskog učenja
Ovaj rad obuhvatiće govor o deset poglavlja:
Prvo: Ko se smatra porodicom Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem (ehli
bejt)?
Drugo: Stav ehli sunneta po pitanju ehli bejta.
Treće: Vrijednost ehli bejta u svjetlu Kur'ana.
Četvrto: Vrijednost ehli bejta u svjetlu Poslanikovih, sallallahu alejhi ve
sellem, hadisa.
Peto: Poseban položaj ehli bejta kod ashaba Poslanika, sallalahu alejhi
ve sellem, i onih koji ih slijede.
Šesto: Pohvale učenjaka na račun ashaba koji su pripadali ehli bejtu
Sedmo: Pohvale učenjaka na račun sahabijki koje su pripadale ehli bejtu.
Osmo: Pohvale učenjaka na račun tabi'ina i drugih koji su pripadali ehli
bejtu.
Deveto: Komparacija stavova ehli sunneta i stavova drugih, prema ehli
bejtu.
Deseto: Zabrana bespravnog pripisivanja ehli bejtu.

Vrijednost i položaj Poslanikove porodice

Prvo poglavlje

Ko se smatra porodicom Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem

(ehli bejt)?

Kratka poslanica o akidi ehli sunneta po pitanju fadileta ehli bejta i njihovom položaju kroz
kur’anske ajete i poslaničke hadise, kao i govore učenjaka. .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

Zahvala pripada Allahu, od Njega pomoć i oprost molimo, Njemu se od
zla nas samih i naših loših djela utječemo.
Koga Allah uputi, niko ga na krivi put ne može odvesti, a koga On u
zabludi ostavi, niko ga na Pravi put ne može izvesti.
Očitujem da je samo Allah istinski Bog Koji jedini zaslužuje da bude
obožavan i da On sudruga nema i očitujem da je Muhammed Njegov rob i
poslanik.
Neka su na njega Allahovi selami i blagoslovi, kao i na njegovu porodicu,
ashabe, te sve one koji ga slijede na putu istine do Sudnjega dana, a zatim:
Imajući u vidu položaj kojeg uživa časna Poslanikova, sallallahu alejhi
ve sellem, porodica kod ashaba, i onih koji ih slijede, održao sam predavanje
u amfiteatru Islamksog univerziteta u Medini, prije šesnaest godina. Zbog
opće koristi odlučio sam napisati na ovu temu rad u skraćenom obliku. Taj
rad naslovio sam ovako:
Vrijednost ehli bejta - Poslanikove porodice i njen veliki položaj

kod sljedbenika ehli sunnetskog učenja
Ovaj rad obuhvatiće govor o deset poglavlja:
Prvo: Ko se smatra porodicom Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem (ehli
bejt)?
Drugo: Stav ehli sunneta po pitanju ehli bejta.
Treće: Vrijednost ehli bejta u svjetlu Kur'ana.
Četvrto: Vrijednost ehli bejta u svjetlu Poslanikovih, sallallahu alejhi ve
sellem, hadisa.
Peto: Poseban položaj ehli bejta kod ashaba Poslanika, sallalahu alejhi
ve sellem, i onih koji ih slijede.
Šesto: Pohvale učenjaka na račun ashaba koji su pripadali ehli bejtu
Sedmo: Pohvale učenjaka na račun sahabijki koje su pripadale ehli bejtu.
Osmo: Pohvale učenjaka na račun tabi'ina i drugih koji su pripadali ehli
bejtu.
Deveto: Komparacija stavova ehli sunneta i stavova drugih, prema ehli
bejtu.
Deseto: Zabrana bespravnog pripisivanja ehli bejtu.

Vrijednost i položaj Poslanikove porodice  2 

Prvo poglavlje

Ko se smatra porodicom Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem

(ehli bejt)?

Ispravan stav po ovome pitanju jeste da se u ehli bejt ubrajaju svi oni
kojima je zabranjeno uzimanje sadake, a to su, prije svega, Poslanikove,
sallallahu alejhi ve sellem, supruge i njegovi potomci, a zatim svi muslimani
i muslimanke iz loze Abdu-l-Muttaliba. To su, ustvari, Hašimije (sinovi
Hašima b. Abdu Menafa).
Ibn Hazm, Allah mu se smilovao, kaže: „Potomak Hašima b. Abdu
Menafa je Šejbe, a to je Abdu-l-Muttalib. Loza Hašima nastavila je postojati
samo putem Abdu-l-Muttaliba.“1
O potomcima Abdu-l-Muttaliba se može pročitati u sljedećim djelima:
Ibn Hazm, Džemheratu ensabi-l-arab, str. 14-15
Ibn Kudame, Et-Tebjin fi ensabi-l-kurešijjin, str. 76
Ibn Tejmijje, Minhadžu-s-sunneh, 7/304-305
Ibn Hadžer, Fethu-l-Bari, 7/78-79.
Dokaz koji ukazuje da i potomci njegovih amidža se ubrajaju u njegov
ehli bejt, jeste hadis kojeg bilježi Muslim u svome Sahihu, a u kojem se

navodi da su Abdu-l-Muttalib b. Rebi'a b. El-Haris b. Abdu-l-Muttalib i El-
Fadl b. Abbas, otišli do Poslanika, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem,

kako bi tražili da ih odredi za sakupljanje sadake, što bi im, od udjela kojeg
dobiju, pomoglo da stupe u bračnu zajednicu. Poslanik, sallallahu alejhi ve
sellem, im je tada kazao: „Sadaka ne pripada porodici Muhammedovoj.
Njome ljudi čiste sebe i svoje imetke.“ Nakon toga je Poslanik, sallallahu
alejhi ve sellem, naredio da im se udijeli imetak iz petine (el-humus), kako
bi se mogli oženiti.2
Pojedini islamski učenjaci, poput Šafije i Ahmeda, smatraju da je i
potomcima El-Muttaliba b. Abdu Menafa, kao i potomcima Hašima,
zabranjeno uzimanje sadake, jer im se zajedno, i jednima i drugima,
udjeljuje peti dio petine (ratnog plijena).
Na ovo ukazuje hadis kojeg bilježi imam Buhari3 od Džubejra b.
Mut'ima, u kojem se navodi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,
udijelio i potomcima Hašima i potomcima El-Muttaliba, jer su oni jedna
cjelina, a nije udijelio njihovoj braći, potomcima Abdu Šemsa i Nevfela.4
1 Džemheratu ensabi-l-arab, str. 14. 2 Muslim, br. 1072.
3 Buhari, br. 3140.
4 Hadis kojeg u cijelosti bilježi Buhari, glasi ovako: Pričao nam je Abdullah b. Jusuf,
njemu Lejs od Ukajla, on od Ibn-Šihaba, a ovaj od lbnu-l-Musejjeba, da je Džubejr b.
Mut' im rekao: „Otišli smo ja i Osman b. Affan Allahovom Poslaniku, sallallahu

Vrijednost i položaj Poslanikove porodice  3 
Da se i supruge Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ubrajaju u ehli bejt,
ukazuje ajet u kojem Uzvišeni Allah kaže:
U kućama svojim boravite i ljepotu svoju, kao u davno pagansko doba,
ne pokazujte, i molitvu obavljajte i zekat dajite, i Allaha i Poslanika
Njegova slušajte! Allah želi da od vas, o porodico Poslanikova, grijehe
odstrani, i da vas potpuno očisti. I pamtite Allahove ajete i mudrost, koja
se kazuje u domovima vašim - Allah je, uistinu, dobar i sve zna. (Kurʼan,
Al-Ahzab, 33-34)
Citirani ajet ukazuje da su i one, nesumnjivo, dio ehli bejta, jer ajeti prije
i poslije ovog ajeta usmjereni su suprugama Poslanika, sallallahu alejhi ve
sellem, i navedeni su u kontekstu govora o njima. To se nikako ne
suprotstavlja hadisu kojeg bilježi Muslim, od Aiše, radijallahu 'anha, k

 


sadaka, jer se sadakom čiste imeci i njihovi vlasnici, a Allah Uzvišeni je njih
sačuvao od svih prljavština sa kojima se susreću ostali ljudi.
Sljedeće predaje odnose se na supruge Poslanika, sallallahu alejhi ve
sellem:
„Allahu, opskrbi Muhammedovu porodicu osnovnim životnim
namirnicama.“
Zatim, riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koje je kazao koljući
kurban: „Allahu, za Muhammeda i porodicu Muhammedovu.“
Nakon toga riječi Aiše, radijallahu 'anha: „Poslanikova porodica se nije
zasitila pšeničnog hljeba.“
Potom salavat kojeg izgovara klanjač: „Allahu moj, blagoslovi
Muhammeda i porodicu Muhammedovu.“
Stoga je čudna tvrdnja da se ove predaje odnose na supruge Poslanika,
sallallahu alejhi ve sellem, a da se na njih ne odnosi predaja u kojoj stoji:
„Sadaka nije dozvoljena Muhammedu, niti ali Muhammedu/porodici
Muhammedovoj.“, iako njome vlasnici imetka čiste sebe i svoju imovinu, a
supruge Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, najpreče su da budu zaštićene
onog čime se ljudi čiste.
Ukoliko neko kaže: Ako je njima zabranjeno uzimati sadaku, onda bi to
trebalo biti zabranjeno i njihovim oslobođenim robovima (mevla) 12, kao
što je zabranom sadake Hašimijama, zabranjena sadaka i njihovim
oslobođenim robovima.
A potvrđeno je u Sahihu da je Beriri, koja je bila Aišina oslobođena
robinja, udijeljeno meso kao sadaka, pa ga je pojela, a to Poslanik, sallallahu
alejhi ve sellem, nije zabranio.13
Dakle, ovo je šubha onih koji tvrde da je sadaka dozvoljena
Poslanikovim, sallallahu alejhi ve sellem, suprugama, a odgovor na nju je
sljedeći:
Zabrana sadake Poslanikovim, sallallahu alejhi ve sellem, suprugama
nije izravna, nego je ona nastala prateći zabranu sadake Poslaniku, sallallahu
alejhi ve sellem, jer sadaka je bila dozvoljena njima, prije nego što su stupile
u bračnu zajednicu sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem. One u ovoj
zabrani samo prate Poslanika, a zabrana sadake oslobođenom robu prati
zabranu sadake osloboditelju. Imajući u vidu da je Hašimijama sadaka
zabranjena izravno, kao posljedica toga, ona je zabranjena i njihovim
robovima. A imajući u vidu da zabrana sadake suprugama Poslanika,
12 Osloboditi roba bila je čast među arapskim plemenima, a osobođeni rob nazivao se
štićenikom (mevla) porodice osloboditelja. (Op. rec..)
13 Hadis o ovome bilježe Buharija, br. 1493., 1495., 5097., 5279., 5284., 5430., i
Muslim, br. 1075., 1504. (Op. prev.)

Vrijednost i položaj Poslanikove porodice
sallallahu alejhi ve sellem, nije izravna nego je ogranak zabrane Poslaniku,
nedovoljno je snažna da bi se prenijela na njihove oslobođene robove, jer to
je ogranak ogranka.
Allah Uzvišeni kaže: O žene Vjerovjesnikove, ako bi koja od vas očit
grijeh učinila, kazna bi joj udvostručena bila, a onoj koja se bude Allahu
i Poslaniku Njegovu pokoravala i dobra djela činila - daćemo nagradu
dvostruku i pripremićemo joj opskrbu plemenitu. O žene Vjerovjesnikove,
vi niste kao druge žene! Ako se Allaha bojite, na sebe pažnju govorom ne
skrećite, pa da u napast dođe onaj čije je srce bolesno, i neusiljeno
govorite! U kućama svojim boravite i ljepotu svoju, kao u davno pagansko
doba, ne pokazujte, i molitvu obavljajte i zekat dajite, i Allaha i Poslanika
Njegova slušajte! Allah želi da od vas, o porodico Poslanikova, grijehe
odstrani, i da vas potpuno očisti. I pamtite Allahove ajete i mudrost...
Dakle, one se ubrajaju u ehli bejt, zbog samog konteksta koji je u cijelosti
posvećen njima, i nije ih dozvoljeno izostaviti iz toga, a Allah najbolje zna.“
Na zabranu davanja sadake oslobođenim robovima Hašimijja ukazuje
predaja sa ispravnim lancem prenosilaca, od Ebu Rafi'a, u kojoj stoji:
“Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je poslao nekog čovjeka iz
plemena Benu Mahzum da ubire zekat. On reče Ebu Rafiu: 'Pridruži mi se
da dobiješ nešto od zekata.' 'Ne, neću,' - reče on - 'dok ne odem Allahovom
Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i upitam ga o tome.' Otišao je
Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i upitao ga o tome, a on
mu reče: 'Štićenici (oslobođeni robovi) jednog naroda su dio njih, a nama
nije dopušteno uzimati sadaku.'“14

14 Bilježe Ebu Davud, br. 1650., Tirmizi, br. 657., i Nesai, br. 2611., a ovo je Ebu
Davudova verzija.

Vrijednost i položaj Poslanikove porodice

Drugo poglavlje

Sažetak stava ehli sunneta po pitanju ehli bejta

Vjerovanje ehli sunneta, po pitanju svih islamskih propisa vezanih za
akidu (uvjerenje), je srednji put, između dvije krajnosti. To je također slučaj
i sa uvjerenjem vezanim za ehli bejt. Dakle, pripadnici ehli sunnetskog
pravca, vole i smatraju svojim svakog muslimana i muslimanku, iz loze
Abdu-l-Muttaliba, a isti stav imaju i prema svim suprugama Poslanika,
sallallahu alejhi ve sellem.
Oni ih vole, hvale ih i daju im položaj koji im pripada po zasluzi i pravdi
ne po prohtjevima i izvještačenosti. Posebno priznaju vrijednost onih koje je
Allah počastio vjerovanjem i porijeklom. One ashabe koji su pripadnici ehli
bejta, vole zbog njihovog vjerovanja, bogobojaznosti, druženja sa
Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, i krvne veze sa njim.
One koji nisu ashabi, vole zbog njihovog vjerovanja, bogobojaznosti i
krvne veze sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem.
Oni smatraju da vrijednost porijekla dolazi tek nakon vrijednosti
vjerovanja, a onome kome je Allah podario i jedno i drugo, date su mu dvije
odlike i dva dobra.
Onome ko nije u vjeri, porijeklo neće pomoći, jer Uzvišeni Allah kaže:

Najugledniji kod Allaha je onaj koji ga se najviše boji. (Kur'an, Al-
Hudžurat, 13)

A također, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu kojeg prenosi
Ebu Hurejre, radijallahu 'anhu, kaže: „A ko se oko dobrih djela ne potrudi,
neće mu pomoći porijeklo.“15
Komentirajući ovaj hadis, Ibn Redžeb kaže: „Čovjek svojim dobrim
djelima dostiže visoke stepene na onome svijetu, kao što Uzvišeni kaže: Za
sve će biti posebni stepeni, prema tome kako su radili. (Kur'an, Al-Ahkaf,
19)
Ko ne bude činio dobra djela, neće dostići visoke položaje, a krvna veza
mu neće nimalo pomoći, jer Allah je odredio položaje i stepene srazmjerno
djelima, a ne porijeklu. Uzvišeni kaže: Pa kad se u rog puhne, tada
rodbinskih veza među njima neće biti i jedni druge neće ništa pitati.
(Kur'an, Al-Mu'minun, 101)
Allah Uzvišeni je naredio da se čine dobra djela, kako bi se došlo do
Njegovog oprosta i i milosti, kao što u ajetu stoji: i nastojte zaslužiti oprost
Gospodara svoga i Džennet prostran kao nebesa i Zemlja, pripremljen za
one koji se Allaha boje, za one koji, i kad su u obilju i kad su u oskudici,
udjeljuju, koji srdžbu savlađuju i ljudima praštaju – a Allah voli one koji
dobra djela čine. (Kur'an, Ali' Imran, 133-134) Također Uzvišeni kaže: Oni
15 Muslim, br. 2699.

Vrijednost i položaj Poslanikove porodice

koji iz bojazni prema Gospodaru svome strahuju, i oni koji u dokaze
Gospodara svoga vjeruju, i oni koji druge Gospodaru svome ravnim ne
smatraju, i oni koji od onoga što im se daje udjeljuju, i čija su srca puna
straha zato što će se vratiti svome Gospodaru – oni hitaju da čine dobra
djela, i radi njih druge pretiču. (Kur'an, Al-Mu'minun, 57-61)
Zatim je spomenuo hadise kojima se podstiče na činjenje dobrih djela i
koji govore o tome da se ljubav i veza sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve
sellem, ne može postići bez bogobojaznosti i dobrih djela. Sve te hadise je
završio predajom Amra b. El-Asa, radijallahu 'anhu, koju bilježe Buharija i
Muslim.
On kaže: „Ovome što je spomenuto svjedoči hadis kojeg bilježe Buharija
i Muslim, od Amra b. El-Asa, koji je čuo Poslanika, sallallahu alejhi ve
sellem, kako kaže: „Porodica tog i tog nije moj zaštitnik! Moji su zaštitnici
Allah i čestiti vjernici!“16

 

 

 

 

 Kratka poslanica o akidi ehli sunneta po pitanju fadileta ehli bejta i njihovom položaju kroz
kur’anske ajete i poslaničke hadise, kao i govore učenjaka.سنة النشر : 2016م / 1437هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 779.1 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل Vrijednost i položaj Poslanikove porodice kod sljedbenika ehli sunnetskog učenja
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
عبدالمحسن بن حمد العباد البدر - Abdul Mohsen bin Hamad Al Abbad Al BaderBBAD EL BEDR

كتب عبدالمحسن بن حمد العباد البدر عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن العباد البدر. وُلد في الزلفي عام 1353هـ. تلقى الدراسة الابتدائية في الزلفي، ثم درس في معهد الرياض العلمي وكلية الشريعة بالرياض. درَّس في عام 1379هـ في معهد بريدة العلمي، وفي عام 1380هـ في معهد الرياض العلمي. بدأ التدريس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة منذ تأسيسها عام 1381هـ. عمل نائباً لرئيس الجامعة مدة ست سنوات ابتداء من 1393هـ. درَّس في المسجد النبوي من أول عام 1406هـ ولا يزال. وتفصيل ذلك في أول المجلد الأول من مجموع كتبه ورسائله. ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ Der Glaube der Ahl us Sunnah ual Jama rsquo ah bez uuml glich der Sahaba ❝ ❞ Gente de la Sunnah sean bondadosos entre ustedes ❝ ❞ Efectos de la adoraci oacute n en la vida del musulm aacute n ❝ ❞ Incitaci oacute n al seguimiento de la Sunnah prevenci oacute n de la innovaci oacute n y el esclarecimiento de su peligrosidad ❝ ❞ Leute der Sunnah seid g uuml tig zu einander ❝ ❞ The Creed of Ahl us Sunnah wal Jama rsquo ah concerning the Sahabah ❝ ❞ Vrijednost i položaj Poslanikove porodice kod sljedbenika ehli sunnetskog učenja ❝ ❞ Ehl i Beytin Faz icirc leti ve Y uuml ce Makamı ❝ الناشرين : ❞ دار الإسلام ❝ ❞ مكتبة الغرباء ❝ ❞ دارالإسلام ❝ ❱. المزيد..

كتب عبدالمحسن بن حمد العباد البدر
الناشر:
دار الإسلام
كتب دار الإسلام❰ ناشرين لمجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ 礼拜,为了什么? العبادة ، لماذا؟ ❝ ❞ 解答非穆斯林对伊斯兰的质疑 ❝ ❞ 先知穆罕默德的生活 ❝ ❞ Die Erl auml uterung der den Islam vernichtenden Faktoren ❝ ❞ 信仰学注 ❝ ❞ Aferrarse al Cor aacute n y la Sunnah es la esencia de la felicidad ❝ ❞ Le bon comportement envers la m egrave re ❝ ❞ Dialogue entre un musulman et un chr eacute tien ❝ ❞ الاربعون نوويه Hadist Arba rsquo in Nawawiyah ❝ ومن أبرز المؤلفين : ❞ محمد بن صالح العثيمين ❝ ❞ صفي الرحمن المباركفوري ❝ ❞ أبو غفيل بن محمد بن سلامة الطحاوي ❝ ❞ أبو الحسن علي الندوي ❝ ❞ سعيد بن علي بن وهف القحطاني ❝ ❞ محمد بن أحمد بن إسماعيل المقدم ❝ ❞ عبد الله صالح الفوزان ❝ ❞ على بن عمر بن احمد بادحدح ❝ ❞ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي ❝ ❞ نايف بن أحمد بن علي الحمد ❝ ❞ مشعل بن عبدالله ❝ ❞ محمد بن عبدالله بن سليمان السلمان ❝ ❞ يحيى بن شرف النووي أبو زكريا ❝ ❞ وليد بن فهد الودعان ❝ ❞ ابو زيتون عثمان ابراهيم ❝ ❞ إبراهيم بن فهد بن إبراهيم الودعان ❝ ❞ ايمن عبدالعزيز ابو نعومى ❝ ❞ صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي ❝ ❞ طلال بن سعد العتيبى ❝ ❞ محمد الجبالي ❝ ❞ محمد بن عبدالله بن صالح السحيم ❝ ❞ عبد الغفار حسن ❝ ❞ مشهور حسن السلمان ❝ ❞ عبد الرحمن دمشقية ❝ ❞ مازن التويجري ❝ ❞ ابو المنتصر بن محمد علي ❝ ❞ ذاكرنايك ❝ ❞ محمد بن أحمد القحطاني ❝ ❞ عبدالرحمن الجامع ❝ ❞ حسن محمد باعقيل ❝ ❞ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ❝ ❞ خالد بن عبد الرحمن الشايع ❝ ❱.المزيد.. كتب دار الإسلام
كتب الأدبقراءة و تحميل الكتبSwitzerland United Kingdom United States of Americaالقرآن الكريمالمساعدة بالعربيالتنمية البشريةحكم قصيرةاصنع بنفسكالكتابة عالصورالكتب العامةكتب القانون والعلوم السياسيةبرمجة المواقعكورسات اونلاين زخرفة أسامي و أسماء و حروف..كتب للأطفال مكتبة الطفلOnline يوتيوبمعنى اسمكتب اسلاميةكتب الطبخ و المطبخ و الديكوركورسات مجانيةالطب النبويمعاني الأسماءكتابة على تورتة مناسبات وأعيادكتب قصص و رواياتشخصيات هامة مشهورةكتب التاريخكتابة على تورتة الخطوبةحكمةكتب السياسة والقانونزخرفة الأسماءمعاني الأسماءكتب تعلم اللغاتحروف توبيكات مزخرفة بالعربيكتب الروايات والقصصخدماتزخرفة توبيكاتFacebook Text Artتورتة عيد الميلادأسمك عالتورتهكتابة على تورتة الزفاف