❞ كتاب Gi aacute o L yacute Thực H agrave nh Trong Thờ Phượng Phần Hỏi Đ aacute p Về Zakat ❝

❞ كتاب Gi aacute o L yacute Thực H agrave nh Trong Thờ Phượng Phần Hỏi Đ aacute p Về Zakat ❝

Hỏi (111): Quí Sheikh, Zakat theo nghĩa Ả Rập
và nghĩa theo giáo lý là gì? Và mối liên quan giữa hai
loại định nghĩa này ra sao ?
Đáp: - Theo nghĩa tử Ả Rập, Zakat nghĩa là thêm
và đầu tư, bất cứ gì được tăng thêm về số lượng hoặc
tăng kích cỡ đều được gọi là Zakat.
- Theo nghĩa giáo lý, Zakat nghĩa là hình thức thờ
phượng Allah bằng cách xuất số lượng nhất định theo qui
định của Islam đối với một số tài sản nhất định mang
phát cho một số người nhất định hoặc chỉ chi tiêu theo số
hướng nhất định.
Mối liên quan giữa hai ý nghĩa ngôn từ và giáo lý
là tuy nhìn bên ngoài việc xuất Zakat làm hao mòn tài
sản và số lượng giảm đi nhưng nó được gia tăng theo mặt
khác đó là Barokah (hồng phúc, sự may mắn) và làm cho
tài sản còn lại có giá trị hơn, bởi khi con người thực thi
theo bổn phận được Allah sắc lệnh ắt sẽ được Ngài mở
toan các cánh cửa bổng lộc khác mà y không ngờ đến,
Allah phán:việc các ngươi cho tiền vai hồng làm giàu từ
khoản tiền lời đó, đối với Allah các ngươi chẳng
được điều gì. Còn những ai xuất Zakat bắt buộc với

Phần Hỏi Đáp Về Zakat

ý định làm hài lòng Allah, y sẽ được Ngài nhân lên
ân phước dành cho y. Al-Rum: 41 (chương 90), và
Allah phán:những gì các người chi tiêu (vì Allah) sẽ được
Ngài bù đáp lại hết tất cả, bởi Ngài là Đấng Ban Phát
tốt đẹp nhất. Saba: 93 (chương 94).
Thiên Sứصلى الله عليه وسلمnói:

Quyển sách tập hợp các câu hỏi được Sheikh, nhà thông thái Muhammad bin Soleh AlU’thaimeen phúc đáp liên quan đến A’qidah, sự sạch sẽ, Salah, Zakat, nhịn chay và hành hương Hajj
محمد بن صالح العثيمين - ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ شرح ألفية ابن مالك ❝ ❞ شرح صحيح البخاري ❝ ❞ شرح رياض الصالحين ط الوطن ❝ ❞ مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ❝ ❞ مصطلح الحديث ❝ ❞ قواعد في الإملاء ❝ ❞ القول المفيد على التوحيد ❝ ❞ فتاوى الكتب على الدرب ❝ ❞ تفسير القرآن الكريم جزء عم ❝ الناشرين : ❞ مكتبة الرشد ❝ ❱
من كتب إسلامية باللغة الفيتنامية كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نُبذة عن الكتاب:
Gi aacute o L yacute Thực H agrave nh Trong Thờ Phượng Phần Hỏi Đ aacute p Về Zakat

2015م - 1441هـ
Hỏi (111): Quí Sheikh, Zakat theo nghĩa Ả Rập
và nghĩa theo giáo lý là gì? Và mối liên quan giữa hai
loại định nghĩa này ra sao ?
Đáp: - Theo nghĩa tử Ả Rập, Zakat nghĩa là thêm
và đầu tư, bất cứ gì được tăng thêm về số lượng hoặc
tăng kích cỡ đều được gọi là Zakat.
- Theo nghĩa giáo lý, Zakat nghĩa là hình thức thờ
phượng Allah bằng cách xuất số lượng nhất định theo qui
định của Islam đối với một số tài sản nhất định mang
phát cho một số người nhất định hoặc chỉ chi tiêu theo số
hướng nhất định.
Mối liên quan giữa hai ý nghĩa ngôn từ và giáo lý
là tuy nhìn bên ngoài việc xuất Zakat làm hao mòn tài
sản và số lượng giảm đi nhưng nó được gia tăng theo mặt
khác đó là Barokah (hồng phúc, sự may mắn) và làm cho
tài sản còn lại có giá trị hơn, bởi khi con người thực thi
theo bổn phận được Allah sắc lệnh ắt sẽ được Ngài mở
toan các cánh cửa bổng lộc khác mà y không ngờ đến,
Allah phán:việc các ngươi cho tiền vai hồng làm giàu từ
khoản tiền lời đó, đối với Allah các ngươi chẳng
được điều gì. Còn những ai xuất Zakat bắt buộc với

Phần Hỏi Đáp Về Zakat

ý định làm hài lòng Allah, y sẽ được Ngài nhân lên
ân phước dành cho y. Al-Rum: 41 (chương 90), và
Allah phán:những gì các người chi tiêu (vì Allah) sẽ được
Ngài bù đáp lại hết tất cả, bởi Ngài là Đấng Ban Phát
tốt đẹp nhất. Saba: 93 (chương 94).
Thiên Sứصلى الله عليه وسلمnói:

Quyển sách tập hợp các câu hỏi được Sheikh, nhà thông thái Muhammad bin Soleh AlU’thaimeen phúc đáp liên quan đến A’qidah, sự sạch sẽ, Salah, Zakat, nhịn chay và hành hương Hajj .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

Hỏi (111): Quí Sheikh, Zakat theo nghĩa Ả Rập
và nghĩa theo giáo lý là gì? Và mối liên quan giữa hai
loại định nghĩa này ra sao ?
Đáp: - Theo nghĩa tử Ả Rập, Zakat nghĩa là thêm
và đầu tư, bất cứ gì được tăng thêm về số lượng hoặc
tăng kích cỡ đều được gọi là Zakat.
- Theo nghĩa giáo lý, Zakat nghĩa là hình thức thờ
phượng Allah bằng cách xuất số lượng nhất định theo qui
định của Islam đối với một số tài sản nhất định mang
phát cho một số người nhất định hoặc chỉ chi tiêu theo số
hướng nhất định.
Mối liên quan giữa hai ý nghĩa ngôn từ và giáo lý
là tuy nhìn bên ngoài việc xuất Zakat làm hao mòn tài
sản và số lượng giảm đi nhưng nó được gia tăng theo mặt
khác đó là Barokah (hồng phúc, sự may mắn) và làm cho
tài sản còn lại có giá trị hơn, bởi khi con người thực thi
theo bổn phận được Allah sắc lệnh ắt sẽ được Ngài mở
toan các cánh cửa bổng lộc khác mà y không ngờ đến,
Allah phán:

 

việc các ngươi cho tiền vai hồng làm giàu từ
khoản tiền lời đó, đối với Allah các ngươi chẳng
được điều gì. Còn những ai xuất Zakat bắt buộc với

Phần Hỏi Đáp Về Zakat

ý định làm hài lòng Allah, y sẽ được Ngài nhân lên
ân phước dành cho y. Al-Rum: 41 (chương 90), và
Allah phán:

 

những gì các người chi tiêu (vì Allah) sẽ được
Ngài bù đáp lại hết tất cả, bởi Ngài là Đấng Ban Phát
tốt đẹp nhất. Saba: 93 (chương 94).
Thiên Sứصلى الله عليه وسلمnói:

 

sản bố thí sẽ không bao giờ hau hụt.”

(1) và thực
tế đã chứng minh rằng những ai thực thi đúng nhiệm
vụ Zakat, đó là làm cho tài sản của y có giá trị hơn,
mang lại cho y sự may mắn hơn và đôi khi Allah mở
cho y những cánh cửa bổng lộc có thể nhìn thấy được
bằng mắt chỉ vì lý do y đã chi tiêu tài sản của mình
nhằm làm hài lòng Allah.
Ngoài ra, còn có một sự gia tăng khác nữa, là gia
tăng niềm tin cho người thực hiện bổn phận Zakat, bởi
Zakat là việc làm ngoan đạo, ai làm việc ngoan đạo sẽ
làm cho niềm tin thêm gia tăng, vì lẽ này mà theo
trường phái Sunnah và Jamaa-a’h cho rằng việc làm
ngoan đạo nằm trong niềm tin, nên niềm tin sẽ tăng khi
việc ngoan đạo tăng và niềm tin sẽ bị giảm khi ít thực
hiện việc ngoao đạo. Bên cạnh đó còn gia tăng thêm
phẩm hạnh cho người xuất Zakat, bởi sẵn sàng cho và
chia sẽ là đức tính của người rộng lượng, vị tha, đây
vốn là phẩm hạnh đức độ của con người. Chẳng những

(
1) Hadith do Muslim ghi số (2588).

Phần Hỏi Đáp Về Zakat

vậy mà còn làm cho tâm hồn sản khoái, nhẹ nhõm, thư
giãn. Ai muốn nếm thử cảm giác này thì hãy bố thí
những gì mình có đặc biệt là làm tròn bổn phận Zakat.
Đây chính là một trong năm nền tảng chính của Islam
luôn gắn liền với Salah một trụ cột chính của tôn giáo.
Việc xuất Zakat khẳng định niềm tin của người thực
hiện ao ước những gì nơi Allah, do tài sản là thứ được
bản thân rất yêu thích nhưng vẫn cho đi vì hết lòng tin
tưởng sẽ được thứ giá trị cao hơn nơi Thượng Đế.
Ảnh hưởng của Zakat đối với xã hội và kinh tế
Hỏi (112): Quí Sheikh, chúng tôi muốn biết
thêm việc Zakat có ảnh hưởng thế nào đối với xã
hội và kinh tế của Islam ?
Đáp: Việc tín đồ Muslim làm tròn bổn phận Zakat
sẽ giải quyết được rất nhiều phúc lợi cộng động, đặc biệt
là đối với tầng lớp nghèo, bởi Allah đã qui định tài sản
Zakat chỉ được chi dùng cho một số loại người hoặc một
số hướng nhất định,

 

 

 


 Quyển sách tập hợp các câu hỏi được Sheikh, nhà thông thái Muhammad bin Soleh AlU’thaimeen phúc đáp liên quan đến A’qidah, sự sạch sẽ, Salah, Zakat, nhịn chay và hành hương Hajjسنة النشر : 2015م / 1436هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 1 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل Gi aacute o L yacute Thực H agrave nh Trong Thờ Phượng Phần Hỏi Đ aacute p Về Zakat
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
محمد بن صالح العثيمين - MHMD BN SALH ALATHIMIN

كتب محمد بن صالح العثيمين ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ شرح ألفية ابن مالك ❝ ❞ شرح صحيح البخاري ❝ ❞ شرح رياض الصالحين ط الوطن ❝ ❞ مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ❝ ❞ مصطلح الحديث ❝ ❞ قواعد في الإملاء ❝ ❞ القول المفيد على التوحيد ❝ ❞ فتاوى الكتب على الدرب ❝ ❞ تفسير القرآن الكريم جزء عم ❝ الناشرين : ❞ مكتبة الرشد ❝ ❱. المزيد..

كتب محمد بن صالح العثيمين
الناشر:
دار الإسلام
كتب دار الإسلام❰ ناشرين لمجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ 礼拜,为了什么? العبادة ، لماذا؟ ❝ ❞ 解答非穆斯林对伊斯兰的质疑 ❝ ❞ 先知穆罕默德的生活 ❝ ❞ Die Erl auml uterung der den Islam vernichtenden Faktoren ❝ ❞ 信仰学注 ❝ ❞ Aferrarse al Cor aacute n y la Sunnah es la esencia de la felicidad ❝ ❞ Le bon comportement envers la m egrave re ❝ ❞ Dialogue entre un musulman et un chr eacute tien ❝ ❞ الاربعون نوويه Hadist Arba rsquo in Nawawiyah ❝ ومن أبرز المؤلفين : ❞ محمد بن صالح العثيمين ❝ ❞ صفي الرحمن المباركفوري ❝ ❞ أبو غفيل بن محمد بن سلامة الطحاوي ❝ ❞ أبو الحسن علي الندوي ❝ ❞ سعيد بن علي بن وهف القحطاني ❝ ❞ محمد بن أحمد بن إسماعيل المقدم ❝ ❞ عبد الله صالح الفوزان ❝ ❞ على بن عمر بن احمد بادحدح ❝ ❞ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي ❝ ❞ نايف بن أحمد بن علي الحمد ❝ ❞ مشعل بن عبدالله ❝ ❞ محمد بن عبدالله بن سليمان السلمان ❝ ❞ يحيى بن شرف النووي أبو زكريا ❝ ❞ وليد بن فهد الودعان ❝ ❞ ابو زيتون عثمان ابراهيم ❝ ❞ إبراهيم بن فهد بن إبراهيم الودعان ❝ ❞ ايمن عبدالعزيز ابو نعومى ❝ ❞ صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي ❝ ❞ طلال بن سعد العتيبى ❝ ❞ محمد الجبالي ❝ ❞ محمد بن عبدالله بن صالح السحيم ❝ ❞ عبد الغفار حسن ❝ ❞ مشهور حسن السلمان ❝ ❞ عبد الرحمن دمشقية ❝ ❞ مازن التويجري ❝ ❞ ابو المنتصر بن محمد علي ❝ ❞ ذاكرنايك ❝ ❞ محمد بن أحمد القحطاني ❝ ❞ عبدالرحمن الجامع ❝ ❞ حسن محمد باعقيل ❝ ❞ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ❝ ❞ خالد بن عبد الرحمن الشايع ❝ ❱.المزيد.. كتب دار الإسلام
زخرفة الأسماءكورسات مجانيةكتب قصص و رواياتزخرفة توبيكاتمعاني الأسماءالقرآن الكريمالكتب العامةحروف توبيكات مزخرفة بالعربيحكم قصيرةكتابة على تورتة مناسبات وأعيادكتابة على تورتة الخطوبةشخصيات هامة مشهورةمعاني الأسماءبرمجة المواقع زخرفة أسامي و أسماء و حروف..كتب السياسة والقانونكتب القانون والعلوم السياسيةتورتة عيد الميلادأسمك عالتورتهالمساعدة بالعربيالطب النبويحكمةكتب تعلم اللغاتالكتابة عالصورقراءة و تحميل الكتبكتب الطبخ و المطبخ و الديكوراصنع بنفسككتابة على تورتة الزفافكتب الأدبSwitzerland United Kingdom United States of Americaالتنمية البشريةكورسات اونلاينFacebook Text Artكتب التاريخكتب للأطفال مكتبة الطفلOnline يوتيوبمعنى اسمكتب الروايات والقصصخدماتكتب اسلامية