❞ كتاب Gi aacute o L yacute Thực H agrave nh Trong Thờ Phượng Phần Hỏi Đ aacute p Về Nhịn Chay ❝  ⏤ محمد بن صالح العثيمين

❞ كتاب Gi aacute o L yacute Thực H agrave nh Trong Thờ Phượng Phần Hỏi Đ aacute p Về Nhịn Chay ❝ ⏤ محمد بن صالح العثيمين

Ý nghĩa nhịn chay theo ngôn từ và giáo lý
Hỏi (127): Quí Sheikh, nhịn chay có gì theo
ngôn từ Ả Rập và giáo lý ?
Đáp: Nhịn chay theo nghĩa từ Ả Rập là kiêng cử,
như Allah đã phán:
Nhưng nếu có thấy một người phàm nào thì hãy bảo:
“Rằng tôi đã nguyện nhịn chay với Đấng Rất mực Độ
Lượng, nên ngày hôm nay tôi nhất định không nói
chuyện với ai.” Mar-yam: 16 - 36 (chương 19).
Theo nghĩa giáo lý thì nhịn chay là thờ phượng
Allah bằng cách kiêng cử mọi thứ làm hư nhịn chay, bắt
đầu từ rạng đông thứ hai cho đến mặt trời lặn.

Thể loại nhịn chay

Hỏi (128): Quí Sheikh, nhịn chay gồm mấy thể
loại ?
Đáp: Nhịn chay được chia thành hai loại:
Loại bắt buộc: Có khi vì nguyên nhân như do
chịu phạt, do nguyện, và có khi không vì nguyên nhân
như nhịn chay Ramadan, đây là sự nhịn chay bắt buộc
theo giáo lý, tức không vì nguyên nhân nào.


Loại không bắt buộc: Có khi nhịn chay cố định
và có khi nhịn chay tự do.
Thí dụ nhịn cố định như nhịn chay ngày thứ hai và
thứ năm; nhịn chay ba ngày Baidh (ngày 13,14 và 15)
mỗi tháng theo lịch Islam.
Thí dụ nhịn chay tự do là nhịn chay vào bất cứ
ngày nào muốn trong năm, trừ vào những ngày bị giáo
luật cấm nhịn như chỉ nhịn ngày thứ sáu ngoại trừ nhịn
kèm thêm một ngày trước hoặc sau ngày thứ sáu; tương
tự, giáo lý cấm nhịn vào hai ngày đại lễ E’id Fit-ri và
O’dh-ha; cấm nhịn vào các ngày Tash-riq ngoại trừ người
không có vật giết tế trong hành hương Hajj Qorin và
Tamadtua’ thì được phép chọn ba ngày Tash-riq để nhịn.

Giáo lý nhịn chay Ramadan
Hỏi (129): Quí Sheikh, giáo lý ra sao về nhịn
chay Ramadan ?
Đáp: Nhịn chay Ramadan là bổn phận của tín đồ
Muslim, với các bằng chứng từ Qur’an, từ Sunnah và từ
Ijma’ cộng đồng.
Về Qur’an, Allah phán:Giáo Lý Thực Hành Trong Thờ Phượng Phần Hỏi Đáp Về Nhịn Chay : Quyển sách tập hợp các câu hỏi được
Sheikh, nhà thông thái Muhammad bin Soleh AlU’thaimeen phúc đáp liên quan đến A’qidah, sự sạch sẽ, Salah, Zakat, nhịn chay và hành hương Hajj
محمد بن صالح العثيمين - ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ شرح ألفية ابن مالك ❝ ❞ شرح صحيح البخاري ❝ ❞ شرح رياض الصالحين ط الوطن ❝ ❞ مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ❝ ❞ مصطلح الحديث ❝ ❞ قواعد في الإملاء ❝ ❞ القول المفيد على التوحيد ❝ ❞ فتاوى الكتب على الدرب ❝ ❞ تفسير القرآن الكريم جزء عم ❝ الناشرين : ❞ مكتبة الرشد ❝ ❱
من كتب إسلامية باللغة الفيتنامية كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نُبذة عن الكتاب:
Gi aacute o L yacute Thực H agrave nh Trong Thờ Phượng Phần Hỏi Đ aacute p Về Nhịn Chay

2015م - 1441هـ
Ý nghĩa nhịn chay theo ngôn từ và giáo lý
Hỏi (127): Quí Sheikh, nhịn chay có gì theo
ngôn từ Ả Rập và giáo lý ?
Đáp: Nhịn chay theo nghĩa từ Ả Rập là kiêng cử,
như Allah đã phán:
Nhưng nếu có thấy một người phàm nào thì hãy bảo:
“Rằng tôi đã nguyện nhịn chay với Đấng Rất mực Độ
Lượng, nên ngày hôm nay tôi nhất định không nói
chuyện với ai.” Mar-yam: 16 - 36 (chương 19).
Theo nghĩa giáo lý thì nhịn chay là thờ phượng
Allah bằng cách kiêng cử mọi thứ làm hư nhịn chay, bắt
đầu từ rạng đông thứ hai cho đến mặt trời lặn.

Thể loại nhịn chay

Hỏi (128): Quí Sheikh, nhịn chay gồm mấy thể
loại ?
Đáp: Nhịn chay được chia thành hai loại:
Loại bắt buộc: Có khi vì nguyên nhân như do
chịu phạt, do nguyện, và có khi không vì nguyên nhân
như nhịn chay Ramadan, đây là sự nhịn chay bắt buộc
theo giáo lý, tức không vì nguyên nhân nào.


Loại không bắt buộc: Có khi nhịn chay cố định
và có khi nhịn chay tự do.
Thí dụ nhịn cố định như nhịn chay ngày thứ hai và
thứ năm; nhịn chay ba ngày Baidh (ngày 13,14 và 15)
mỗi tháng theo lịch Islam.
Thí dụ nhịn chay tự do là nhịn chay vào bất cứ
ngày nào muốn trong năm, trừ vào những ngày bị giáo
luật cấm nhịn như chỉ nhịn ngày thứ sáu ngoại trừ nhịn
kèm thêm một ngày trước hoặc sau ngày thứ sáu; tương
tự, giáo lý cấm nhịn vào hai ngày đại lễ E’id Fit-ri và
O’dh-ha; cấm nhịn vào các ngày Tash-riq ngoại trừ người
không có vật giết tế trong hành hương Hajj Qorin và
Tamadtua’ thì được phép chọn ba ngày Tash-riq để nhịn.

Giáo lý nhịn chay Ramadan
Hỏi (129): Quí Sheikh, giáo lý ra sao về nhịn
chay Ramadan ?
Đáp: Nhịn chay Ramadan là bổn phận của tín đồ
Muslim, với các bằng chứng từ Qur’an, từ Sunnah và từ
Ijma’ cộng đồng.
Về Qur’an, Allah phán:Giáo Lý Thực Hành Trong Thờ Phượng Phần Hỏi Đáp Về Nhịn Chay : Quyển sách tập hợp các câu hỏi được
Sheikh, nhà thông thái Muhammad bin Soleh AlU’thaimeen phúc đáp liên quan đến A’qidah, sự sạch sẽ, Salah, Zakat, nhịn chay và hành hương Hajj .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

Ý nghĩa nhịn chay theo ngôn từ và giáo lý
Hỏi (127): Quí Sheikh, nhịn chay có gì theo
ngôn từ Ả Rập và giáo lý ?
Đáp: Nhịn chay theo nghĩa từ Ả Rập là kiêng cử,
như Allah đã phán:

 


Nhưng nếu có thấy một người phàm nào thì hãy bảo:
“Rằng tôi đã nguyện nhịn chay với Đấng Rất mực Độ
Lượng, nên ngày hôm nay tôi nhất định không nói
chuyện với ai.” Mar-yam: 16 - 36 (chương 19).
Theo nghĩa giáo lý thì nhịn chay là thờ phượng
Allah bằng cách kiêng cử mọi thứ làm hư nhịn chay, bắt
đầu từ rạng đông thứ hai cho đến mặt trời lặn.

Thể loại nhịn chay

Hỏi (128): Quí Sheikh, nhịn chay gồm mấy thể
loại ?
Đáp: Nhịn chay được chia thành hai loại:
Loại bắt buộc: Có khi vì nguyên nhân như do
chịu phạt, do nguyện, và có khi không vì nguyên nhân
như nhịn chay Ramadan, đây là sự nhịn chay bắt buộc
theo giáo lý, tức không vì nguyên nhân nào.


Loại không bắt buộc: Có khi nhịn chay cố định
và có khi nhịn chay tự do.
Thí dụ nhịn cố định như nhịn chay ngày thứ hai và
thứ năm; nhịn chay ba ngày Baidh (ngày 13,14 và 15)
mỗi tháng theo lịch Islam.
Thí dụ nhịn chay tự do là nhịn chay vào bất cứ
ngày nào muốn trong năm, trừ vào những ngày bị giáo
luật cấm nhịn như chỉ nhịn ngày thứ sáu ngoại trừ nhịn
kèm thêm một ngày trước hoặc sau ngày thứ sáu; tương
tự, giáo lý cấm nhịn vào hai ngày đại lễ E’id Fit-ri và
O’dh-ha; cấm nhịn vào các ngày Tash-riq ngoại trừ người
không có vật giết tế trong hành hương Hajj Qorin và
Tamadtua’ thì được phép chọn ba ngày Tash-riq để nhịn.

Giáo lý nhịn chay Ramadan
Hỏi (129): Quí Sheikh, giáo lý ra sao về nhịn
chay Ramadan ?
Đáp: Nhịn chay Ramadan là bổn phận của tín đồ
Muslim, với các bằng chứng từ Qur’an, từ Sunnah và từ
Ijma’ cộng đồng.
Về Qur’an, Allah phán:

 

những người có đức tin! (Allah) đã ấn định sự
nhịn chay bắt buộc các ngươi cũng như những thế hệ
trước các ngươi phải nhịn hồng (rèn luyện các ngươi)
trở thành người biết kính sợ (Ngài) * (Nhịn chay chỉ
bắt buộc) trong một số ngày đã ấn định (tức trong
tháng Ramadan). Đối với những ai trong các ngươi bị
bệnh hoặc đang đi đường xa nhà thì được phép hoãn
việc nhịn chay lại và nhịn bù vào những ngày khác
tương ứng số ngày đã thiếu; và đối với những ai có
khả năng nhịn chay mà không muốn nhịn thì được
phép thay thế bằng cách nuôi ăn (mỗi ngày) một
người nghèo nhưng việc nhịn chay sẽ tốt hơn (nuôi ăn
người nghèo). Bởi nhịn chay có giá trị rất vĩ đại (đối
với Allah) giá như các ngươi biết được điều đó *
Tháng Ramadan chính là tháng mà Thiên Kinh
Qur’an được (khởi đầu) mặc khải, nhằm hướng nhân
loại đến với chân lý và qua Qur’an họ sẽ biết được
đâu là thiện và đâu là ác (đâu là chân lý sáng chói và
đâu là lầm lạc không lối thoát). Bởi thế, ai trong các
ngươi chứng kiến (tức có mặt tại quê nhà) trong

tháng (Ramadan) thì phải nhịn chay trọn tháng. Al-
Baqarah: 183 – 185 (chương 6).

Về Sunnah, Thiên Sứصلى الله عليه وسلمnói:

 

 


được xây dựng trên năm trụ cột, lời tuyên thệ
Laa i laa ha il lol loh và Muhammad là Thiên Sứ của
Allah, dâng lễ Salah, xuất Zakat bắt buộc, hành
hương Hajj tại ngôi đền Ka'bah và nhịn chay
Ramadan.”

(1) và Thiên Sứصلى الله عليه وسلمnói:


các người thấy lưỡi liềm (tháng Ramadan) thì
hãy nhịn chay.”
(2)

Từ Ijma’ cộng đồng: Rằng cộng đồng Islam đồng
thống nhất việc nhịn chay Ramadan là bổn phận bắt
buộc, vì nhịn chay là một trong năm nền tảng gốc của tôn
giáo, ai dám bác bỏ nhiệm vụ này thì y là Kaafir ngoại
trừ ai sinh sống trên quê hương xa vời Islam thì được tạm
chấp nhận lý do này, đến khi đã biết vẫn còn ngoan cố thì
y là kẻ phản đạo.
Ai vẫn chấp nhận nhịn chay là bổn phận nhưng
không nhịn chay vì dục vọng thì y đang ở trên mối hiểm
họa. Có một số U’lama cho rẳng người này là Kaafir vì
phản đạo nhưng theo ý kiến đúng thì y vẫn là người
Muslim nhưng hư đốn và đang vấp phải mối hiểm họa

 

 

 


 Giáo Lý Thực Hành Trong Thờ Phượng Phần Hỏi Đáp Về Nhịn Chay : Quyển sách tập hợp các câu hỏi được
Sheikh, nhà thông thái Muhammad bin Soleh AlU’thaimeen phúc đáp liên quan đến A’qidah, sự sạch sẽ, Salah, Zakat, nhịn chay và hành hương Hajjسنة النشر : 2015م / 1436هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 1.2 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة Gi aacute o L yacute Thực H agrave nh Trong Thờ Phượng Phần Hỏi Đ aacute p Về Nhịn Chay

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل Gi aacute o L yacute Thực H agrave nh Trong Thờ Phượng Phần Hỏi Đ aacute p Về Nhịn Chay
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
محمد بن صالح العثيمين - MHMD BN SALH ALATHIMIN

كتب محمد بن صالح العثيمين ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ شرح ألفية ابن مالك ❝ ❞ شرح صحيح البخاري ❝ ❞ شرح رياض الصالحين ط الوطن ❝ ❞ مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ❝ ❞ مصطلح الحديث ❝ ❞ قواعد في الإملاء ❝ ❞ القول المفيد على التوحيد ❝ ❞ فتاوى الكتب على الدرب ❝ ❞ تفسير القرآن الكريم جزء عم ❝ الناشرين : ❞ مكتبة الرشد ❝ ❱. المزيد..

كتب محمد بن صالح العثيمين
الناشر:
دار الإسلام
كتب دار الإسلام❰ ناشرين لمجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ 礼拜,为了什么? العبادة ، لماذا؟ ❝ ❞ 解答非穆斯林对伊斯兰的质疑 ❝ ❞ 先知穆罕默德的生活 ❝ ❞ Die Erl auml uterung der den Islam vernichtenden Faktoren ❝ ❞ 信仰学注 ❝ ❞ Aferrarse al Cor aacute n y la Sunnah es la esencia de la felicidad ❝ ❞ Le bon comportement envers la m egrave re ❝ ❞ Dialogue entre un musulman et un chr eacute tien ❝ ❞ الاربعون نوويه Hadist Arba rsquo in Nawawiyah ❝ ومن أبرز المؤلفين : ❞ محمد بن صالح العثيمين ❝ ❞ صفي الرحمن المباركفوري ❝ ❞ أبو غفيل بن محمد بن سلامة الطحاوي ❝ ❞ أبو الحسن علي الندوي ❝ ❞ سعيد بن علي بن وهف القحطاني ❝ ❞ محمد بن أحمد بن إسماعيل المقدم ❝ ❞ عبد الله صالح الفوزان ❝ ❞ على بن عمر بن احمد بادحدح ❝ ❞ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي ❝ ❞ نايف بن أحمد بن علي الحمد ❝ ❞ مشعل بن عبدالله ❝ ❞ محمد بن عبدالله بن سليمان السلمان ❝ ❞ يحيى بن شرف النووي أبو زكريا ❝ ❞ وليد بن فهد الودعان ❝ ❞ ابو زيتون عثمان ابراهيم ❝ ❞ إبراهيم بن فهد بن إبراهيم الودعان ❝ ❞ ايمن عبدالعزيز ابو نعومى ❝ ❞ صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي ❝ ❞ طلال بن سعد العتيبى ❝ ❞ محمد الجبالي ❝ ❞ محمد بن عبدالله بن صالح السحيم ❝ ❞ عبد الغفار حسن ❝ ❞ مشهور حسن السلمان ❝ ❞ عبد الرحمن دمشقية ❝ ❞ مازن التويجري ❝ ❞ ابو المنتصر بن محمد علي ❝ ❞ ذاكرنايك ❝ ❞ محمد بن أحمد القحطاني ❝ ❞ عبدالرحمن الجامع ❝ ❞ حسن محمد باعقيل ❝ ❞ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ❝ ❞ خالد بن عبد الرحمن الشايع ❝ ❱.المزيد.. كتب دار الإسلام
التنمية البشريةالقرآن الكريمحكمةكتب الروايات والقصصالطب النبويكورسات اونلاينكتب القانون والعلوم السياسيةخدماتكتابة على تورتة الزفافاصنع بنفسكزخرفة الأسماءحكم قصيرةكورسات مجانيةكتب السياسة والقانونالمساعدة بالعربيOnline يوتيوبكتابة على تورتة مناسبات وأعيادSwitzerland United Kingdom United States of Americaكتب قصص و رواياتالكتب العامةقراءة و تحميل الكتبمعاني الأسماءكتب اسلاميةبرمجة المواقعFacebook Text Artالكتابة عالصورمعنى اسمكتب للأطفال مكتبة الطفلكتب التاريخحروف توبيكات مزخرفة بالعربيشخصيات هامة مشهورةأسمك عالتورتهكتب تعلم اللغاتمعاني الأسماءكتب الطبخ و المطبخ و الديكورتورتة عيد الميلادكتابة على تورتة الخطوبةكتب الأدب زخرفة أسامي و أسماء و حروف..زخرفة توبيكات