❞ كتاب C aacute c Chương Nhịn Chay Salah Al Taraawih amp Xuất Zakat Bắt Buộc ❝

❞ كتاب C aacute c Chương Nhịn Chay Salah Al Taraawih amp Xuất Zakat Bắt Buộc ❝

Alhamdulillah, mọi lời ca ngợi và tụng niệm
đều kính dâng Allah, chúng tôi tạ ơn Ngài, cầu xin Ngài
giúp đỡ và tha thứ. Cầu xin Allah che chở tránh khỏi
mọi điều xấu xuất phát từ bản thân và trong mọi việc
làm của chúng tôi. Ai đã được Allah dẫn dắt sẽ không
bao giờ lầm lạc và ai đã bị Allah bỏ mặt sẽ không bao
giờ tìm được đâu chân lý. Tôi tuyên thệ không có
Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có
Allah duy nhất không có cộng tác hay đối tác cùng
Ngài, và chứng nhận rằng Muhammad là bề tôi và cũng
là vị Thiên Sứ, là Rasul của Ngài. Cầu xin Allah ban
bình an và phúc lành cho Người, cho dòng dõi, cho
bằng hữu của Người và cho những ai noi theo họ với
mọi điều tốt đẹp cho đến ngày tận thế. Amma ba'd:

Nhân dịp tháng Ramadan hồng phúc, tôi xin gởi
đến quí đạo hữu Muslim vài chủ đề liên quan đến tháng
hồng phúc này. Cầu xin Allah biến quyển sách bé nhỏ
này trở nên hữu dụng cho cộng đồng Islam, phù hợp
với giáo lý Islam và cầu xin Ngài chấp nhận việc làm
này dành riêng cho Ngài. Quả thật, Ngài rất Nhân Từ
Quảng Đại.
Quyển sách sẽ nói về các chủ đề sau đây:
Chương I: Về giáo lý nhịn chay.
Chương II: Về ý nghĩa và tầm quan trọng của nhịn

chay.

Chương III : Về giáo lý nhịn chay dành cho người

bệnh và người đi đường xa.
Chương IV: Về những điều làm hư sự nhịn chay.
Chương V: Về Salah Al-Taraawih.
Chương VI: Về Zakat và ý nghĩa của nó.
Chương VII: Về những ai bắt buộc xuất Zakat.
Chương VIII: Về xuất Zakat Al-Fit-r.Việc nhịn chay suốt tháng Ramadan là việc vụ
bắt buộc mỗi tín đồ Muslim dù nam hay nữ như được
xác nhận từ Thiên Kinh Qur’an, từ Sunnah của Rasul 
và từ sự thống nhất của cộng đồng Islam.
 Về Thiên Kinh Qur’an, Allah phán:
Các Chương Nhịn Chay, Salah AlTaraawih & Xuất Zakat Bắt Buộc: Tác giả nói: “Nhân dịp tháng Ramadan hồng phúc, tôi xin gởi đến quí đạo hữu Muslim vài chủ đề liên quan đến tháng hồng phúc này. Cầu xin Allah biến quyển sách bé nhỏ này trở nên hữu dụng cho cộng đồng Islam, phù hợp với giáo lý Islam và cầu xin Ngài chấp nhận việc làm này dành riêng cho Ngài. Quả thật, Ngài rất Nhân Từ Quảng Đại.
Quyển sách sẽ nói về các chủ đề sau đây:
Chương I: Về giáo lý nhịn chay.
Chương II: Về ý nghĩa và tầm quan trọng của nhịn chay.
Chương III : Về giáo lý nhịn chay dành cho người bệnh và người đi đường xa.
Chương IV: Về những điều làm hư sự nhịn chay.
Chương V: Về Salah AlTaraawih.
Chương VI: Về Zakat và ý nghĩa của nó.
Chương VII: Về những ai bắt buộc xuất Zakat.
Chương VIII: Về xuất Zakat AlFitr.
محمد بن صالح العثيمين - ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ شرح ألفية ابن مالك ❝ ❞ شرح صحيح البخاري ❝ ❞ شرح رياض الصالحين ط الوطن ❝ ❞ مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ❝ ❞ مصطلح الحديث ❝ ❞ قواعد في الإملاء ❝ ❞ القول المفيد على التوحيد ❝ ❞ فتاوى الكتب على الدرب ❝ ❞ تفسير القرآن الكريم جزء عم ❝ الناشرين : ❞ مكتبة الرشد ❝ ❱
من كتب إسلامية باللغة الفيتنامية كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نُبذة عن الكتاب:
C aacute c Chương Nhịn Chay Salah Al Taraawih amp Xuất Zakat Bắt Buộc

2012م - 1441هـ
Alhamdulillah, mọi lời ca ngợi và tụng niệm
đều kính dâng Allah, chúng tôi tạ ơn Ngài, cầu xin Ngài
giúp đỡ và tha thứ. Cầu xin Allah che chở tránh khỏi
mọi điều xấu xuất phát từ bản thân và trong mọi việc
làm của chúng tôi. Ai đã được Allah dẫn dắt sẽ không
bao giờ lầm lạc và ai đã bị Allah bỏ mặt sẽ không bao
giờ tìm được đâu chân lý. Tôi tuyên thệ không có
Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có
Allah duy nhất không có cộng tác hay đối tác cùng
Ngài, và chứng nhận rằng Muhammad là bề tôi và cũng
là vị Thiên Sứ, là Rasul của Ngài. Cầu xin Allah ban
bình an và phúc lành cho Người, cho dòng dõi, cho
bằng hữu của Người và cho những ai noi theo họ với
mọi điều tốt đẹp cho đến ngày tận thế. Amma ba'd:

Nhân dịp tháng Ramadan hồng phúc, tôi xin gởi
đến quí đạo hữu Muslim vài chủ đề liên quan đến tháng
hồng phúc này. Cầu xin Allah biến quyển sách bé nhỏ
này trở nên hữu dụng cho cộng đồng Islam, phù hợp
với giáo lý Islam và cầu xin Ngài chấp nhận việc làm
này dành riêng cho Ngài. Quả thật, Ngài rất Nhân Từ
Quảng Đại.
Quyển sách sẽ nói về các chủ đề sau đây:
Chương I: Về giáo lý nhịn chay.
Chương II: Về ý nghĩa và tầm quan trọng của nhịn

chay.

Chương III : Về giáo lý nhịn chay dành cho người

bệnh và người đi đường xa.
Chương IV: Về những điều làm hư sự nhịn chay.
Chương V: Về Salah Al-Taraawih.
Chương VI: Về Zakat và ý nghĩa của nó.
Chương VII: Về những ai bắt buộc xuất Zakat.
Chương VIII: Về xuất Zakat Al-Fit-r.Việc nhịn chay suốt tháng Ramadan là việc vụ
bắt buộc mỗi tín đồ Muslim dù nam hay nữ như được
xác nhận từ Thiên Kinh Qur’an, từ Sunnah của Rasul 
và từ sự thống nhất của cộng đồng Islam.
 Về Thiên Kinh Qur’an, Allah phán:
Các Chương Nhịn Chay, Salah AlTaraawih & Xuất Zakat Bắt Buộc: Tác giả nói: “Nhân dịp tháng Ramadan hồng phúc, tôi xin gởi đến quí đạo hữu Muslim vài chủ đề liên quan đến tháng hồng phúc này. Cầu xin Allah biến quyển sách bé nhỏ này trở nên hữu dụng cho cộng đồng Islam, phù hợp với giáo lý Islam và cầu xin Ngài chấp nhận việc làm này dành riêng cho Ngài. Quả thật, Ngài rất Nhân Từ Quảng Đại.
Quyển sách sẽ nói về các chủ đề sau đây:
Chương I: Về giáo lý nhịn chay.
Chương II: Về ý nghĩa và tầm quan trọng của nhịn chay.
Chương III : Về giáo lý nhịn chay dành cho người bệnh và người đi đường xa.
Chương IV: Về những điều làm hư sự nhịn chay.
Chương V: Về Salah AlTaraawih.
Chương VI: Về Zakat và ý nghĩa của nó.
Chương VII: Về những ai bắt buộc xuất Zakat.
Chương VIII: Về xuất Zakat AlFitr. .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

Alhamdulillah, mọi lời ca ngợi và tụng niệm
đều kính dâng Allah, chúng tôi tạ ơn Ngài, cầu xin Ngài
giúp đỡ và tha thứ. Cầu xin Allah che chở tránh khỏi
mọi điều xấu xuất phát từ bản thân và trong mọi việc
làm của chúng tôi. Ai đã được Allah dẫn dắt sẽ không
bao giờ lầm lạc và ai đã bị Allah bỏ mặt sẽ không bao
giờ tìm được đâu chân lý. Tôi tuyên thệ không có
Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có
Allah duy nhất không có cộng tác hay đối tác cùng
Ngài, và chứng nhận rằng Muhammad là bề tôi và cũng
là vị Thiên Sứ, là Rasul của Ngài. Cầu xin Allah ban
bình an và phúc lành cho Người, cho dòng dõi, cho
bằng hữu của Người và cho những ai noi theo họ với
mọi điều tốt đẹp cho đến ngày tận thế. Amma ba'd:

 

 

Nhân dịp tháng Ramadan hồng phúc, tôi xin gởi
đến quí đạo hữu Muslim vài chủ đề liên quan đến tháng
hồng phúc này. Cầu xin Allah biến quyển sách bé nhỏ
này trở nên hữu dụng cho cộng đồng Islam, phù hợp
với giáo lý Islam và cầu xin Ngài chấp nhận việc làm
này dành riêng cho Ngài. Quả thật, Ngài rất Nhân Từ
Quảng Đại.
Quyển sách sẽ nói về các chủ đề sau đây:
Chương I: Về giáo lý nhịn chay.
Chương II: Về ý nghĩa và tầm quan trọng của nhịn

chay.

Chương III : Về giáo lý nhịn chay dành cho người

bệnh và người đi đường xa.
Chương IV: Về những điều làm hư sự nhịn chay.
Chương V: Về Salah Al-Taraawih.
Chương VI: Về Zakat và ý nghĩa của nó.
Chương VII: Về những ai bắt buộc xuất Zakat.
Chương VIII: Về xuất Zakat Al-Fit-r.

 

Việc nhịn chay suốt tháng Ramadan là việc vụ
bắt buộc mỗi tín đồ Muslim dù nam hay nữ như được
xác nhận từ Thiên Kinh Qur’an, từ Sunnah của Rasul 
và từ sự thống nhất của cộng đồng Islam.
 Về Thiên Kinh Qur’an, Allah phán:

 


những người có đức tin! (Allah) đã truyền
xuống sự nhịn chay bắt buộc các người cũng như
những thế hệ trước các người phải nhịn hồng (rèn
luyện các người) trở thành người biết kính sợ (TA) *
(Chỉ bắt buộc nhịn chay) trong một số ngày đã ấn
định (tức trong tháng Ramadan). Đối với những ai
trong các người (Muslim) bị bệnh hoặc đang đi
đường xa nhà thì được phép hoãn việc nhịn chay lại
và nhịn bù vào những ngày khác tương ứng số ngày
đã thiếu, nhưng đối với những ai có khả năng kiêng
cữ (nhưng sẽ rất chật vật trong việc nhịn chay vì già
yếu), thì được phép chuộc tội bằng cách nuôi ăn
(mỗi ngày) một người nghèo. Và ai có lòng tự
nguyện làm tốt hơn (trong việc bố thí), quả là điều
tốt cho y. Tuy nhiên thực hiện việc nhịn chay sẽ tốt
nhất đối với các người nếu các người biết được (giá
trị của sự nhịn chay) * Tháng Ramadan chính là
tháng mà Thiên Kinh Qur’an được (khởi đầu) mặc
khải, nhằm hướng nhân loại đến với chân lý và qua
Qur’an họ sẽ biết được đâu là thiện và đâu là ác
(đâu là chân lý sáng chói và đâu là lầm lạc không lối
thoát). Bởi thế, ai trong các ngươi chứng kiến (tức
có mặt tại quê nhà) trong tháng (Ramadan) thì phải
nhịn chay trọn tháng và đối với ai bị bệnh hoặc đi
du hành xa nhà thì được phép hoãn việc nhịn chay
lại và nhịn bù vào những ngày khác tương ứng số
ngày đã thiếu. Allah luôn muốn tạo sự dễ dàng cho
các người, chứ không hề muốn gây khó khăn cho

 

 

các người. Thế nên các người hãy hoàn thành tốt
thời gian nhịn chay và hãy tụng niệm Ngài với lời
Allahu Akbar (tức Allah vĩ đại nhất) sau khi đã
hoàn thành sự nhịn chay (tức trong đêm tết), nhằm
tạo cơ hội cho các người có dịp tạ ơn Ngài bởi chân
lý mà Ngài đã ban.﴿ Al-Baqarah: 183 – 185 (chương
2).
 Về Sunnah của Rasul , Người nói:

 

“Islam được xây dựng trên năm trụ cột: lời tuyên
thệ La i la ha il lol loh và Muhammad là Rasul của
Allah, dâng lễ Salah, xuất Zakat bắt buộc, hành
hương (Haj) tại ngôi đền Ka'bah và nhịn chay tháng
Ramadan.” (
0F
1)
Theo đường truyền riêng của Muslim thì ghi:

 

“nhịn chay tháng Ramadan và hành hương (Haj) tại
ngôi đền Ka'bah.”
 Về sự thống nhất của cộng đồng Islam: Cộng
đồng Islam đồng thống nhất rằng việc nhịn chay là
(
1
) Hadith do Al-Bukhary (8) và Muslim (16 và 21) ghi lại.

Các Chương Nhịn Chay, Salah Al-Taraawih & Xuất Zakat Bắt Buộc

 

nhiệm vụ của mỗi tín đồ Muslim. Ai chống đối hay bát
bỏ việc nhịn chay tháng Ramadan thì y là kẻ phản đạo
Kafir, yêu cầu y phải sám hối, nếu quay lại và chấp
nhận nhiệm vụ này thì bỏ mặc y còn không thì y là
Kafir, đáng bị giết bỏ.
Tháng Ramadan được áp đặt vào năm thứ hai
theo lịch Hijrah và Rasul  đã nhịn chay được chín lần
Ramadan.
Việc nhịn chay là nhiệm vụ bắt buộc mỗi tín đồ
Muslim trưởng thành, đầy đủ lý trí, đang ở nhà dù nam
hay nữ.
Cho nên, không yêu cầu người Kafir (người
ngoại đạo) phải nhịn chay, cho dù có nhịn chay cũng
không được chấp nhận cho đến khi gia nhập Islam.
Tương tự đối với trẻ em không bắt buộc phải
nhịn chay cho đến khi trưởng thành, và dấu hiệu chứng
minh một đứa trẻ đã trưởng thành là khi tròn mười lăm
tuổi hoặc mọc lông bộ phận sinh dục hoặc mộng tinh
khi ngủ, riêng bé gái là bắt đầu chu kỳ kinh nguyệt.
Một khi đứa trẻ có một trong các dấu hiệu nêu trên là
đã trưởng thành bắt buộc phải hành lễ Salah, nhịn chay
và tất cả giáo lý khác, nhưng cha mẹ nên tập trẻ nhịn
chay ngay từ nhỏ để rèn luyện cơ thể quen dần với việc
nhịn chay.

 

 

Tương tự không bắt buộc nhịn chay đối với
người mất trí nhớ do khùng hoặc già lú lẫn... cũng
không bắt buộc nuôi ăn người nghèo.

 

 

 Các Chương Nhịn Chay, Salah AlTaraawih & Xuất Zakat Bắt Buộc: Tác giả nói: “Nhân dịp tháng Ramadan hồng phúc, tôi xin gởi đến quí đạo hữu Muslim vài chủ đề liên quan đến tháng hồng phúc này. Cầu xin Allah biến quyển sách bé nhỏ này trở nên hữu dụng cho cộng đồng Islam, phù hợp với giáo lý Islam và cầu xin Ngài chấp nhận việc làm này dành riêng cho Ngài. Quả thật, Ngài rất Nhân Từ Quảng Đại.
 Quyển sách sẽ nói về các chủ đề sau đây:
 Chương I: Về giáo lý nhịn chay.
 Chương II: Về ý nghĩa và tầm quan trọng của nhịn chay.
 Chương III : Về giáo lý nhịn chay dành cho người bệnh và người đi đường xa.
 Chương IV: Về những điều làm hư sự nhịn chay.
 Chương V: Về Salah AlTaraawih.
 Chương VI: Về Zakat và ý nghĩa của nó.
 Chương VII: Về những ai bắt buộc xuất Zakat.
 Chương VIII: Về xuất Zakat AlFitr.سنة النشر : 2012م / 1433هـ .
حجم الكتاب عند التحميل : 648.4 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل C aacute c Chương Nhịn Chay Salah Al Taraawih amp Xuất Zakat Bắt Buộc
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
محمد بن صالح العثيمين - MHMD BN SALH ALATHIMIN

كتب محمد بن صالح العثيمين ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ شرح ألفية ابن مالك ❝ ❞ شرح صحيح البخاري ❝ ❞ شرح رياض الصالحين ط الوطن ❝ ❞ مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ❝ ❞ مصطلح الحديث ❝ ❞ قواعد في الإملاء ❝ ❞ القول المفيد على التوحيد ❝ ❞ فتاوى الكتب على الدرب ❝ ❞ تفسير القرآن الكريم جزء عم ❝ الناشرين : ❞ مكتبة الرشد ❝ ❱. المزيد..

كتب محمد بن صالح العثيمين
الناشر:
دار الإسلام
كتب دار الإسلام❰ ناشرين لمجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ 礼拜,为了什么? العبادة ، لماذا؟ ❝ ❞ 解答非穆斯林对伊斯兰的质疑 ❝ ❞ 先知穆罕默德的生活 ❝ ❞ Die Erl auml uterung der den Islam vernichtenden Faktoren ❝ ❞ 信仰学注 ❝ ❞ Aferrarse al Cor aacute n y la Sunnah es la esencia de la felicidad ❝ ❞ Le bon comportement envers la m egrave re ❝ ❞ Dialogue entre un musulman et un chr eacute tien ❝ ❞ الاربعون نوويه Hadist Arba rsquo in Nawawiyah ❝ ومن أبرز المؤلفين : ❞ محمد بن صالح العثيمين ❝ ❞ صفي الرحمن المباركفوري ❝ ❞ أبو غفيل بن محمد بن سلامة الطحاوي ❝ ❞ أبو الحسن علي الندوي ❝ ❞ سعيد بن علي بن وهف القحطاني ❝ ❞ محمد بن أحمد بن إسماعيل المقدم ❝ ❞ عبد الله صالح الفوزان ❝ ❞ على بن عمر بن احمد بادحدح ❝ ❞ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي ❝ ❞ نايف بن أحمد بن علي الحمد ❝ ❞ مشعل بن عبدالله ❝ ❞ محمد بن عبدالله بن سليمان السلمان ❝ ❞ يحيى بن شرف النووي أبو زكريا ❝ ❞ وليد بن فهد الودعان ❝ ❞ ابو زيتون عثمان ابراهيم ❝ ❞ إبراهيم بن فهد بن إبراهيم الودعان ❝ ❞ ايمن عبدالعزيز ابو نعومى ❝ ❞ صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي ❝ ❞ طلال بن سعد العتيبى ❝ ❞ محمد الجبالي ❝ ❞ محمد بن عبدالله بن صالح السحيم ❝ ❞ عبد الغفار حسن ❝ ❞ مشهور حسن السلمان ❝ ❞ عبد الرحمن دمشقية ❝ ❞ مازن التويجري ❝ ❞ ابو المنتصر بن محمد علي ❝ ❞ ذاكرنايك ❝ ❞ محمد بن أحمد القحطاني ❝ ❞ عبدالرحمن الجامع ❝ ❞ حسن محمد باعقيل ❝ ❞ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ❝ ❞ خالد بن عبد الرحمن الشايع ❝ ❱.المزيد.. كتب دار الإسلام
التنمية البشريةكتب السياسة والقانونمعاني الأسماءكتب اسلاميةمعنى اسمزخرفة توبيكاتالكتب العامةقراءة و تحميل الكتبحروف توبيكات مزخرفة بالعربيكورسات مجانيةكتابة على تورتة مناسبات وأعياد زخرفة أسامي و أسماء و حروف..اصنع بنفسكالطب النبويOnline يوتيوبالمساعدة بالعربيأسمك عالتورتهكتب الطبخ و المطبخ و الديكورFacebook Text Artتورتة عيد الميلادكتب التاريخكتب الأدبمعاني الأسماءكتابة على تورتة الزفافزخرفة الأسماءالقرآن الكريمكتابة على تورتة الخطوبةالكتابة عالصورSwitzerland United Kingdom United States of Americaكتب الروايات والقصصبرمجة المواقعخدماتحكمةكتب القانون والعلوم السياسيةكتب قصص و رواياتكورسات اونلاينحكم قصيرةكتب تعلم اللغاتشخصيات هامة مشهورةكتب للأطفال مكتبة الطفل