❞ كتاب فیلم های کارتون و تاثیر آن بر عقیده کودکان ❝  ⏤ محمد العریفی

❞ كتاب فیلم های کارتون و تاثیر آن بر عقیده کودکان ❝ ⏤ محمد العریفیستایش مخصوص الله پروردگار جهانیان است و درود و سلام بر بهترین انبیاء، پیامبر ما محمد.
بهترین درودها و کاملترین سلامها بر وی و بر اهل بیت و یاران وی باد.
اما بعد...
ضربات سنگینی به هدف غریب ساختن جامعهی مسلمان از دینشان علیه آنان صورت گرفته و
تلاشهای فراوانی به قصد جاهل ساختن مسلمانان نسبت به حقیقت اسلام و تبدیل کردن آنان به
جامعهای باز در برابر همهی فرهنگها در حال انجام است. جامعهای که هیچ هویتی ندارد تا از آن
دفاع کند.
اما طبیعت این ضربات، نظامی نیست، بلکه خبیث و آرام، اما مطمئن و قوی است. در این هجوم،
دشمنان ما قشری از جامعه را هدف قرار دادهاند که استعداد بیشتری در پذیرش هر چیزی جدید و
تغییر سریع دارند. کودکان؛ گروه سنی معصومی که در مرحلهی سنی ویژهای قرار دارند. مرحلهی
دریافت و پذیرش و ذخیرهی اطلاعات، و در پی آن تبدیل این دادهها به رفتاری عملی که غالب زندگی
پس از بلوغ دهد. ِ آنان را تشکیل می
آنها میدانند که کودکان در جهان امروز، فرهنگ خود را ـ به ویژه پیش از دبستان ـ از تلویزیون دریافت
میکنند. به طوری که بزرگترین تاثیرگذار فرهنگی در زندگی آنان همین تلویزیون است که بیشتر
محتوای آن را فیلمهای کارتون تشکیل میدهد.
امروزه فیلمهای کارتون کانالهای خاص خود را دارند که به صورت شبانهروزی و در قالبی بسیار
جذاب و پیشرفته به زبان محلی در حال پخش برنامههای خود هستند و کودکان نیز به شکل وحشتناکی
به این شبکهها وابسته شدهاند و روحیات و طرز فکرشان در معرض آن قرار گرفته. علاوه بر تاثیر بدی
که این نشستنهای طولانی، بر سلامتی آنها دارد.
برخی از این فیلمهای کارتون مانند بمبهایی، هر روز در صفحهی تلویزیونهای ما منفجر میشوند؛
آن هم بدون هیچگونه هشیاری و عکس العملی از جانب ما. از نظر ما این برنامهها هنوز معصوم و
آثار سوء کارتونهای غربی را بر ذهن و عقیدۀ کودکان مسلمان بیان می‌کن نویسنده در آغاز، تأثیرات عمیق عقیدۀ صحیح بر تربیت کودک را ذکر کرده و چگونگی اثرپذیری عقیدتی کودکان از والدین و محیط را توضیح می‌ده وی در ادامه، انگیزه‌ها و چگونگی پیدایش کارتونهای کودکان را تشریح کرده و آثار نامطبوع روانی آنها را برمی‌شمار او اشتباهات و تأثیرات مخرب کارتونها را به پنج بخش تقسیم می‌کند: اثرگذاری بر عقیدۀ توحید ربوبیت، اثر بر مبانی توحید الوهیت، تبلیغ و ترویج دیگر ادیان، ترویج جادوگری، و مسخره کردن عقیدۀ ایمان به آخرت. بخش پایانی کتاب به توضیح راه‌های مبارزه با این خرابکاریها و معرفی جایگزینهای مطلوب و مناسب اختصاص دار
محمد العریفی - ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ بندگان رحمان نه بندگان رمضان ❝ ❞ بر بلندای کوه ها ❝ ❞ او یک ملکه است ❝ ❞ داستان های توبه ❝ ❞ خدا حافظ وقهرمان ❝ ❞ اعترافات یک عاشق ❝ ❞ عاشقی در اتاق عمل ❝ ❞ داستان آن دختر ❝ ❞ از زندگی ات لذت ببر ❝ ❱
من كتب إسلامية بلغات أخرى - مكتبة كتب إسلامية.

نُبذة عن الكتاب:
فیلم های کارتون و تاثیر آن بر عقیده کودکانستایش مخصوص الله پروردگار جهانیان است و درود و سلام بر بهترین انبیاء، پیامبر ما محمد.
بهترین درودها و کاملترین سلامها بر وی و بر اهل بیت و یاران وی باد.
اما بعد...
ضربات سنگینی به هدف غریب ساختن جامعهی مسلمان از دینشان علیه آنان صورت گرفته و
تلاشهای فراوانی به قصد جاهل ساختن مسلمانان نسبت به حقیقت اسلام و تبدیل کردن آنان به
جامعهای باز در برابر همهی فرهنگها در حال انجام است. جامعهای که هیچ هویتی ندارد تا از آن
دفاع کند.
اما طبیعت این ضربات، نظامی نیست، بلکه خبیث و آرام، اما مطمئن و قوی است. در این هجوم،
دشمنان ما قشری از جامعه را هدف قرار دادهاند که استعداد بیشتری در پذیرش هر چیزی جدید و
تغییر سریع دارند. کودکان؛ گروه سنی معصومی که در مرحلهی سنی ویژهای قرار دارند. مرحلهی
دریافت و پذیرش و ذخیرهی اطلاعات، و در پی آن تبدیل این دادهها به رفتاری عملی که غالب زندگی
پس از بلوغ دهد. ِ آنان را تشکیل می
آنها میدانند که کودکان در جهان امروز، فرهنگ خود را ـ به ویژه پیش از دبستان ـ از تلویزیون دریافت
میکنند. به طوری که بزرگترین تاثیرگذار فرهنگی در زندگی آنان همین تلویزیون است که بیشتر
محتوای آن را فیلمهای کارتون تشکیل میدهد.
امروزه فیلمهای کارتون کانالهای خاص خود را دارند که به صورت شبانهروزی و در قالبی بسیار
جذاب و پیشرفته به زبان محلی در حال پخش برنامههای خود هستند و کودکان نیز به شکل وحشتناکی
به این شبکهها وابسته شدهاند و روحیات و طرز فکرشان در معرض آن قرار گرفته. علاوه بر تاثیر بدی
که این نشستنهای طولانی، بر سلامتی آنها دارد.
برخی از این فیلمهای کارتون مانند بمبهایی، هر روز در صفحهی تلویزیونهای ما منفجر میشوند؛
آن هم بدون هیچگونه هشیاری و عکس العملی از جانب ما. از نظر ما این برنامهها هنوز معصوم و
آثار سوء کارتونهای غربی را بر ذهن و عقیدۀ کودکان مسلمان بیان می‌کن نویسنده در آغاز، تأثیرات عمیق عقیدۀ صحیح بر تربیت کودک را ذکر کرده و چگونگی اثرپذیری عقیدتی کودکان از والدین و محیط را توضیح می‌ده وی در ادامه، انگیزه‌ها و چگونگی پیدایش کارتونهای کودکان را تشریح کرده و آثار نامطبوع روانی آنها را برمی‌شمار او اشتباهات و تأثیرات مخرب کارتونها را به پنج بخش تقسیم می‌کند: اثرگذاری بر عقیدۀ توحید ربوبیت، اثر بر مبانی توحید الوهیت، تبلیغ و ترویج دیگر ادیان، ترویج جادوگری، و مسخره کردن عقیدۀ ایمان به آخرت. بخش پایانی کتاب به توضیح راه‌های مبارزه با این خرابکاریها و معرفی جایگزینهای مطلوب و مناسب اختصاص دار .
المزيد..

تعليقات القرّاء:

مقدمه .......................................................................................................١
فصل اول: اهمیت تربیت براساس عقیده............................................................... ٦
مبحث اول: اهمیت عقیده و جایگاه آن در دین ...................................................... ٧
مبحث دوم: تاثیرپذیری کودکان از تربیت در مراحل زودهنگام ................................... ١١
مبحث دوم: پیدایش فیلمهای کارتون ................................................................ ١٢
مبحث چهارم: فیلمهای کارتون و تاثیرآن برکودکان...............................................١٣
فصل دوم: تاثیرفیلمهای کارتون برعقیدهی کودکان .................................................. ١٥
مبحث اول: آثار واقعی فیلمهای کارتون بر کودکان................................................. ١٦
مبحث دوم: نمونههایی از اشتباهات عقیدتی موجود در فیلمهای کارتون......................... ١٩
محور نخست: نمونههایی از تاثیر فیلمهای کارتون بر عقیدهی کودک دربارهی توحید ربوبیت
٢٢ ......................................................................................................
محور دوم: نمونههایی از تاثیر فیلمهای کارتون بر عقیدهی کودک دربارهی توحید الوهیت ...٣١
محور سوم: استفاده از نشانههای دیگر ادیان در برخی فیلمهای کارتون....................... ٣٨
محور چهارم: جادو و جادوگری در برخی از فیلمها کارتون.................................... ٤٣
محور پنجم: جرات برخی از کارتونها در تمسخر از عقیدهی ایمان به آخرت................ ٤٥
فصل سوم: درمان ....................................................................................... ٥٨
مبحث دوم: محافظت کودکان در برابربرنامههای زیانبار.......................................... ٦٨
مبحث سوم: جایگزینهای پیشنهادی .............................................................. ٧٣
پایان ...................................................................................................... ٨٣

 

ستایش مخصوص الله پروردگار جهانیان است و درود و سلام بر بهترین انبیاء، پیامبر ما محمد.
بهترین درودها و کاملترین سلامها بر وی و بر اهل بیت و یاران وی باد.
اما بعد...
ضربات سنگینی به هدف غریب ساختن جامعهی مسلمان از دینشان علیه آنان صورت گرفته و
تلاشهای فراوانی به قصد جاهل ساختن مسلمانان نسبت به حقیقت اسلام و تبدیل کردن آنان به
جامعهای باز در برابر همهی فرهنگها در حال انجام است. جامعهای که هیچ هویتی ندارد تا از آن
دفاع کند.
اما طبیعت این ضربات، نظامی نیست، بلکه خبیث و آرام، اما مطمئن و قوی است. در این هجوم،
دشمنان ما قشری از جامعه را هدف قرار دادهاند که استعداد بیشتری در پذیرش هر چیزی جدید و
تغییر سریع دارند. کودکان؛ گروه سنی معصومی که در مرحلهی سنی ویژهای قرار دارند. مرحلهی
دریافت و پذیرش و ذخیرهی اطلاعات، و در پی آن تبدیل این دادهها به رفتاری عملی که غالب زندگی
پس از بلوغ دهد. ِ آنان را تشکیل می
آنها میدانند که کودکان در جهان امروز، فرهنگ خود را ـ به ویژه پیش از دبستان ـ از تلویزیون دریافت
میکنند. به طوری که بزرگترین تاثیرگذار فرهنگی در زندگی آنان همین تلویزیون است که بیشتر
محتوای آن را فیلمهای کارتون تشکیل میدهد.
امروزه فیلمهای کارتون کانالهای خاص خود را دارند که به صورت شبانهروزی و در قالبی بسیار
جذاب و پیشرفته به زبان محلی در حال پخش برنامههای خود هستند و کودکان نیز به شکل وحشتناکی
به این شبکهها وابسته شدهاند و روحیات و طرز فکرشان در معرض آن قرار گرفته. علاوه بر تاثیر بدی
که این نشستنهای طولانی، بر سلامتی آنها دارد.
برخی از این فیلمهای کارتون مانند بمبهایی، هر روز در صفحهی تلویزیونهای ما منفجر میشوند؛
آن هم بدون هیچگونه هشیاری و عکس العملی از جانب ما. از نظر ما این برنامهها هنوز معصوم و

و تاثیر آن بر کودکان ۲

بیخطر هستند و چیزی جز عامل سرگرمی کودکان ما نیستند. بسیاری از مردم متوجه این خطر
نمیشوند مگر وقتی که به اوج خود برسد.
این فیلمها برخی از کودکان را چنان به خود مشغول داشته که نمیتوانند حتی یک روز را بدون تماشای
آن به سر ببرند و حتی گاه تماشای آن را بر همراهی با پدر و مادر در گردش و تفریح و مهمانیها ترجیح
میدهند، و چنان وقت و توانایی و اندیشهی کودکان ما را به خود مشغول داشتهاند که وقتی برای آنان
برای مرور درسهای مدرسه یا حفظ کتاب خداوند نمانده، چه رسد به اینکه با خانوادهی خود بنشینند
و از آنان ادب و دین و اخلاق بیاموزند.
شکی در این نیست که توجه پدران و مادران به تربیت فرزندانشان، تلاشی است که حتما ثمرهی آن را
در دنیا و آخرت برداشت خواهند کرد. رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ میفرماید: «هنگامی که فرزند آدم
َ بمیرد، عملش قطع میشود مگر از سه چیز: صدقه رند، یا فرزند

ی جاریه، یا علمی که مردم از آن سود ب

١ صالحی که برایش دعا کند».
چنانکه در این حدیث آمده، تنها فرزند صالح برای انسان سودمند خواهد بود و این تشویقی است بس
بزرگ که هرگونه تلاشی را برای محقق ساختن یک برنامهی صحیح در راه تربیت ایمانی فرزندانمان،
با ارزش میسازد.
بر اساس برخی از پژوهشها، به طور کلی تاثیر رسانه در بنای فرهنگی کودکان ممکن است به ۹۵
درصد برسد، و بر اساس همین پژوهشها فیلمهای کارتون، خطرناکترین تاثیر را دارا میباشد. بیشتر
این برنامه محصول آمریکا است که سهم ۷۰ درصدی را در این صنعت دارا میباشد و طبیعی است
که تولیدات آنها با عقده و هویت خود آنان سازگار است، یعنی تهی از هرگونه مضمون اسلامی یا
٢ اخلاقی و ارزشی.

 

 


 آثار سوء کارتونهای غربی را بر ذهن و عقیدۀ کودکان مسلمان بیان می‌کن نویسنده در آغاز، تأثیرات عمیق عقیدۀ صحیح بر تربیت کودک را ذکر کرده و چگونگی اثرپذیری عقیدتی کودکان از والدین و محیط را توضیح می‌ده وی در ادامه، انگیزه‌ها و چگونگی پیدایش کارتونهای کودکان را تشریح کرده و آثار نامطبوع روانی آنها را برمی‌شمار او اشتباهات و تأثیرات مخرب کارتونها را به پنج بخش تقسیم می‌کند: اثرگذاری بر عقیدۀ توحید ربوبیت، اثر بر مبانی توحید الوهیت، تبلیغ و ترویج دیگر ادیان، ترویج جادوگری، و مسخره کردن عقیدۀ ایمان به آخرت. بخش پایانی کتاب به توضیح راه‌های مبارزه با این خرابکاریها و معرفی جایگزینهای مطلوب و مناسب اختصاص دارحجم الكتاب عند التحميل : 1.9 ميجا بايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة فیلم های کارتون و تاثیر آن بر عقیده کودکان

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل فیلم های کارتون و تاثیر آن بر عقیده کودکان
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
محمد العریفی - Muhammad Al Arefi

كتب محمد العریفی ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ بندگان رحمان نه بندگان رمضان ❝ ❞ بر بلندای کوه ها ❝ ❞ او یک ملکه است ❝ ❞ داستان های توبه ❝ ❞ خدا حافظ وقهرمان ❝ ❞ اعترافات یک عاشق ❝ ❞ عاشقی در اتاق عمل ❝ ❞ داستان آن دختر ❝ ❞ از زندگی ات لذت ببر ❝ ❱. المزيد..

كتب محمد العریفی

كتب شبيهة بـ فیلم های کارتون و تاثیر آن بر عقیده کودکان:

قراءة و تحميل كتاب ایمان به روز قیامت و تأثیر آن بر مسلمان و مراحل روز قیامت PDF

ایمان به روز قیامت و تأثیر آن بر مسلمان و مراحل روز قیامت PDF

قراءة و تحميل كتاب ایمان به روز قیامت و تأثیر آن بر مسلمان و مراحل روز قیامت PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب خیانت های تشیع و تاثیر آن در عقب ماندگی مسلمانان PDF

خیانت های تشیع و تاثیر آن در عقب ماندگی مسلمانان PDF

قراءة و تحميل كتاب خیانت های تشیع و تاثیر آن در عقب ماندگی مسلمانان PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب حکم ظاهر کردن صورت و دست های زن جلوی مردان نامحرم PDF

حکم ظاهر کردن صورت و دست های زن جلوی مردان نامحرم PDF

قراءة و تحميل كتاب حکم ظاهر کردن صورت و دست های زن جلوی مردان نامحرم PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب درسهای مهم برای مسلمانان PDF

درسهای مهم برای مسلمانان PDF

قراءة و تحميل كتاب درسهای مهم برای مسلمانان PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب  شبکه هاى ماهواره اى ويیامدهای آن PDF

شبکه هاى ماهواره اى ويیامدهای آن PDF

قراءة و تحميل كتاب شبکه هاى ماهواره اى ويیامدهای آن PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب شمع های فروزان تاریخ PDF

شمع های فروزان تاریخ PDF

قراءة و تحميل كتاب شمع های فروزان تاریخ PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب قلبهای ییمار و مداوای آنها PDF

قلبهای ییمار و مداوای آنها PDF

قراءة و تحميل كتاب قلبهای ییمار و مداوای آنها PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب پناهگاه مؤمن مجموعه أذکار و دعاهای قرآنی و نبوی و أسماء الله PDF

پناهگاه مؤمن مجموعه أذکار و دعاهای قرآنی و نبوی و أسماء الله PDF

قراءة و تحميل كتاب پناهگاه مؤمن مجموعه أذکار و دعاهای قرآنی و نبوی و أسماء الله PDF مجانا

أسمك عالتورتهSwitzerland United Kingdom United States of Americaكتب للأطفال مكتبة الطفلزخرفة توبيكاتحكمةبرمجة المواقعزخرفة الأسماءكتابة على تورتة مناسبات وأعيادOnline يوتيوبالكتابة عالصوركتب الأدبمعنى اسممعاني الأسماءحروف توبيكات مزخرفة بالعربيالمساعدة بالعربيحكم قصيرةالكتب العامةتورتة عيد الميلادكتب قصص و رواياتكتابة على تورتة الخطوبةالقرآن الكريمالتنمية البشريةكورسات اونلاينFacebook Text Art زخرفة أسامي و أسماء و حروف..معاني الأسماءكورسات مجانيةكتب التاريخكتب القانون والعلوم السياسيةكتب الروايات والقصصالطب النبويخدماتكتب تعلم اللغاتكتب السياسة والقانونشخصيات هامة مشهورةكتب الطبخ و المطبخ و الديكوركتابة على تورتة الزفافكتابة أسماء عالصوراصنع بنفسككتب اسلاميةقراءة و تحميل الكتب