❞ كتاب  شبکه هاى ماهواره اى ويیامدهای آن ❝  ⏤ الشيخ مالك مهدي خلصان

❞ كتاب شبکه هاى ماهواره اى ويیامدهای آن ❝ ⏤ الشيخ مالك مهدي خلصان

نبرد حق و باطل سابقه‌اي کهن دارد، و تاريخ پر فراز و نشيب بشر، هواره شاهد اين گونه رخدادها بوده است، هرگاه اهل حق براي رهانيدن همنوعان خود از منجلاب کج‌روي‌ها و انحرافات به پا خاسته‌اند، در مقابل، لشکريان ابليس روياروي اهل حق قرار گرفته، و براي خاموش کردن چراغ هدايت با انواع ترفندها و دسيسه‌ها سر بر آورده‌اند


نبرد حق و باطل سابقهاي كهن دارد، و تاريخ پر فراز و نشيب بشر، هواره شاهد اين
گونه رخدادها بوده است، هرگاه اهل حق براي رهانيدن همنوعان خود از منجلاب
كجرويها و انحرافات به پا خاستهاند، در مقابل، لشكريان ابليس روياروي اهل حق قرار
گرفته، و براي خاموش كردن چراغ هدايت با انواع ترفندها و دسيسهها سر بر آوردهاند؛
اما غافل از اين كه :
چراغي را كه ايزد برفروزد

هر آنكس پف زند ريشش بسوزد
سنت االله بر اين بوده است كه حق را هميشه بر باطل پيروز گرداند؛ «ولن تجد لسنة
االله تبديلا ولن لسنة االله تحويلا»
اگر تاريخ اسلام را ورق بزنيم، متوجه خواهيم شد كه از بدو تولد اسلام، دشمنان،
لحظهاي غفلت و اهمال بخرج نداده بلكه از همان آغاز جوانه زدنش براي سمپاشي و
ريشهكن كردن آن وارد پيكار شدهاند، از فتنهي ارتداد، تا جنگهاي ددمنشانهي صليبيها،
تا انقراض دولت عثماني، و همچنين قتل عام مردم مظلوم فلسطين و به خاك و خون
كشيدن مردم عراق همهي اينها بيانگر كينهتوزي كفر و باطل عليه حق است. كفر
جهاني هر روز در لباسي جديد و رنگي ديگر چهره مينمايد و با دامهاي پوچ و
پوشالياش در صدد شكار مسلمانان سادهلوح و فريب خورده است.
كتابچهاي كه پيش رو داريد اثر يكي از نويسندگان عرب است كه در آن نگارنده
محترم كوشيده مسلمانان را از يكي از ترفندهاي ابليس صفتان آگاه سازد، كتابچهي
حاضر تحقيقي پيرامون شبكههاي فضايي و ماهوارهاي است كه امروز غرب با تمام
وجود براي از بين بردن اخلاق اسلامي در نشر آن از هيچ كوششي دريغ نميورزد.
الشيخ مالك مهدي خلصان - ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ مَنْ خَلَقَ الله؟ ❝ ❞ بحوث اسلامية ❝ ❞ فهرس آيات الاحكام ❝ ❞ الذات الالهية وفق المفهوم الفلسفي ❝ الناشرين : ❞ دار لؤلؤة للنشر ❝ ❱
من كتب إسلامية متنوعة - مكتبة كتب إسلامية.

نُبذة عن الكتاب:
شبکه هاى ماهواره اى ويیامدهای آن

نبرد حق و باطل سابقه‌اي کهن دارد، و تاريخ پر فراز و نشيب بشر، هواره شاهد اين گونه رخدادها بوده است، هرگاه اهل حق براي رهانيدن همنوعان خود از منجلاب کج‌روي‌ها و انحرافات به پا خاسته‌اند، در مقابل، لشکريان ابليس روياروي اهل حق قرار گرفته، و براي خاموش کردن چراغ هدايت با انواع ترفندها و دسيسه‌ها سر بر آورده‌اند


نبرد حق و باطل سابقهاي كهن دارد، و تاريخ پر فراز و نشيب بشر، هواره شاهد اين
گونه رخدادها بوده است، هرگاه اهل حق براي رهانيدن همنوعان خود از منجلاب
كجرويها و انحرافات به پا خاستهاند، در مقابل، لشكريان ابليس روياروي اهل حق قرار
گرفته، و براي خاموش كردن چراغ هدايت با انواع ترفندها و دسيسهها سر بر آوردهاند؛
اما غافل از اين كه :
چراغي را كه ايزد برفروزد

هر آنكس پف زند ريشش بسوزد
سنت االله بر اين بوده است كه حق را هميشه بر باطل پيروز گرداند؛ «ولن تجد لسنة
االله تبديلا ولن لسنة االله تحويلا»
اگر تاريخ اسلام را ورق بزنيم، متوجه خواهيم شد كه از بدو تولد اسلام، دشمنان،
لحظهاي غفلت و اهمال بخرج نداده بلكه از همان آغاز جوانه زدنش براي سمپاشي و
ريشهكن كردن آن وارد پيكار شدهاند، از فتنهي ارتداد، تا جنگهاي ددمنشانهي صليبيها،
تا انقراض دولت عثماني، و همچنين قتل عام مردم مظلوم فلسطين و به خاك و خون
كشيدن مردم عراق همهي اينها بيانگر كينهتوزي كفر و باطل عليه حق است. كفر
جهاني هر روز در لباسي جديد و رنگي ديگر چهره مينمايد و با دامهاي پوچ و
پوشالياش در صدد شكار مسلمانان سادهلوح و فريب خورده است.
كتابچهاي كه پيش رو داريد اثر يكي از نويسندگان عرب است كه در آن نگارنده
محترم كوشيده مسلمانان را از يكي از ترفندهاي ابليس صفتان آگاه سازد، كتابچهي
حاضر تحقيقي پيرامون شبكههاي فضايي و ماهوارهاي است كه امروز غرب با تمام
وجود براي از بين بردن اخلاق اسلامي در نشر آن از هيچ كوششي دريغ نميورزد.

.
المزيد..

تعليقات القرّاء:

 نبرد حق و باطل سابقه‌اي کهن دارد، و تاريخ پر فراز و نشيب بشر، هواره شاهد اين گونه رخدادها بوده است، هرگاه اهل حق براي رهانيدن همنوعان خود از منجلاب کج‌روي‌ها و انحرافات به پا خاسته‌اند، در مقابل، لشکريان ابليس روياروي اهل حق قرار گرفته، و براي خاموش کردن چراغ هدايت با انواع ترفندها و دسيسه‌ها سر بر آورده‌اند


نبرد حق و باطل سابقهاي كهن دارد، و تاريخ پر فراز و نشيب بشر، هواره شاهد اين
گونه رخدادها بوده است، هرگاه اهل حق براي رهانيدن همنوعان خود از منجلاب
كجرويها و انحرافات به پا خاستهاند، در مقابل، لشكريان ابليس روياروي اهل حق قرار
گرفته، و براي خاموش كردن چراغ هدايت با انواع ترفندها و دسيسهها سر بر آوردهاند؛
اما غافل از اين كه :
چراغي را كه ايزد برفروزد

هر آنكس پف زند ريشش بسوزد
سنت االله بر اين بوده است كه حق را هميشه بر باطل پيروز گرداند؛ «ولن تجد لسنة
االله تبديلا ولن لسنة االله تحويلا»
اگر تاريخ اسلام را ورق بزنيم، متوجه خواهيم شد كه از بدو تولد اسلام، دشمنان،
لحظهاي غفلت و اهمال بخرج نداده بلكه از همان آغاز جوانه زدنش براي سمپاشي و
ريشهكن كردن آن وارد پيكار شدهاند، از فتنهي ارتداد، تا جنگهاي ددمنشانهي صليبيها،
تا انقراض دولت عثماني، و همچنين قتل عام مردم مظلوم فلسطين و به خاك و خون
كشيدن مردم عراق همهي اينها بيانگر كينهتوزي كفر و باطل عليه حق است. كفر
جهاني هر روز در لباسي جديد و رنگي ديگر چهره مينمايد و با دامهاي پوچ و
پوشالياش در صدد شكار مسلمانان سادهلوح و فريب خورده است.
كتابچهاي كه پيش رو داريد اثر يكي از نويسندگان عرب است كه در آن نگارنده
محترم كوشيده مسلمانان را از يكي از ترفندهاي ابليس صفتان آگاه سازد، كتابچهي
حاضر تحقيقي پيرامون شبكههاي فضايي و ماهوارهاي است كه امروز غرب با تمام
وجود براي از بين بردن اخلاق اسلامي در نشر آن از هيچ كوششي دريغ نميورزد.

شبكههاي ماهوارهاي و پيامدهاي آن 3
و از وجهي ديگر با پيشرفت وسايل ارتباطي همچون اينترنت، ماهواره، تلفكس،
تلفن موبايل و ساير شبكههاي ارتباطي، تحول عظيمي در عرصههاي مختلف فرهنگ،
سياست، اقتصاد و... بوجود آمده است كه به علت گسترش اين وسايل ارتباط جمعي
جهان با تمام گستردگي و پهناورياش به يك دهكده كوچك ـ و حتي ميتوان آن را
كوچكتر از آن تعبير نمود ـ تبديل شده است كه ابزار و كالاهاي ارتباطي و روزنامهها و
مجلات به طور يكسان و همزمان در نقاط مختلف جهان در دسترس همگان قرار
ميگيرد.حجم الكتاب عند التحميل : 309.5 كيلوبايت .
نوع الكتاب : pdf.
عداد القراءة: عدد قراءة  شبکه هاى ماهواره اى ويیامدهای آن

اذا اعجبك الكتاب فضلاً اضغط على أعجبني
و يمكنك تحميله من هنا:

تحميل  شبکه هاى ماهواره اى ويیامدهای آن
شكرًا لمساهمتكم

شكراً لمساهمتكم معنا في الإرتقاء بمستوى المكتبة ، يمكنكم االتبليغ عن اخطاء او سوء اختيار للكتب وتصنيفها ومحتواها ، أو كتاب يُمنع نشره ، او محمي بحقوق طبع ونشر ، فضلاً قم بالتبليغ عن الكتاب المُخالف:

برنامج تشغيل ملفات pdfقبل تحميل الكتاب ..
يجب ان يتوفر لديكم برنامج تشغيل وقراءة ملفات pdf
يمكن تحميلة من هنا 'http://get.adobe.com/reader/'

المؤلف:
الشيخ مالك مهدي خلصان - Sheikh Malik Mahdi Khulsan

كتب الشيخ مالك مهدي خلصان ❰ له مجموعة من المؤلفات أبرزها ❞ مَنْ خَلَقَ الله؟ ❝ ❞ بحوث اسلامية ❝ ❞ فهرس آيات الاحكام ❝ ❞ الذات الالهية وفق المفهوم الفلسفي ❝ الناشرين : ❞ دار لؤلؤة للنشر ❝ ❱. المزيد..

كتب الشيخ مالك مهدي خلصان

كتب شبيهة بـ شبکه هاى ماهواره اى ويیامدهای آن:

قراءة و تحميل كتاب  البداية والنهاية (ط. المعارف) PDF

البداية والنهاية (ط. المعارف) PDF

قراءة و تحميل كتاب البداية والنهاية (ط. المعارف) PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب  أحداث النهاية ونهاية العالم PDF

أحداث النهاية ونهاية العالم PDF

قراءة و تحميل كتاب أحداث النهاية ونهاية العالم PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب نهاية العالم PDF

نهاية العالم PDF

قراءة و تحميل كتاب نهاية العالم PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب البداية والنهاية الجزء الخامس عشر PDF

البداية والنهاية الجزء الخامس عشر PDF

قراءة و تحميل كتاب البداية والنهاية الجزء الخامس عشر PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري دراسة دعوية من أول  فضائل المدينة إلى نهاية  الشفعة PDF

فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري دراسة دعوية من أول فضائل المدينة إلى نهاية الشفعة PDF

قراءة و تحميل كتاب فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري دراسة دعوية من أول فضائل المدينة إلى نهاية الشفعة PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب  بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ت: حلاق) PDF

بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ت: حلاق) PDF

قراءة و تحميل كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ت: حلاق) PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب عِلم السَّاعَةِ )نهاية العالم وذهاب الليل والنهار  PDF

عِلم السَّاعَةِ )نهاية العالم وذهاب الليل والنهار PDF

قراءة و تحميل كتاب عِلم السَّاعَةِ )نهاية العالم وذهاب الليل والنهار PDF مجانا

قراءة و تحميل كتاب نهاية العالم الشيخ الشعراوى PDF

نهاية العالم الشيخ الشعراوى PDF

قراءة و تحميل كتاب نهاية العالم الشيخ الشعراوى PDF مجانا

حكمةقراءة و تحميل الكتبشخصيات هامة مشهورة زخرفة أسامي و أسماء و حروف..كتابة على تورتة الخطوبةكورسات مجانيةالطب النبويكتب الأدبحروف توبيكات مزخرفة بالعربيحكم قصيرةOnline يوتيوبالتنمية البشريةكتب قصص و رواياتكتب التاريخزخرفة الأسماءكورسات اونلاينزخرفة توبيكاتالكتب العامةكتابة على تورتة مناسبات وأعيادمعاني الأسماءكتب الطبخ و المطبخ و الديكورالمساعدة بالعربيالقرآن الكريماصنع بنفسكبرمجة المواقعكتابة أسماء عالصورتورتة عيد الميلادكتب السياسة والقانونكتب القانون والعلوم السياسيةكتب تعلم اللغاتSwitzerland United Kingdom United States of Americaمعنى اسمكتب للأطفال مكتبة الطفلFacebook Text Artكتابة على تورتة الزفافالكتابة عالصورخدماتكتب اسلاميةمعاني الأسماءأسمك عالتورتهكتب الروايات والقصص